13-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

504
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 13-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
15.07.2020 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Писмо от кмета на общината вх.№ ДЗ-293/30.06.2020 г., относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Асеновград за периода от 11.11.2019 г. до 30.06.2020 г. към 30.06.2020 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
ІІ. Отчет от Председателя на ОбС – Асеновград вх. № С-34/30.06.2020 г., относно дейността и работата на Общински съвет – Асеновград и неговите комисии за периода 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
ІІІ. Писмо от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-295/01.07.2020 г., относно годишни доклади за осъществените читалищни дейности и финансови отчети за 2019 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
IV. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-296/01.07.2020 г., относно промяна предназначението на общински имот частна общинска собственост самостоятелен обект в сграда с кадастрален № 06029.502.946.2.1 по кадастралната карта на с. Боянци със застроена площ от 31 кв.м, с предназначение: „За обслужваща дейност за битови услуги“/ и актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-297/01.07.2020 г., относно определяне начална наемна цена на Терен с площ 18 кв.м., попадащ в поземлен имот с кадастрален № 72789.503.268 по кадастралната карта на с. Тополово, целият с площ от 2 147 кв.м., за който е отреден УПИ I – озеленяване, кв. 113 по регулационния план на с. Тополово, с предназначение – Търговия на дребно. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-298/01.07.2020 г., относно отдаване под наем на обект – Помещение с обща площ 78 кв.м. /търговска част – 32.16 кв.м. и обсл. части – 45.84 кв.м./, представляващо обособена част от недвижим имот публична общинска собственост, находящо се в  сутерена на сграда – читалище, с кадастрален № 49309.28.118.1 по кадастралната карта на с. Мулдава  /построена в УПИ ІХ – читалище, кв.11 по плана на с. Мулдава/,  с предназначение „Търговия на дребно – хранителни стоки”. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-299/01.07.2020 г., относно продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.518.143 по кадастралната карта на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-301/01.07.2020 г., относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”, Областна пробационна служба – гр. Пловдив върху недвижим имот  - частна общинска собственост: помещение /стая № 309/ с площ 25 кв.м. и обслужващи части 6.5 кв.м., находящо се в сградата на ул.”Цар Иван Асен” № 38, УПИ ІХ, кв. 263 по регулационния план на гр. Асеновград, поземлен имот № 00702.522.112 по кадастралната карта на гр. Асеновград.
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-302/01.07.2020 г., относно промяна на собствеността на язовири – публична общинска собственост, в съответствие с изискванията на чл.19а и чл.19б от Закона за водите.
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-321/02.07.2020 г., относно приемане на дарение на ПИ с КИ 21676.42.130 по КК на с. Добростан, ведно с построената в имота сграда за водоснабдяване и/или канализация с КИ 21676.42.130.1 и водопровод.
8. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-303/01.07.2020 г., относно молба от Катерина Георгиева Павлова, за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).
 
V. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-304/01.07.2020 г., относно промяна на разчета за финансиране на капиталови разходи и бюджета на Община Асеновград за 2020 г. (ВСИЧКИ ПК).
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-305/01.07.2020 г., относно промяна на част от маршрутните разписания за междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема.
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-306/01.07.2020 г., относно заявление с вх. № 94-В-14/08.01.2020г. от Валентин Николаев Динков за даване на разрешение по чл. 36, ал. 4 и 5 от ЗУТ за отклонения от правилата и нормативите за застрояване по-големи от допустимите по чл. 36, ал. 2 от ЗУТ относно проект за изменение на ПУП - ПЗ с РУП за УПИ VI-1373 с контактни УПИ V-църква, параклис и УПИ VII-1374, кв. 107 по плана на гр. Асеновград.
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-307/01.07.2020 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот КИ 00702.22.157 и обединяването му с УПИ 00702.22.159, за складова база и офис по КК на гр. Асеновград.
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-308/01.07.2020 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план на обект „Уличен водопровод за СВО”за УПИ 9.465, за преработка и пакетиране – консервиране и стерилизация на СС продукция, ПИ № 000702.9.465 по КК на гр. Асеновград.
 
VI. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-309/01.07.2020 г., относно даване на съгласие за ползване на част от натрупаните средства представляващи отчисления за депониране на битови отпадъци съгласно чл.60 от ЗУО, в размер до 79 000.00лв. /седемдесет и девет хиляди лева/ с вкл. ДДС, представляващи разходи за закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци – Асеновград, находящо се в местност „Капсида“, землище Асеновград.
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-310/01.07.2020 г., относно даване на съгласие за ползване на част от натрупаните средства представляващи отчисления за депониране на битови отпадъци на Регионално депо за не опасни отпадъци в размер до 40 000 лв. /четиридесет хиляди лева/ с вкл. ДДС, за закриване и рекултивация на обект: „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ АСЕНОВГРАД, ПЪРВОМАЙ, САДОВО, КУКЛЕН И ЛЪКИ-ПЪРВА КЛЕТКА ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ”.
16. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-311/01.07.2020 г., относно упълномощаване представителя на Община Асеновград в Общото събрание на акционерите на “УМБАЛ-Пловдив“ АД, за начина на гласуване по точките от дневния ред на Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 28.07.2020 г.
 
VII. Постоянна комисия ПРАВНА:
17. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-312/01.07.2020 г., относно приемане на Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Асеновград.
18. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-313/01.07.2020 г., относно предложение за нов състав на Комисията за обществен ред и сигурност.
 
VIII. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
19. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-314/01.07.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Йордан Милчев. (ПК по БФ).
20. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-315/01.07.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Илия Стоянов. (ПК по БФ).
21. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-316/01.07.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Тунджай Мехмедов. (ПК по БФ).
22. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-317/01.07.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Виолета Младенова. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                  /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА
НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД
ЗА  ПЕРИОДА 06.07-09.07.2020 Г.
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРАВНА

06.07.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

от 15.30 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

06.07.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

 

07.07.2020 Г. (ВТОРНИК)

от 15.30 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 

07.07.2020 Г. (ВТОРНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЕКОЛОГИЯ

08.07.2020 Г. (СРЯДА)

от 16.00 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

08.07.2020 Г. (СРЯДА)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

09.07.2020 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602


Валидно до: сряда, 15 юли 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ