21-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

372
ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД
НА 21-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
27.01.2021 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Отчет от Председателя на ОбС – Асеновград вх. № С-1/12.01.2021 г., относно дейността и работата на Общински съвет – Асеновград и неговите комисии за периода 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
II. Писмо от кмета на общината вх.№ ДЗ-2/07.01.2021 г., относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Асеновград за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. към 07.01.2021 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
III. Отчет от кмета на общината вх.№ ДЗ-42/13.01.2021 г., относно изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
IV. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-4/13.01.2021 г., относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-5/13.01.2021 г., относно обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-6/13.01.2021 г., относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост,  находящ се на Общински пазар, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-7/13.01.2021 г., относно учредяване право на строеж върху УПИ V-521.303, общ. обсл. сграда и параклис, кв. 235 по подробния устройствен план на гр. Асеновград.
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-8/13.01.2021 г., относно учредяване право на строеж върху УПИ ІІІ-молитвен дом, кв. 370 по подробния устройствен план на гр. Асеновград.
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-9/13.01.2021 г., относно учредяване  без търг или конкурс на възмездно право на ползване върху част от имот с КИ 37633.101.188, с площ 1953 кв. м., целият с площ от 50,234 дка., категория  пета, находящ се  в м., Дренака/ Кив дере, землище с. Козаново. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-10/13.01.2021 г., относно промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2021 година. (ПК по БФ).
 
V. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-11/13.01.2021 г., относно съгласие с предложение за ПУП (ПУР) за включване на част от ПИ 72.9 и част от ПИ 72.10 по КККР на с. Златовръх в регулационния план на с. Златовръх и проектиране на част от улица с о.т.139-о.т.140.
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-12/13.01.2021 г., относно изменение на Решение № 339, взето на петнадесето редовно заседание с протокол № 15 от 26.08.2020 г.
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-13/13.01.2021 г., относно разрешаване  изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план  за линеен обект на техническата инфраструктура: ”Кабелна линия  20kV от П/Ст „Станимака”/00702.23.28/ гр. Асеновград до В/Ст „Катуница”/ПИ 36676.69.314/ с. Катуница, Община Садово, подобект: Кабелна линия  20kV от П/Ст „Станимака”/00702.23.28/ гр. Асеновград до каб. муфи в /ПИ 00702.23.4/ гр. Асеновград.
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-14/13.01.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот КИ 00702.7.226 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-15/13.01.2021 г., относно разрешаване  изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план  на елемент на техническата инфраструктура – водопровод за ПИ 00702.18.655 по КК на гр. Асеновград, обл. Пловдив.
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-16/13.01.2021 г., относно разрешаване  изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план  за обект „Уличен водопровод и канализация за ПИ с КИ 00702.24.1262 по КК на гр. Асеновград.
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-17/13.01.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.134.50 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Жилищно застрояване”.
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-18/13.01.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.20.54 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Жилищно застрояване”.
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-19/13.01.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 16955.36.20 по КК на с. Горнослав за „Жилищно застрояване”.
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-20/13.01.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот КИ 49309.16.17 по КК на с. Мулдава за „Жилищно застрояване”.
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-21/13.01.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот КИ 49309.16.13 по КК на с. Мулдава за „Жилищно застрояване”.
 
VI. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
19. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-22/13.01.2021 г., относно вземане на решение за приемане на План за интегрирано развитие на Община Асеновград за периода 2021-2027 година.
20. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-23/13.01.2021 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2021 год. по сметка за европейски средства (7443) за проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” на територията на община Асеновград, по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05FМOP001-5.001, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FМOP001-5.001-0083 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” на територията на община Асеновград, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г .
21. Докладна записка от д-р Теньо Манолов -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-24/13.01.2021 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2021 год. по сметка за европейски средства (7443) за проект „Техническа помощ за Община Асеновград”, по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-8.001-0033-C01, процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”, по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020.
 
VII. Постоянна комисия по Образование и култура:
22. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-25/13.01.2021 г., относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Асеновград за 2021 г.
 
VIII. Постоянна комисия по Екология:
23. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-26/13.01.2021 г., относно сключване на договор по чл.20, ал.1, т.1 от ЗУО за разделното събиране на битови отпадъци на територията на община „Асеновград“ най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло; даване на съгласие за сключване на договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки за разделно събиране на битови отпадъчни материали: хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло на територията на община „Асеновград“. (ПК по БФ).
 
IX. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
24. Отчет от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-27/13.01.2021 г., относно изпълнение на заложените дейности в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Асеновград през 2020 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
25. Отчет от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-28/13.01.2021 г., относно отпуснати социални помощи за погребение от общинския бюджет през 2020г. на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини граждани, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
26. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-29/13.01.2021 г., относно извършване на служебни погребения за сметка на бюджета на Община Асеновград за 2021 г. (ПК по БФ).
27. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-30/13.01.2021 г., относно създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г. (ПК по БФ).
28. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-31/13.01.2021 г., относно отпускане на финансови средства за първо бебе на Община Асеновград за 2021 г. (ПК по БФ).
29. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-32/13.01.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Надежда Гоцева. (ПК по БФ).
30. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-33/13.01.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Албена Рангелова. (ПК по БФ).
31. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-34/13.01.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Димитър Димитров. (ПК по БФ).
32. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-35/13.01.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Митко Васков. (ПК по БФ).
33. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-36/13.01.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Себахат Ахмедова. (ПК по БФ).
34. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-37/13.01.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Орхан Чакъров. (ПК по БФ).
35. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-38/13.01.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Янаки Пейчев за лечението на детето му Каталина Пейчева. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                          /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА
НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД
ЗА ПЕРИОДА 18.01-21.01.2021 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
18.01.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
 
19.01.2021 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
19.01.2021 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
 
20.01.2021 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
20.01.2021 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
 
21.01.2021 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601

Валидно до: сряда, 27 януари 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ