17-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

266
ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД
НА 17-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
30.09.2020 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-388/16.09.2020 г., относно информация за изпълнението на бюджета на община Асеновград и сметките за средствата от Европейския съюз за полугодието на 2020 година. (За Сведение).
 
II. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-389/16.09.2020 г., относно отдаване под наем на обекти-публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-390/16.09.2020 г., относно определяне земите от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, без мери, пасища и ливади, които могат да се отдават под наем или аренда и началните тръжни цени за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от общински поземлен фонд /ОПФ/. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-391/16.09.2020 г., относно докладна записка вх. № 14-00-4103/20.08.2020 г. от Геновева Антонова – управител на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” - Община Асеновград, с искане за предоставяне на помещение, находящо се в сградата на ул.” Васил Левски” № 7, гр. Асеновград за нуждите на Дейността.
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-392/16.09.2020 г., относно учредяване право на строеж в поземлен имот 00702.533.239 по КК на гр. Асеновград. (ПК по УРТО).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-393/16.09.2020 г., относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Фондация „ИКУЪЛ АКСЕС” върху обекти частна общинска собственост, находящи се в сградите на Стоматологична поликлиника-гр. Асеновград, Здравна служба – с. Мулдава и Здравна служба - с. Тополово за основните цели на фондацията.
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-394/16.09.2020 г., относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот 37633.100.524 по КК на с. Козаново.
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-395/16.09.2020 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 37633.100.209 по КК на с. Козаново, общ. Асеновград.
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-396/16.09.2020 г., относно продажба на ½ идеална част от поземлен имот с КИ № 00702.533.76 по КК на Асеновград, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
 
II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-397/16.09.2020 г., относно заявление с вх. № 94-В-608-14/06.08.2020 г. от Валентин Николаев Динков за даване на разрешение по чл. 36, ал. 4 и 5 от ЗУТ за отклонения от правилата и нормативите за застрояване по-големи от допустимите по чл. 36, ал. 2 от ЗУТ относно проект за изменение на ПУП - ПЗ с РУП за УПИ VI-1373 с контактни УПИ V-църква, параклис и УПИ VII-1374, кв. 107 по плана на гр. Асеновград.
 
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
10. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-398/16.09.2020 г., относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. в частта за местните дейности на Община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
11. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-399/16.09.2020 г., относно обявена кампания за набиране на предложения по Проект „Красива България” за финансиране през 2021 год.
12. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-410/17.09.2020 г., относно предоставяне на финансова помощ под формата на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2020 год. на Сдружение „Местна инициативна група Куклен - Асеновград“, за управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Общини Куклен и Асеновград, която е одобрена за финансиране по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020.
 
IV. Постоянна комисия ПРАВНА:
13. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на Общински съвет-Асеновград вх. № С-43/14.09.2020 г., относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
14. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-400/16.09.2020 г., относно приемане на Наредба за отглеждане на животни, птици и други в жилищни имоти и парцели на територията на Община Асеновград. (ПК по Екология).
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
15. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-386/16.09.2020 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Георги Коройчев за издаване на книгата му „От извора 2”. (ПК по БФ).
 
VI. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
16. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-408/17.09.2020 г., относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на ученици, пътуващи от с. Избеглии и с. Конуш до гр.Асеновград. (ПК по БФ).
17. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-401/16.09.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Петър Кривошиев. (ПК по БФ).
18. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-402/16.09.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Фанка Карагьозова. (ПК по БФ).
19. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-403/16.09.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Благой Василев. (ПК по БФ).
20. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-404/16.09.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Румяна Санданска. (ПК по БФ).
21. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-405/16.09.2020 г., относно молба от Хасан Солак за отпускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за него. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                            /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА
НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД
ЗА ПЕРИОДА 21.09-24.09.2020 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
 
21.09.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
21.09.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
 
21.09.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
 
23.09.2020 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
23.09.2020 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
23.09.2020 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
 
24.09.2020 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: сряда, 30 септември 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ