22-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

211
ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД
НА 22-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
24.02.2021 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Писмо от кмета на общината вх.№ ДЗ-49/03.02.2021 г., относно Годишен план за звено „Вътрешен одит в община Асеновград“. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
II. Писмо от Василка Андонова-Представител на ОК вх.№ И-7/29.01.2021 г., относно Годишен доклад за дейността на одитния комитет при община Асеновград за 2020 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
III. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-50/10.02.2021 г., относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2021 г. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-51/10.02.2021 г., относно отдаване под наем на обект-публична общинска собственост,  находящ се на Общински пазар, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-79/10.02.2021 г., относно определяне начална тръжна наемна цена на помещение – павилионен тип, общинска собственост с площ 16.65 кв. м., поставен върху терен публична общинска собственост,  в улична регулация, ул. „Крайречна”, кв. Долни Воден, гр. Асеновград, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с Протокол № 50/09.12.2014 г. на ЕСУТ, попадащ в поземлен имот с кадастрален № 99088.502.315 по кадастралната карта на кв. Долни Воден, град Асеновград /НТП - за второстепенна улица/, с предназначение-търговия на дребно. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-52/10.02.2021 г., относно докладна записка с вх. № 14-00-377 от 19.01.2021 г. до кмета на Община Асеновград от г-н Петър Георгиев Шиков-директор на Средно училище „Свети княз Борис I”-гр. Асеновград. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-53/10.02.2021 г., относно заявление с вх. № 14-00-767/03.02.2021 г. от г-н Неделчо Иванов Чепаринов-председател на Спортен клуб по шахмат „Асеновец 2006”-Асеновград. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-54/10.02.2021 г., относно          заявление с вх. № 94-И-270/04.09.2020 г. от Искра Руменова Дамянова – управител на „Искра Дамянова 2017” ЕООД за коригиране на площта и наемната цена на договор за наем на обект общинска собственост – Терен № 14 с площ 160 кв. м., находящ се на пл. „Зареница”, с. Нареченски бани, с предназначение-Заведение за хранене и развлечение. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-55/10.02.2021 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.506.915 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-56/10.02.2021 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 72789.502.382 по КК на с. Тополово. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-57/10.02.2021 г., относно продажба на  поземлен имот с  кад. № 00702.726.2 по КК на гр. Асеновград, по реда на  чл. 35, ал. 1 от ЗОС. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-58/10.02.2021 г., относно прилагане на регулационния план по §8 от ЗУТ за УПИ ІX-196,  кв.33, с. Нови извор. (ПК по БФ).
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-59/10.02.2021 г., относно размер, местоположение, правила за ползване и поддържане на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на територията на Община Асеновград, включени във физически блокове в Системата за идентификация на земеделските парцели за общо и индивидуално ползване, съгласие за тяхното предоставяне и годишен план за паша.
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-60/10.02.2021 г., относно промяна на собствеността на язовири-публична общинска собственост, в съответствие с изискванията на чл.19а и чл.19б от Закона за водите.
 
IV. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-80/10.02.2021 г., относно одобряване на ПУП – ПП (подробен устройствен план-парцеларен план) за водоснабдителна и канализационна мрежа до КИ 00702.22.221 в землището на гр. Асеновград, общ. Асеновград.
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-81/10.02.2021 г., относно одобряване на ПУП – ПП (подробен устройствен план-парцеларен план) за обект „Осигуряване на електрозахранваща мрежа за поземлен имот с КИ 00702.22.221 в землището на гр. Асеновград, общ. Асеновград”.
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-61/10.02.2021 г., относно одобряване на техническо задание за изработване на ПУП-ПП за транспортен достъп до поземлен имот КИ 44834.11.39 през поземлен имот КИ 44834.30.12 по КК на с. Лясково.
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-62/10.02.2021 г., относно одобряване на техническо задание за изработване на ПУП-ПП за транспортен достъп до поземлен имот КИ 44834.10.14 през поземлен имот КИ 44834.10.120 по КК на с. Лясково.
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-63/10.02.2021 г., относно изразяване на предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПП за транспортен достъп до поземлен имот КИ 99088.140.6 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден и промяна предназначение на част от поземлени имоти КИ 99088.140.36 и КИ 99088.140.10 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден.
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-64/10.02.2021 г., относно изразяване на предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПП за осъществяване на транспортен достъп до имот с идентификатор 00702.2.105 по КККР на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-65/10.02.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот КИ 00702.18.158 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-66/10.02.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот КИ 00702.5.581 по КК на гр. Асеновград за „За складова дейност”.
21. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-67/10.02.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот КИ 00702.19.103 по КК на гр. Асеновград за „Склад за селскостопанска продукция”.
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-68/10.02.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.18.311 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Магазин за промишлени стоки”.
23. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-69/10.02.2021 г., относно разрешаване  изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план  на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура за трасе на кабелна линия НН от поземлени имоти 49309.13.43,  49309.13.71, 49309.12.517, 49309.12.518, 49309.12.529 и достига до поземлен имот 49309.12.530, местност „Мечка”, землището на с. Мулдава, Община Асеновград, за електрозахранване на помпена станция.
24. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-70/10.02.2021 г., относно разрешаване изготвяне на проект за  ПУП-ПП – парцеларен план за изграждане на обект „Външно ел. захранване на приемно-предавателна станция № PDV0728.А000 – Леново в поземлен имот №43298.77.85 по КК на  с. Леново”.
 
V. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
25. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-71/10.02.2021 г., относно кандидатстване на Община Асеновград с проектно предложение с наименование „Патронажна грижа + в община Асеновград” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски социален фонд – BG05M9OP001-6.002 – Патронажна грижа +.
26. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-72/10.02.2021 г., относно предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2021 година по сметката за европейски средства (7443) за проект „Патронажна грижа в община Асеновград“ по Административен  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0045 и допълнително споразумение № 02 към него по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по процедури BG05М9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, BG05М9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” и BG05М9ОP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”.
 
VI. Постоянна комисия по Образование и култура:
27. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-73/10.02.2021 г., относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020 г.
 
VII. Постоянна комисия по Екология:
28. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-74/10.02.2021 г., относно одобряване на годишен план за ползване на дървесина в горските територии - общинска собственост.
 
VIII. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
29. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-75/10.02.2021 г., относно приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.
30. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-76/10.02.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Хазел Салиева. (ПК по БФ).
31. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-77/10.02.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Фатме Яхя. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                               /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА
НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД
ЗА ПЕРИОДА 16.02-18.02.2021 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
16.02.2021 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
 
16.02.2021 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
16.02.2021 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
 
17.02.2021 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
17.02.2021 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
 
18.02.2021 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
 
18.02.2021 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601

Валидно до: сряда, 24 февруари 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ