14-то Извънредно заседание на Общински съвет - Проект за Дневен ред и График комисии

220
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 14-то ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
27.07.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 17.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
1. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-329/22.07.2020 г., относно промяна на разчета за финансиране на капиталови разходи и бюджета на Община Асеновград за 2020 г.  (ВСИЧКИ ПК)
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                     /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/мл. експерт в ОбС/
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД 27.07.2020 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
27.07.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
27.07.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
27.07.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
27.07.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
27.07.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.45 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
27.07.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.45 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
27.07.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.45 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: понеделник, 27 юли 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ