Програма за развитие на младежките дейности

П Р О Г Р А М А
за развитието на младежките дейности в община Асеновград 2014-2020
 
Въведение
Времето, в което живеем поставя редица изпитания пред младите хора. Трябва да се справят с много проблеми от всякакъв характер, при това едновременно. Много от подрастващите не съумяват да намерят своето място в обществото. Попадат в неподходяща среда/наркомани, секти и други/, която се оказва спирачка в тяхното развитие. Едновременно с това на територията на Община Асеновград съществуват младежки прояви от различен характер: спортен, културен, образователен, екологичен и т.н. Младите хора по своя вътрешна логика и воля за развитие и осъществяване, се обединяват в клубове и организации, водени от персонални потребности или групови интереси. Отчитайки ролята, която младежката общност играе в обществения живот, както и специфичните особености и проблеми на младежите в нашата община, общинска администрация постави акцентите на тази Програма към създаване на условия за комуникации между младежките организации, органите на местната власт и оптимизиране на резултатите от младежките дейности на местно равнище. Неможе да бъде подминат факта, че голяма част от талантите и уменията на младежите, особенно в малките населени места в нашата община, остават неразкрити, неизползвани и изгубени за обществото. Програмата се стреми да осмисли свободното време на подрастващите, да стимулира тяхната работа в атмосфера на толерантност, освободеност и въображение, чрез поемане и изпълнение на отговорности. Работата в екип, преодоляването на трудностите и поемането на отговорности ще допринесат за личностното им израстване. Нека усещането им, че ще направят нещо стнойностно им създаде самочувствие и допринесе те да се почувстват пълноценни граждани.
 
І. Основни цели на програмата:
1. Създаване на повече възможности за младежта в областта на образованието и трудовата заетост.
2. Подобряване на достъпа и пълноценното участие на всички млади хора в обществения живот.
3. Насърчаване на взаимната солидарност между обществото и младите хора.
За постигането на тези цели е необходимо:
Необходимо е Община Асеновград да откликне на нуждите на младото поколение, за да се създадат реални възможности младите хора да изявяват и реализират своите качества и талант.
 
ІІ Основни принципи на Програмата:
 
Основните принципи,  които са заложени в основата на настоящата Програма са принципите, на които се основава съвременното демократично общество. Това са:
 
- Сътрудничество и приемственост между поколенията.
- Възможност младите хора да участват в решаването на местните проблеми на общината.
- Равнопоставеност и прозрачност във взаимотоношенията между общинска администрация и младежите. Младите хора трябва да се почувстват пълноправни граждани на община Асеновград и да заемат все по-активна позиция при решаване на собствените си проблеми.
 
 
ІІІ Визия на Програмата:
 
Програмата за развитие на младежките дейности в Община Асеновград е насочена:
 
 -Към младите хора в Община Асеновград:
Младите хора трябва да се възприемат като “ресурс”, а не като “проблем”. Те са бъдещето, затова чрез анкети, разговори, дискусии и други форми на преки контакти да се проучат потребностите им, да се търсят и осъществяват начини за поощряване на техните идеи за да се стимулира младежката активност, да се подпомогне социалната реализация на младото поколение.
 
 -Към младежките структури, чиято дейност се осъществява на територията на Община Асеновград:
Провеждане на младежки форуми за определяне основните насоки и приоритети за начина на живот на младите хора в Общината. Създаване на възможности, чрез които се подпомагат младежки инициативи за:
а/ участие на младите хора в местното самоуправление.
б/ масови спортни, екологични и туристически прояви.
в/ качествено и достойно образование.
 
-Към органите на местното управление:
Основните принципи на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините да залегнат в работата на органите на местната власт.    Решаването на проблеми, касаещи младите хора в общината да става от позицията на партньорство и сътрудничество с тях.
 
ІV Дейности за реализиране на Програмата:
 
1.Младите хора в управлението на Община Асеновград.
 
Общинска администрация и Общински съвет Асеновград, възприемат принципите на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините.  Участието на младите хора в конкретни дейности ще ги превърне в социално ангажирани граждани и ще способства за преодоляване на синдрома ”пасивно възприемане и пълна критика”.  В тази връзка следва да се:
-  запознаят общинските съветници, обществените и политически организации с Европейската харта и популяризиране на принципите й.
- осигури представителство на младите хора във взимането, изпълнението и оценката на решения на общинско ниво. Членовете на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта да могат да вземат отношение, чрез присъствието си на заседания на постоянните комисии към Общински съвет. Да имат правото да се изказват и внасят предложения, когато разглежданите въпроси се отнасят до тях.
-   вземе дейно участие в изготвянето на общинския план за младежта съвместно с общинска администрация. Решенията на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта да се разглеждат като препоръки, които да бъдат обсъждани по време на заседания  на Общински съвет Асеновград.
-  приемане от Общински съвет и Общински консултативен съвет по въпросите за младежта, Декларация за съвместна дейност и сътрудничество.
 
Хартата е приета през м. март 1992 год. от Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа и е единствен валиден документ, който регламентира обществените взаимоотношения в сферата на младежкото участие и взаимодействие на местно ниво.
 
2. Младите хора в малките населени места в Община Асеновград.
Достъпът до формално и неформално образование, професионално образование и обучение, информация и консултиране на младите хора в малките населени места и селските райони е ограничен. Често
им липсва необходимата информация и контакти за устройване на работа. С всяка изминала година постоянно намаляват привлекателните възможности за икономическа активност и професионална реализация.
 
Трябва да се работи за:
-  създаване на благоприятна среда за развитие на младите хора в малките населени места, чрез подобряване на условията за ефективен достъп до образование, обучение и информация. Една от формите е участието на младите хора в управлението на селата в Община Асеновград.
- увеличаване на възможностите за професионална и социална реализация, чрез насърчаване на младежите инициативи в малките населени места.  
-   учредяване на младежки клубове по селата.   
 
3. Младите хора и опазване на околната среда в Община Асеновград.
 
В тази си част Програмата акцентира върху ролята и възможностите на младежите от нашата община, да работят за опазването на околната среда. Опита показва, чрез осъществените проекти финансирани със средства от бюджета, че младежките ни организации се явяват, като ефективен инструмент за възпитание на децата и младежите. Общинска администрация и младежките ни организации трябва да вземат активно участие при:
-  разработването на образователни програми за обучение на подрастващите за опазване на околната среда.
 
-  провеждане на  семинари и обучителни курсове за учители и ръководители на групи в областта на туризма и екологията.
-  изготвянето и изпълнението на проекти, съчетаващи туризмът и опазването на околната среда.
-  стимулиране на планинските спортове.
 
4. Младите хора и престъпността.
Трябва да се стимулира на активното участие на младите хора в превенцията на престъпността, особено в превенцията на правонарушенията, извършени от млади хора. Ширещата се наркомания и извършваните на престъпления от лица вече във детска възраст, поставя на изпитание човешките ценности. Местната власт в лицето на Община Асеновград, младежките организиции и медиите ще се ангажират все повече в превенцията на правонарушенията, извършвани от младежи.
 
За целта е нужно:
- Организиране на информационни и образователни кампании за превенция на правонарушенията, извършвани от млади хора.
- Организиране на програми за превенция на т. нар. прояви на „спортно хулиганство” с активното участие на младежките организации, фен клубовете и спортните организации. Мобилизиране на местните общности, особено на младежките и спортните организации, в превенцията на детската и младежката престъпност.
 
Ще продължи работата:
- за изграждане на доверие между младите хора и правоохранителните органи.
- за осигуряване на качествена правна помощ за младежите правонарушители, и процедури, които да гарантират техните права и се съобразяват с техните възрастови особености.
- за насърчаване и активно участие на младите хора, младежките лидери и младежките работници и младежките организации в превантивни програми и кампании.
-   за намаляване на броя на пътно транспортните произшествия (ПТП) с участие на млади хора, чрез проекти финансирани от Община Асеновград за организиране на програми за пътна безопасност в училищата.
 
5. Младите хора и младежкото доброволчество в Община Асеновград.
 
За съжаление ценностите на доброволчеството все още не е познати от младите хора. В тази връзка, Община Асеновград ще продължи да насърчава младежката доброволческа дейност, която е общественополезна дейност и се извършва безвъзмездно от младежи, жители на нашата община. Необходимо е:
-   Подкрепата на програми съдействащи за развитието на механизмите за публично подпомагане на младежкото доброволчество, като проява на солидарност и гражданска активност.
-   При избора на доброволци се вземат предвид принципите залегнали в Закона за младежта.
 
V Субекти по изпълнение на Програмата:
 
1. Общински съвет и Община Асеновград.
 
Кметът на общината и Ощински съвет Асеновград се явяват, като едни от основните субекти в настоящата Програма. Те осигуриват по-висока степен на отзивчивост към нуждите на младите хора в съответствие с приципите на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините. Кмета на общината осигурява също и висока степен на отчетност, публичност и прозрачност на общинската политика за развитие на местната младеж. Общински съвет и кмета на Община Асеновград, гарантират участието на младите хора при формулирането, изпълнението и отчитането на общинската политика за развитие на младежта.
 
2. Младежки организации в Община Асеновград.
 
Младежките организации осигуряват участието и представителството на младите хора от общината при формулирането и изпълнението на политиките за младежта. Младежките организации работят в тясно сътрудничество с общинския съвет, общинската администрация и спортните клубове, чиято дейност е базирана на територията на Община Асеновград.
 
3. Общински консултативен съвет.
 
Общински консултативен съвет по въпросите за младежта представлява интересите на младите хора и взема дейно участие във формирането, осъществяването и оценката на младежка политика на Община Асеновград. Помага при изготвянето на стратегията за развитието на младежките дейности и при координирането политиката на институциите и организациите в тези области. Консултативният съвет включва представители на младежки организации, училища и спортни клубове. Той координира интересите на младите хора в различни области – образование, култура, спорт, екология, здравеопазване, труд и социална политика, неформално обучение, свободно време и развитие на местните общности, чрез:
- Застъпнически кампании;
- Международното младежко общуване;
- Сътрудничество с общинските и държавните органи и администрация.
Община Асеновград гарантира неговата представителност, публичност и отчетност в дейността на младежките съвети.
 
VІ Финансиране на Програмата:
 
Ежегодно, с приемането на бюджета на Община Асеновград, общинския съвет определя средствата, необходими за реализацията на тази Програма. Размера на средствата за всеки предложен проект е съгласно “Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежките дейности и проекти в Община Асеновград”. Община Асеновград ще подкрепя  младежките ни организации за участие в рамките на оперативните програми.  
 
VІІ Контрол, наблюдение и оценка на Програмата:
 
Контролът по изпълнението на програмата се осъществява от Kмета на Община Асеновград
Мониторинг на текущото изпълнение на утвърдените дейности по финансираните проекти и верифициране на постигнатите резултати се извършва от заместник кмет “Хуманитарни дейности” при Община Асеновград.
Наблюдение на текущи дейности и проекти се извършва и от главен експерт “Младежки дейности и спорт”” в съответствие с “Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежките дейности и проекти в Община Асеновград”.
Предвижда се да бъдат осъществени междинна и крайна оценки по програмата за установяване на съответствието, ефективността, и устойчивостта при изпълнението й.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ