19-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

446
ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД
НА 19-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
18.11.2020 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-453/04.11.2020 г., относно издаване на разрешително за водовземане от минерална вода, публична общинска собственост от находище “Асеновград”, сондаж № 1, гр. Асеновград, Община Асеновград на СНЦ „ТЕНИС КЛУБ АКТИВ СПОРТ” град Асеновград.
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-454/04.11.2020 г., относно издаване на разрешително за водовземане от минерална вода  изключителна държавна собственост от КЕИ /каптиран естествен извор/ „Бански каптаж” с. Нареченски бани, Община Асеновград, находище “Нареченски минерални бани” на Митко Василев Жеков.
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-455/04.11.2020 г., относно определяне начална наемна цена на 2 броя терени – публична общинска собственост, находящи се в улична регулация, пред УПИ I – църква, кв. 97 по регулационния план на с. Тополово, община Асеновград, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с Протокол №20/21.07.2020 г. на ЕСУТ. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-456/04.11.2020 г., относно продажба на 1/3 ид. част от поземлен имот с  КИ № 00702.513.187 по КК на гр. Асеновград, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
 
II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-473/04.11.2020 г., относно провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания, обособени в самостоятелни линии и пакети от Общинската,  Областната  и Републиканската транспортни схеми в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и Регламент /ЕО/ № 1370/2007 год. на ЕП и СЕ от 23 октомври 2007 год.
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-457/04.11.2020 г., относно предоставяне на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, за безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация на изградена „Пречиствателна станция за отпадни води“ (ПСОВ) за гр. Асеновград.
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-458/04.11.2020 г., относно предоставяне на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, за безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация на изграден второстепенен уличен водопровод до имот 00702.535.198 по КК на гр. Асеновград през поземлен имот 00702.535.203 и 00702.535.79-общинска собственост.
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-459/04.11.2020 г., относно предоставяне на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, за безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация на изграден второстепенен водопровод до имот 49309.8.107, с. Мулдава.
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-460/04.11.2020 г., относно одобряване на проект за ПУП - ПРЗ (Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за УПИ I-Комплексно строителство и подземно паркиране в кв. 6, улица с о.т.95-о.т.158 и улица с о.т. 131 – о.т. 166 по регулационния план ЖК „Юг” – гр. Асеновград.
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-461/04.11.2020 г., относно одобряване на ПУП - Парцеларен план  за обект „Трасе за водопровод и канализация” за поземлен имот КИ 00702.24.1253 по КК на гр. Асеновград.
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-462/04.11.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.134.56 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Жилищно застрояване”.
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-463/04.11.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.18.46 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Стопанска дейност” и обединяването му с УПИ 18.210,стопанска дейност за обособяване на един урегулиран поземлен имот за „Стопанска дейност”.
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-464/04.11.2020 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот КИ 49309.11.316 по КК на с. Мулдава за „Склад за промишлени стоки”.
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-465/04.11.2020 г., относно разрешаване  изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план  за транспортен достъп до имот с идентификатор 49309.11.316 по КК на с. Мулдава.
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-466/04.11.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 72789.100.16 по КК на с. Тополово за „Жилищно строителство”.
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-467/04.11.2020 г., относно изразяване на предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПП за транспортен достъп до поземлени имоти КИ 99088.18.16 и КИ 99088.18.17 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден и промяна предназначение на част от поземлени имоти КИ 99088.18.13 и КИ 99088.18.14 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден.
 
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
17. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-475/05.11.2020 г., относно удължаване на Административен  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0045-С01 „Патронажна грижа в община Асеновград", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., процедура BG05М9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2.
 
IV. Постоянна комисия ПРАВНА:
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-474/04.11.2020 г., относно избор на представители на Общински съвет-Асеновград за актуализация на Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община  Асеновград, приета с Решение № 641/ 26.10.2016 г. на Общински съвет – Асеновград.
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
19. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-468/04.11.2020 г., относно отпускане на финансови средства на Любен Кенанов. (ПК по БФ).
20. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-469/04.11.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Стефан Димитров. (ПК по БФ).
21. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-470/04.11.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Марияна Тръмбева. (ПК по БФ).
22. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-471/04.11.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Емилия Чолакова за лечението на детето й Ева Чокалова. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                 /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА
НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД
ЗА  ПЕРИОДА 09.11-12.11.2020 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
 
09.11.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
09.11.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
10.11.2020 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
11.11.2020 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
 
12.11.2020 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601

Валидно до: сряда, 18 ноември 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ