10-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

841
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 10-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
27.05.2020 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-216/13.05.2020 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.
2. Докладна записка от д-р Теньо Манолов - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-217/13.05.2020 г., относно oтдаване под наем на обект – публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-218/13.05.2020 г., относно определяне начална наемна цена на Терен №4 с площ 12.60 кв.м. – публична общинска собственост, находящ се в улична регулация, между кв. 63 и 64 по плана на гр. Асеновград /бул. Васил Левски/, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с Протокол №24/07.08.2018 г. на ЕСУТ, с  предназначение – Търговия на дребно. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-219/13.05.2020 г., относно определяне начална наемна цена на 4 броя терени – публична общинска собственост, находящи се в улична регулация, между кв. 307, 308 и 309 по плана на гр. Асеновград /ул. „Авксентий Велешки”/, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с Протокол №10/22.03.2016 г. на ЕСУТ, с предназначение – търговия на дребно с промишлени стоки. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-220/13.05.2020 г., относно определяне начална тръжна наемна цена на помещение – павилионен тип, общинска собственост, находящо се в улична регулация, между кв. 307, 308 и 309 по плана на гр. Асеновград, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с Протокол №10/22.03.2016 г. на ЕСУТ, с предназначение – търговия на дребно с хранителни стоки. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-222/13.05.2020 г., относно отдаване под наем на помещения, представляващи обособени части от недвижими имоти публична общинска собственост, находящи се в кв. Горни Воден - гр. Асеновград, с. Козаново и с. Долнослав,  с предназначение  „Пощенски услуги”. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-223/13.05.2020 г., относно прилагане на регулационния план по §8 от ЗУТ за УПИ ІХ-2707,  кв.256, гр.Асеновград. (ПК по УРТО).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-224/13.05.2020 г., относно разпореждане с поземлен имот № 00702.24.193 по КК на гр.Асеновград.
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-225/13.05.2020 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 43298.501.176 по КК на с. Леново, общ. Асеновград.
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-226/13.05.2020 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.11.5.50 по КК на гр. Асеновград, ул. “Хан Кардам” № 3, бл. 3/5, вх. Б, ет.6, ап. 50 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-227/13.05.2020 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ№ 00702.508.80.8.11 по КК на гр. Асеновград, ул. “Книжна фабрика” № 1, вх. А, ет.2, ап. 11 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-228/13.05.2020 г., относно продажба на 0.7044 ид.ч. от поземлен имот с  КИ № 00702.509.116 по КК на гр. Асеновград, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-229/13.05.2020 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.531.1 по КК на Асеновград, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-230/13.05.2020 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.510.200 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-231/13.05.2020 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.523.481 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-232/13.05.2020 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.527.212 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-233/13.05.2020 г., относно продажба на 3 (три) броя поземлени имота, находящи се в гр. Асеновград. (ПК по БФ).
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-234/13.05.2020 г., относно продажба на самостоятелен обект в сграда с КИ 00702.515.407.2.2 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).    
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-235/13.05.2020 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 99088.127.33 по КК на кв. Долни Воден. (ПК по БФ).       
20. Предложение от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-251/13.05.2020 г., относно писмо с вх. № 08.03.298/08.11.2019г. от Изп. Директор на Национален Компенсационен Жилищен Фонд при Министерски Съвет - Г. Митов.
 
II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
21. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-236/13.05.2020 г., относно учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на Агенция „Пътна инфраструктура” върху всички общински имоти засегнати от изграждането на „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп (връзка на засегнати имоти от/до реконструиращото се трасе на път II-86 ,,Пловдив-Асеновград’’ от 14+860 до км 25+150’’.
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-254/13.05.2020 г., относно съгласие на предложение за изменение на ПУП (ПРЗ) за УПИ II-3015 в кв. 205 по регулационния план на гр. Асеновград.
 
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
23. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на ОбС-Асеновград вх. № С-24/11.05.2020 г., относно приемане на годишния финансов отчет за 2019 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството.
24. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на ОбС-Асеновград вх. № С-25/11.05.2020 г., относно приемане на годишния финансов отчет за 2019 г. на „Медицински център I – Асеновград” ЕООД и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството.
25. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-237/13.05.2020 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2020 год. по сметка за европейски средства (7443) за проект „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО - регион Асеновград”.
26. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-238/13.05.2020 г., относно предоставяне на средства за дофинансиране на услуга „Целево подпомагане с топъл обяд в община Асеновград” за 50 броя потребители.
27. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-253/13.05.2020 г., относно допълване списъка на длъжностите и лицата по дейности, които имат право на транспортни разходи през 2020 г., приет с решение на Общинския съвет № 72/29.01.2020 г.
 
IV. Постоянна комисия по Екология:
28. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-252/13.05.2020 г., относно промяна на план-сметката за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ по населени места на територията на община Асеновград  за 2020 г.  и бюджета на общината за 2020 г. (ВСИЧКИ ПК).
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
29. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-239/13.05.2020 г., относно определяне на общински съветник за включване в комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето.
30. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-240/13.05.2020 г., относно завишаване броят на децата в яслени групи и първите възрастови групи в детските градини и броят на децата в подготвителните групи на училищата на територията на община Асеновград.
31. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-241/13.05.2020 г., относно даване на съгласие на Управителя на „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД за откриване на процедура съгласно изискванията на Наредба № 8 от 13.11.2019 г.
32. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-242/13.05.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Йорданка Динкова. (ПК по БФ).
33. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-243/13.05.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Дуран Кадир. (ПК по БФ).
34. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-244/13.05.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Анка Петрова. (ПК по БФ).
35. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-245/13.05.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Димитринка Белева. (ПК по БФ).
36. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-246/13.05.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Таня Атанасова. (ПК по БФ).
37. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-247/13.05.2020 г., относно отпускане на финансови средства на Яна Стоянова. (ПК по БФ).
38. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-248/13.05.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Дияна Здравчева за лечение на детето Калоян Здравчев. (ПК по БФ).
39. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-249/13.05.2020 г., относно молба от Хаджъюсуф Мюмюн Фейзула за отпускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за него. (ПК по БФ).
40. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-250/13.05.2020 г., относно молба от Мелиха Аптула Расим за отпускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за нея. (ПК по БФ).
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                       /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА
НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 18.05-21.05.2020 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
 
18.05.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
18.05.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
 
19.05.2020 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
19.05.2020 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
20.05.2020 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
20.05.2020 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
 
21.05.2020 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: сряда, 27 май 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ