Заключителна пресконференция по проект в Асеновград

Заключителна пресконференция по проект в Асеновград 175

 

На 12.04.24 г. (петък) от 11:00 ч. в Лекционна зала на Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ ще се проведе заключителна пресконференция по проект №BGENVIRONMENT - 4.003-0013 „Партньорство за адаптация към климатичните промени", процедура BGENVIRONMENT - 4.003 – Открита покана №3 „Климат“ по резултат 4: Повишена способност на местните общности да намалят емисиите и да се адаптират към променящия се климат“, финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 г. – 2021 г.

На пресконференцията ще бъдат отчетени извършените дейности и постигнатите резултати до момента.

___________________________________________________________________________________________

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Асеновград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или офиса на Финансовия механизъм.”


Начална дата: петък, 12 април 2024

Крайна дата: петък, 12 април 2024


Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни събития

Към всички събития
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ