Регистри

№ по ред
Пълно наименование на ДГ/ЦПЛР
Вид на ДГ/ЦПЛР
Вид финансиране
Заповед за откриване, преобразуване, промяна и закриване 
Име на директора
Адрес
Телефон,
интернет страница,
e-mail
Дейност на ЦПЛР (съгласно разпоредбите на чл. 49, ал.1 от ЗПУО)
1
Детска градина
"Пролет"
целодневна
общинско
1. Открита през 1947 г.      
2. Решение № 101/ 31.07.1991 г. на ВИК при ОбНС - Асеновград преименуване на ЦДГ "Пантелей Пачов" в ЦДГ "Пролет"  
3. Решение № 56/ 20.12.2006 г. на ОбС-Асеновград за присъе-диняване на филиал в с. Боянци; 
4. Заповед № А-1281/ 27.07.2016 г. на кмета на Община Асеновград за преименуване на ЦДГ "Пролет" в ДГ "Пролет".
Диана Ангелова
Щерева
гр. Асеновгра,  ПК 4230,
 
ул. "Захари Стоянов" № 9
тел. 0331/62170;
 
http://www. cdgprolet1.dir.bg;
 
 e-mail: cdg_prolet@mail.bg
 
2
Детска градина
"Дружба"
целодневна
общинско
Заповед №А-1281/ 27.07. 2016 г. на кмета на Община Асеновград за преименуване на ЦДГ "Дружба" в ДГ "Дружба".
 
Антония Стефанова
Русева
гр. Асеновград,  ПК 4230,
ул."Съединение № 12
тел. 0331/6-90-49;
http://www.drujba.asenovgrad-bg.com,
e-mail: drujba_ad@abv.bg
 
3
Детска градина
"Никола Й. Вапцаров"
целодневна
общинско
1. Открита на 01.10.1962 г.; 
2.Заповед № А - 805/ 31.03.2014 г. за преоб-разуване на ЦДГ "Слънце" във филиал на ЦДГ "Н. Вапцаров";
3.Заповед № А-1288/ 29.07.2016 г., която е неразделна част от Заповед № А-1281/ 27.07.2016 г. за промяна на наименованието от  ЦДГ "Н. Вапцаров" в ЦДГ "Н. Вапцаров"
Златка Николова
Тоскова
гр. Асеновград,  ПК 4230,
ул. "Васил Априлов" № 11
тел. 0331/6-24-51;
http://www.cdg6-vapcarov.com;
e-mail:cdg6nv@gmail.com
   
4
Детска градина
"Мир"
общинска
общинско
1. Открита на 22.03.1979 г.;  
2. Заповед № А-1281/ 27.07.2016 г. на кмета на Община Асеновград за преименуване на ЦДГ "Мир" в ДГ "Мир".
Елеонора  Христова
Стоянова
гр. Асеновград, ПК 4230,
ул. "Гонда вода" №1
тел. 0331/4-51-94
 
5
Детска градина
"Надежда" 
целодневна
общинско
1. Решение № 36/27.06.1990 г. на ИК на ОбНС-Асеновград за откриване;
2. Заповед  № А-1016/14.09.2001 г. за присъединяване на филиал с. Козаново  
3. Заповед № А-1281/27.07.2016 г. на кмета на Община Асеновград за преиме-нуване на ЦДГ "Надежда"  в ДГ "Надежда".
Галина Кънчева
Динкова
гр. Асеновград, ПК 4230,
ул. "Спортист" № 52
тел. 0331/6-22-28;
GSM 0885474545
Обучение по футбол на 29 бр. деца.
6
Детска Градина
"Радост"
целодневна
общинско
1. Заповед № А-1972/ 23.12.2011 г. за преда-ване на филиала в кв. Г. Воден на ЦДГ "Радост", кв. Д.Воден; 
2.Заповед № А-1281/       27.07.2016 г. на кмета на Община Асеновград за преименуване на ЦДГ "Радост"  в ДГ "Радост".
Олга Петкова Каравелова
гр.Асеновград, ПК 4230,
кв. Д. Воден ул. "Захария" № 38
GSM 0888344113;  
http://www. radost.asenovgrad-bg.com;
e-mail: radost_cdg@abv.bg

 

 
7
Детска градина
"Щастливо детство"
целодневна
общинско
Заповед № А-1281/ 27.07.2016 г. на кмета на Община Асеновград за преименуване на ЦДГ "Щастливо детство"  в ДГ "Щастливо детство".
Диана Ангелова
Щерева
с. Тополово, ПК 4260,
общ. Асеновград
 ул. "Ал.Стамболийски" № 1
тел. 03321/20-21;
http://www.shtastlivodetstvo-topolovo.asenovgrad-bg.com/;  
e-mail: shtastlivo_dete@abv.bg
 
8
Детска градина
"Бако Динчо"
детска градина с яслена група
общинско
1.Заповед № А-1338/ 14.07.2008 г.на кмета на община Асеновград за преобразуване на филиал с. Нареченски бани в ПДГ към ОУ "В. Левски" с. Нар. бани;
2. Заповед № А-1281/ 27.07.2016 г. на кмета на Община Асеновград за преименуване на ОДЗ "Бако Динчо" в ДГ "Бако Динчо".
Кети Атанасова
Георгиева
гр. Асеновград, ПК 4230,
 ул. "Асенова крепост" № 13 А
тел: 0331/6-91-96;
http://www.odz-bakodincho.com/;
e-mail: dg_bd@abv.bg. 
 
9
Детска градина
"Зорница"
детска градина с яслени групи
общинско
1. ЦДГ № 3 "Зорница" е открита на 01.09.1987 год.
2. Заповед № А-1016/ 14.09.2001г.- за присъе-диняване на филиал кв. Г. Воден, към ЦДГ  № 3 "Зорница";
3.Решение №682/ 26.03.2002 г. на ОбС-Асеновград за сливане на Ясла № 3 и ЦДГ "Зорница" в ОДЗ "Зорница" с филиал кв. Г.Воден;
4. Заповед № А-1972/ 23.12.2011 г. за преда-ване на филиала в кв. Г. Воден на ЦДГ "Радост", кв.Д.Воден;
5.Решение №459/ 01.08.2012 г. на ОбС-Асеновград към ОДЗ "Зорница" се присъе-динява като филиал новоткритата ДГ в ж.к. Запад;
6.Заповед№А-1281/ 27.07.2016 г.на кмета на Община Асеновград за преименуване на ОДЗ "Зорница" с филиал в ж.к.Запад в ДГ "Зорница".
Надежда Николова
Джиголинова
гр. Асеновград, ПК 4230,
  ул."Княгиня Евдокия" № 39
тел. 0331/6-32-88;
e-mail:zornica_odz@abv.bg
 
10
Детска градина
"Асенова крепост"
детска градина с яслена група
общинско
1. Открита на 11.01.1975 г.
2. Заповед № А-1828/ 31.08.2009 г.на Кмета на община Асеновград за промяна от ЦДГ "Асенова крепост" на ОДЗ "Асенова крепост".
3.Заповед № А-1281/ 27.07.2016 г.на Кмета на община Асеновград за промяна от ОДЗ "Асенова крепост" на ДГ "Асенова крепост".  
Емилия
Костова
Костова
гр. Асеновград, ПК 4230,
ул."Васил Левски " 17;
ясла - гр. Асеновград,
ул."Васил Левски " 21.
тел: 0331/6-31-26;
http://www.odzasenovakrepost.com; 
e-mail: odzasenovakrepost@abv.bg
 
11
Център за подкрепа
за личностно развитие
"Васил Левски"
Център за подкрепа за личностно развитие
Общинско
№ А-1243/20.07.2016 г
Георги Вакрилов
Анастасов
гр.Асеновград, ПК 4230,
ул. "Захари Стоянов" № 1
тел. 0331/6-73-93; 
е-mail:odk_as@mail.bg
за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ