23-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

385
ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД
НА 23-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
24.03.2021 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-90/10.03.2021 г., относно определяне начална наемна цена  на 2 броя павилиони общинска собственост, находящи се в УПИ I – Болница, 526.263, кв. 306 по плана на Асеновград, поземлен имот с кадастрален №00702.526.263 по КК на гр. Асеновград, с предназначение – търговия на дребно. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-91/10.03.2021 г., относно определяне начална наемна цена на обект публична общинска собственост: Терен № 2 с площ 42.00 кв. м., находящ се в улична регулация ул. „Васил Левски”, кв. 2 по регулационния план на ПЗ „Север”  гр. Асеновград, попадащ в ПИ 00702.510.191 по кадастралната карта на гр. Асеновград, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с Протокол №24/07.08.2018 г. на ЕСУТ, с  предназначение – заведение за хранене и развлечение. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-92/10.03.2021 г., относно определяне начална наемна цена на 2 броя терени – публична общинска собственост, находящи се в улична регулация, между кв. 307, 308 и 309 по плана на гр. Асеновград /ул. „Авксентий Велешки”/, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с Протокол №10/22.03.2016 г. на ЕСУТ, с  предназначение – търговия на дребно с хранителни стоки. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-93/10.03.2021 г., относно заявление с вх. № 14-00-402/20.01.2021 г. от СНЦ „Футболен клуб Шипка Старс 2015”, представлявано от г-н Димитър Илиев - председател на УС, за предоставяне на спортен обект – общинска собственост, за безвъзмездно ползване. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-94/10.03.2021 г., относно разпореждане с 3 (три) броя поземлени имоти , находящи се в с. Три могили (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-95/10.03.2021 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 49151.55.99 по КК на с. Мостово, ведно с построената в имота сграда с КИ 49151.55.99.1. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-96/10.03.2021 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 70737.41.1 по КК  на с. Сини връх. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-97/10.03.2021 г., относно промяна на собствеността на язовири-публична общинска собственост, в съответствие с изискванията на чл.19а и чл.19б от Закона за водите.
9. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-101/10.03.2021 г., относно молба от Рюстем Шакир за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).
 
II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-103/10.03.2021 г., относно ремонт и реставрация на чешмата на „Каварджията и благоустрояване на околното пространство в ПИ 00702.517.353, ул. “Асенова крепост“ и ул. “Бако Динчо“, гр. Асеновград.
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-104/10.03.2021 г., относно изменение на Решение № 471, взето на двадесето редовно заседание с протокол № 20 от 16.12.2020 г.
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-106/10.03.2021 г., относно съгласие за допускане изработването на комплексен проект за обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа от съществуваща шахта в кв. Долни Воден и землището му”.
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-107/10.03.2021 г., относно съгласие за допускане изработването на комплексен проект за  електрозахранване на обект: „СОТ и осветление” в поземлен имот КИ 99087.11.18 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград.
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-108/10.03.2021 г., относно съгласие за допускане изработването на комплексен проект за обект: „Подземна кабелна оптична линия между гр. Асеновград и с. Тополово с отклонение до с. Мулдава”.
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-109/10.03.2021 г., относно съгласие за допускане изработването на комплексен проект за уличен водопровод за еднофамилна жилищна сграда в УПИ 49309.24.88, жил. застр., по КК на с. Мулдава.
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-110/10.03.2021 г., относно изразяване на предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПП за транспортен достъп до поземлен имот с КИ 16955.12.4 по КККР на с. Горнослав.
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-111/10.03.2021 г., относно изразяване на предварително съгласие за преминаване на трасе за транспортен достъп-топиков път до имот с КИ 02974.10.86 по КККР на с. Бачково, местност „СРЕЩУ”, община Асеновград, област Пловдив.
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-112/10.03.2021 г., относно изразяване на предварително съгласие за преминаване на трасе за транспортен достъп през ПИ 44834.15.146 до имот с КИ 44834.15.13 по КККР на с. Лясково, община Асеновград, област Пловдив.
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-113/10.03.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.5.295 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-114/10.03.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.4.97 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
21. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-115/10.03.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.19.19 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Жилищно застрояване”.
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-116/10.03.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.22.13 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Жилищно застрояване”.
23. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-117/10.03.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.13.63 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Склад за селскостопанска продукция и инвентар”.
24. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-118/10.03.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.18.11 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар”.
25. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-119/10.03.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.19.163 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Магазин и склад за промишлени стоки”.
26. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-120/10.03.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.8.94 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Магазин и склад за промишлени стоки”.
27. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-121/10.03.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.18.159 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Складова база”.
28. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-122/10.03.2021 г., относно разрешаване  изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план  за трасе за водопровод, канализация и ел. захранване от поземлен имот КИ 49151.14.137 по КК на с. Мостово, общ. Асеновград до поземлен имот КИ 12992.10.197 по КК на с. Врата, общ. Асеновград.
 
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
29. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-123/10.03.2021 г., относно одобряване на бюджетна прогноза в частта за местните дейности за периода 2022 – 2024  г. на Община Асеновград.
30. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-124/10.03.2021 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2021 год. по сметка за европейски средства (7443) за проект BG16RFOP001-1.025-0005-С01 "Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград, кв. Запад – зона 5" финансиран по ОП „Региони в растеж" 2014-2020, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
31. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-125/10.03.2021 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2021 год. по сметка за европейски средства (7443) за проект „Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци – РСУО- Асеновград и съпътстваща инфраструктура”.
32. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-126/10.03.2021 г., относно издаване на запис на заповед от община Асеновград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
33. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-127/10.03.2021 г., относно съгласие за кандидатстване и осигуряване на съфинансиране за проектно предложение с наименование „Доставка и монтаж на специализиран асансьор за Дом за пълнолетни лица с физически  увреждания в гр. Асеновград” по Фонд Социална Закрила.
 
IV. Постоянна комисия по Образование и култура:
34. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-130/10.03.2021 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на  писателя Иван Димитров Христов за издаване на  книгата „Отгласи” с очерци за известни дейци на културата от Пловдивски регион и от Асеновград.
35. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-131/10.03.2021 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Сдружение „Станимака– Мюзик център” град Асеновград за участия в конкурси.
36. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-132/10.03.2021 г., относно финансово подпомагане в областта на културата - проект на НЧ „Св.преп.Паисий Хилендарски” за финансиране на участията на читалищните състави във фестивали и конкурси.
37. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-133/10.03.2021 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – Проект на сдружение „Ново Арт общество” Асеновград за финасиране на издаването на 19-ти и бр.20-ти брой на списание за литература,изкуство и култура – „Нов вечерник”.
38. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-134/10.03.2021 г., относно финансово подпомагане в областта на културата: концерт- спектакъл с любими песни от детски филми „Тече, всичко тече”.
39. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-135/10.03.2021 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Спортен клуб по модерен балет, танци и аеробика „Косара” за участия във фестивали.
40. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-136/10.03.2021 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Сдружение „Танцов състав - Станимака” Асеновград  за участия на формацията във фолклорни фестивали и събори в България.
41. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-137/10.03.2021 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ  „Родолюбие - 1873”Асеновград за финансиране на изявите на читалищните състави във фестивали.
42. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-138/10.03.2021 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ „Просвета -1926 г.” с. Бачково за организация и провеждане на празник „Ден на смокинята” в с. Бачково.
43. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-139/10.03.2021 г., относно финансово подпомагане в областта на културата-проект на НЧ „Христо Ботев 1919 г.” с. Избеглии за финасиране на участията на ДТС „Избеглийче”.
44. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-140/10.03.2021 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1894 г.”- с. Тополово за участие на Групата за изворен фолклор в събори и фестивали.
45. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-141/10.03.2021 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ „Христо Ботев – 1928г.” с. Новаково за участие на Групата за изворен фолклор във фестивали и конкурси.
 
V. Постоянна комисия по Екология:
46. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-142/10.03.2021 г., относно приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците през 2020 г. и отчет за изпълнение на Актуализация на общинска програма за намаляване на замърсителите и достигане на утвърдени норми в атмосферния въздух Община Асеновград за 2020 г.
47. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-143/10.03.2021 г., относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Асеновград за 2020 год.
 
VI. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
48. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-145/10.03.2021 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на Териториална организация на слепите-Асеновград. (ПК по БФ).
49. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-150/10.03.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Сабрие Шабан за лечението на детето й Суде Шабан. (ПК по БФ).
 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                            /ИВАН ЧОХАДЖИЕВ/
(Оправомощен със Заповед № 2/01.03.2021 г. от Драгомир Георгиев-Преседател на ОбС-Асеновград)
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА
НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД
ЗА ПЕРИОДА 15.03-18.03.2021 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
15.03.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
 
16.03.2021 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
16.03.2021 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
 
17.03.2021 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
17.03.2021 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
 
18.03.2021 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601

Валидно до: сряда, 24 март 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ