20-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

369
ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД
НА 20-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
16.12.2020 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-485/02.12.2020 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-520/02.12.2020 г., относно одобряване на годишен отчет за 2019 г. на Кмета на Община Асеновград, за изпълнението на концесионните договори за 2019 г.
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-486/02.12.2020 г., относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост,  находящ се на Общински пазар, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-487/02.12.2020 г., относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост,  находящ се на Общински пазар, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-488/02.12.2020 г., относно отдаване под наем на обект помещение с обща площ 50.60 кв. м., прилежаща тераса от 15 кв. м., представляващо обособена част  от  недвижим  имот –  публична общинска собственост, намиращо се на първия  етаж  в сграда  с кадастрален идентификатор 32341.35.426.1, с предназначение „сграда за култура и изкуство”, построена в поземлен имот № 32341.35.426  по кадастралната карта на с. Избеглии. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-489/02.12.2020 г., относно определяне начална наемна цена на обект публична общинска собственост: Терен с площ 20.00 кв. м., находящ се в улична регулация, между кв. 101 и кв. 106 по регулационния план на с. Тополово, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с Протокол № 30/18.08.2015 г. на ЕСУТ, с  предназначение – млекосъбирателен пункт. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-490/02.12.2020 г., относно докладна записка с вх. № 14-00-5882 от 13.11.2020 г. до кмета на Община Асеновград от г-жа Мая Филипова Краева - директор на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий” –  гр. Асеновград. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-491/02.12.2020 г., относно застраховане на имоти – частна общинска собственост. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-521/02.12.2020 г., относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, находяща се в приземен етаж на обект Поликлинична база /ново строителство/ и предоставяне  на 135 кв. м. прилежащ терен от УПИ І – болница 526.263, кв. 306 по ПУП на Асеновград, ул. „Ал. Стамболийски” № 28.
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-492/02.12.2020 г., относно учредяване на възмездно право на ползване върху общински   поземлен имот /земеделска територия/ в землището на с. Мулдава на  “НВГ Кариери” ООД.
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-493/02.12.2020 г., относно даване на съгласие за отстъпване безвъзмездно право на строеж  на община Асеновград върху поземлен имот с КИ 21676.57.635 по КК на с. Добростан, собственост на „Безово Тур и Ко” ООД.
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-494/02.12.2020 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗСПЗЗ).
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-495/02.12.2020 г., относно продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.523.481 по кадастралната карта на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-496/02.12.2020 г., относно продажба на 2 (два) броя поземлени имота, находящи се в с. Патриарх  Евтимово. (ПК по БФ).
 
II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-497/02.12.2020 г., относно определяне броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на  Община Асеновград за 2021 г.
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-498/02.12.2020 г., относно средства за компенсиране на пътувания с ценови облекчения по вътрешноградските автобусни линии за 2021 година на граждани над 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете от град Асеновград, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст.
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-499/02.12.2020 г., относно одобряване на ПУП - Парцеларен план  на обект: „Уличен водопровод за СВО“ за УПИ 9.465, за преработка и пакетиране – консервиране и стерилизация на СС продукция, ПИ 00702.9.465 по КК на гр. Асеновград.
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-500/02.12.2020 г., относно изразяване на предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПП за транспортен достъп до имот с КИ 00702.5.295 по КККР на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-501/02.12.2020 г., относно изразяване на предварително съгласие за преминаване на трасе за транспортен достъп-топиков път до имот с КИ 02974.10.86 по КККР на с. Бачково, месност „СРЕЩУ”, община Асеновград, област Пловдив.
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-502/02.12.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти КИ 99088.19.21 и КИ 99088.19.173 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Автосалон и офис” и обединяването им с УПИ 99088.19.12,за автосалон и офис в един урегулиран поземлен имот за „автосалон и офис”.
21. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-503/02.12.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.19.92 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-504/02.12.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.20.75 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
23. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-505/02.12.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.238.45 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
24. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-506/02.12.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.20.64 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
25. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-507/02.12.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 80437.17.191 по КК на с. Червен за „Жилищно застрояване”.
26. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-508/02.12.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 12992.14.41 по КК на с. Врата за „Жилищно застрояване”.
 
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
27. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-483/30.11.2020 г., относно 1. Приемане на отчета на бюджета на Община Асеновград за 2019 г., 2. Приема отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Националния фонд (НФ) 31.12.2019 г. ,3. Приема отчет за сметките за други средства от ЕС, 4. Приема отчета на разчета за финансиране на капиталовите разходи за  2019 г., 5. Приема отчета на общинския дълг за 2019 г., 6. Приема годишния финансов отчет 2019 г. на Община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
28. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-509/02.12.2020 г., относно промяна на бюджета и индикативния годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз на община Асеновград за 2020 г. (ВСИЧКИ ПК).
29. Предложение от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-510/02.12.2020 г., относно изпълнение на проект „Център за ранно детско развитие - Асеновград”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.004-0037,  Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.
30. Предложение от група общински съветници от Коалиция „БСП за България“ вх. № С-56/03.12.2020 г., относно намаляване размера на вноските за наем или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели на общински обекти, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени със заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването както и таксите за ползване на детските градини и таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито.
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
31. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-511/02.12.2020 г., относно създаване на Обществен съвет по социално подпомагане в община Асеновград.
32. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-512/02.12.2020 г., относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.
33. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-513/02.12.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Дургадън Рамадан. (ПК по БФ).
34. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-514/02.12.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Шехри Мухтар. (ПК по БФ).
35. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-515/02.12.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Илия Стоянов. (ПК по БФ).
36. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-516/02.12.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Благой Пейчев. (ПК по БФ).
37. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-517/02.12.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Рабишка Димитрова. (ПК по БФ).
38. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-518/02.12.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Емел Ахмед. (ПК по БФ).
39. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-519/02.12.2020 г., относно молба от Мария Груева за отпускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за него. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                               /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА
НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД
ЗА ПЕРИОДА 07.12-10.12.2020 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
07.12.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
 
08.12.2020 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
08.12.2020 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
 
09.12.2020 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
09.12.2020 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
 
10.12.2020 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
 
10.12.2020 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601

Валидно до: сряда, 16 декември 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ