16-то Извънредно заседание на Общински съвет - Проект за Дневен ред и График комисии

129
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 16-то ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
14.09.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 17.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх. № И-123/03.09.2020 г. (ПК Правна)
 
II. Постоянна комисия по Образование и култура:
1. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-378/08.09.2020 г., относно утвърждаване маломерни и слети паралелки за учeбната 2020/21 г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                          /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/мл. експерт в ОбС/
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД 14.09.2020 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
14.09.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
14.09.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.30 ч. ет.6, стая 603

Валидно до: понеделник, 14 септември 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ