18-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

180
ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД
НА 18-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
28.10.2020 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-443/14.10.2020 г., относно даване на съгласие за отстъпване безвъзмездно право на строеж  на община Асеновград върху  поземлен имот с КИ 21676.57.635 по КК на с. Добростан, собственост на „Безово Тур и Ко” ООД. (ПК по УРТО).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-418/14.10.2020 г., относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот 99088.140.33 по КК на кв. Долни Воден.
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-419/14.10.2020 г., относно прилагане на регулационния план по §8 от ЗУТ за УПИ ІІ -394,  кв.56, с. Новаково.
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-420/14.10.2020 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.27.745 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-421/14.10.2020 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.24.322 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-422/14.10.2020 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.27.227 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-423/14.10.2020 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 51830.520.421 по КК на с. Новаково. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-424/14.10.2020 г., относно продажба на ½ идеална част от поземлен имот с  КИ № 49308.28.159 по КК на с. Мулдава, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-425/14.10.2020 г., относно молба от Мелек Халил за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).
 
II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
10. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-442/14.10.2020 г., промяна на разчета за финансиране на капиталови разходи и бюджета на Община Асеновград за 2020 г. (ВСИЧКИ ПК).
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-444/14.10.2020 г., относно провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания, обособени в самостоятелни линии и пакети от Общинската,  Областната  и Републиканската транспортни схеми в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и Регламент /ЕО/ № 1370/2007 год. на ЕП и СЕ от 23 октомври 2007 год.
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-445/14.10.2020 г., относно предоставяне на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, за безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация на изградена водопроводна мрежа и съоръжения на територията на Община Асеновград.
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-437/14.10.2020 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот КИ 00702.27.336 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно строителство”.
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-438/14.10.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.18.122 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Жилищно застрояване”.
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-439/14.10.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.224.74 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Жилищно застрояване”.
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-440/14.10.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти КИ 99087.20.26 и КИ 99087.20.34                                                                    по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Жилищно застрояване”.
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-441/14.10.2020 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлени имоти КИ 49309.2.93, 49309.2.238 и 49309.2.239 по КК на с. Мулдава за „ТИР паркинг, автосервиз и администрация”.
 
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
18. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-426/14.10.2020 г., относно допълване списъка на длъжностите и лицата по дейности, които имат право на транспортни разходи през 2020 г., приет с  решение на Общинския съвет № 72/29.01.2020 г.
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-427/14.10.2020 г., относно кандидатстване с проект: „Обновяване на спортна зала за вдигане на тежести „Иван Веселинов”, град Асеновград” по Наредба № 4/08.07.2019 г. за изграждане и обновяване на спортни обекти - държавна и общинска собственост.
20. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-428/14.10.2020 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград извънбюджетната сметка 7443 за Проект № BG05М9ОР001-2.004-0037-C01  - „Център за ранно детско развитие - Асеновград”.
21. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-447/15.10.2020 г., относно определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност на територията на Община Асеновград. (ПК по ЗСД).
 
IV. Постоянна комисия ПРАВНА:
22. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-429/14.10.2020 г., относно приемане на  Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните  клубове и спортно- туристическата дейност в Община Асеновград. (ПК по ОК).
23. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-446/15.10.2020 г., относно избор на представител на Общински съвет-Асеновград за актуализация на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на права и услуги на територията на Община Асеновград.
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
24. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-430/14.10.2020 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград. (ПК по БФ).
25. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-431/14.10.2020 г., относно отпускане на финансова помощ за отбелязване на Световния ден за борба срещу диабета и за закупуване на противогрипни ваксини, глюкомери, лентички и игли за измерване на кръвната захар за членовете на дружеството. (ПК по БФ).
26. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-432/14.10.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Сибел Мухтарова. (ПК по БФ).
27. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-433/14.10.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Георги Митков. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                              /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА
НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД
ЗА  ПЕРИОДА 19.10-22.10.2020 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
 
19.10.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
19.10.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
 
20.10.2020 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
20.10.2020 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
21.10.2020 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
21.10.2020 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
 
22.10.2020 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
 

 


Валидно до: сряда, 28 октомври 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ