12-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

495
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 12-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
24.06.2020 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх. № И-83/03.06.2020 г. (ПК Правна)
 
II. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-270/10.06.2020 г., относно определяне начална тръжна наемна цена на Терен с площ 48.00 кв.м. – публична общинска собственост, находящ се в улична регулация, кв. 379 по регулационния план на гр. Асеновград, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с Протокол № 14/16.06.2017 г. на ЕСУТ, с предназначение – Търговия на дребно - магазин за продажба на хранителни стоки. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-271/10.06.2020 г., относно предложение с вх. № 14-00-2378 от 20.05.2020 г. до кмета на Община Асеновград от г-жа Донка Атанасова Георгиева - директор на ОУ „Панайот Волов” – гр. Асеновград, кв. Долни Воден. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-272/10.06.2020 г., относно отдаване под наем на обект частна общинска собственост – Помещения с обща площ 21.95 кв.м. (стоматологичен кабинет – 14.40 кв.м. и обслужващи части – 7.55 кв.м.), находящ се в сграда с кадастрален № 43298.502.163.1 по КК на с. Леново, с предназначение „Здравни дейности – Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина”. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-273/10.06.2020 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.515.190 по КК на гр. Асеновград, ведно с построената в имота сграда с КИ 00702.515.190.1. (ПК по БФ).
5. Предложение от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-274/10.06.2020 г., относно избор на представители на Общински съвет Асеновград, за изготвяне нова наредба за „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти”.
6. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-275/10.06.2020 г., относно молба от Салиме Рамадан Мехмед, за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).
 
III. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-269/09.06.2020 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план за трасе за водопровод и канализация за поземлен имот КИ 00702.24.1253 по КК на гр. Асеновград.
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-276/10.06.2020 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план за осъществяване на транспортен достъп до ПИ с КИ 00702.19.9 по КК на гр. Асеновград.
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-278/10.06.2020 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план за транспортен достъп до УПИ 5.627, шивашки цех и склад за промишлени стоки по КК на гр. Асеновград.
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-277/10.06.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 000702.18.762 по КК на гр. Асеновград.
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-284/11.06.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.130.37 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Жилищно застрояване”.
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-285/11.06.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.132.22 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Жилищно застрояване”.
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-286/11.06.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.132.1 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Жилищно застрояване”.
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-287/11.06.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.18.48 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Склад за селскостопанска продукция и инвентар”.
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-288/11.06.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 16955.755.101 по КК на с. Горнослав за „Жилищно застрояване”.
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-289/11.06.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 16955.755.102 по КК на с. Горнослав за „Жилищно застрояване”.
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-279/10.06.2020 г., относно одобряване изменение на ПУП (ПРЗ) за УПИ І-ЖК за общ.обсл.,автомивка и магазин, УПИ V-за озеленяване  в кв. 5, улица с о.т.59-о.т.60 по регулационния план на с. Нареченски бани и УПИ V-за озеленяване в кв.6 по плана на с.Нареченски бани.
 
IV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
18. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-280/10.06.2020 г., относно поемане на общински дълг във връзка с осигуряване на средства за финансиране на неверифицирани разходи (финансови корекции) по проектите: “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България по ос 1 на ОПОС 2014-2020”, код на процедурата: BG16M1OP002-1.006; „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО - регион Асеновград”, код на процедурата: BG16M1OP002-2.006; „Образователна инфраструктура-обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства”, по ос 1 на ОПРР 2014-2020”, код на процедурата: BG16RFOP001-1.025; „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград”, №: от ИСУН -  BG16RFOP001-1.025-0003-C01, по ос 1 на ОПРР 2014-2020”, код на процедурата: BG16RFOP001-1.025.  (ВСИЧКИ ПК).
19. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-282/10.06.2020 г., относно кандидатстване на Община Асеновград с проектно предложение по целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане.
 
V. Постоянна комисия по Екология:
20. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-281/10.06.2020 г., относно промяна на приложениe № 9 към решение на ОбС № 72/29.01.2020 г. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                 /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА
НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД
ЗА  ПЕРИОДА 15.06-18.06.2020 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
15.06.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
15.06.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
 
16.06.2020 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
16.06.2020 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
17.06.2020 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
17.06.2020 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
18.06.2020 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: сряда, 24 юни 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ