24-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

280
ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД
НА 24-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
21.04.2021 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Писмо от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-157/29.03.2021 г., относно финален доклад за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Асеновград за периода 2014-2020 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
II. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-161/07.04.2021 г., относно отдаване под наем на обект частна общинска собственост - Помещения с обща площ 40.00 кв. м., находящи се на II-ри етаж  в  сграда „Битов комбинат с аптека”, ул. „Родопи № 49, с. Нареченски бани (КК № 51127.201.69.1 по КК на с. Нареченски бани), с предназначение „Здравни дейности – Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-162/07.04.2021 г., относно отдаване под наем на обект – Помещение с обща площ 41.00 кв. м., представляващо обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящо се на приземния етаж в сграда - Културен дом (КИ № 31108.100.287.1 по КК на с. Златовръх), построена в УПИ I–културен дом и лятно кино, кв.42 по плана на с. Златовръх  (поземлен имот с КИ 31108.100.287 по КК на с. Златовръх).  (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-163/07.04.2021 г., относно определяне начална наемна цена на 2 броя терени – публична общинска собственост, находящи се в прохода на пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9, УПИ I – общински съвет, кв. 195 по плана на гр. Асеновград, попадащи в поземлен имот с кадастрален № 00702.518.47 по КК на гр. Асеновград, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с Протокол № 11/11.04.2017 г. на ЕСУТ. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-164/07.04.2021 г., относно определяне начална наемна цена на 2 броя терени – публична общинска собственост, находящи се в улична регулация, съответно между кв. 326 и кв. 324 и между кв. 324 и кв. 325  по плана на гр. Асеновград /ул. „Княз Борис I”, гр. Асеновград/, съгласно одобрена от гл. архитект на Общината схема по чл. 56 от ЗУТ, с  предназначение – търговия на дребно с хранителни стоки. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-165/07.04.2021 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.80.12.47 по КК на гр. Асеновград, ул. “Георги Ковачев” № 1, бл. 6/8, ет.8, ап. 47 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-166/07.04.2021 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.80.12.14 по КК на гр. Асеновград, ул. “Георги Ковачев” № 1, бл. 6/8, ет.3, ап. 14 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-167/07.04.2021 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.80.11.8 по КК на гр. Асеновград, ул. “Хаджи Д. Стоилов” № 2, бл. 3/8, вх. В, ет.1, ап. 8 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-168/07.04.2021 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.68.10.38 по КК на гр. Асеновград, ул. “Книжна фабрика” № 13, бл. ГНС, вх. В, ет.5, ап. 11 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-169/07.04.2021 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.520.13.7.44 по КК на гр. Асеновград, ж. К. Изток, бл. 3, ет.6, ап. 44 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-170/07.04.2021 г., относно определяне земите от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, без мери,  пасища и ливади, които могат да се отдават под наем или аренда и началните тръжни цени за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от общински поземлен фонд /ОПФ/.
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-171/07.04.2021 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 02974.11.269 по
КК на с. Бачково, общ. Асеновград. (ПК по БФ).
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-172/07.04.2021 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 38385.210.89 по
КК на с. Конуш, общ. Асеновград. (ПК по БФ).
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-173/07.04.2021 г., относно разпореждане с 3 (три) броя поземлени имоти, находящи се в с. Червен. (ПК по БФ).
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-94/10.03.2021 г., относно разпореждане с 3 (три) броя поземлени имоти, находящи се в с. Три могили. (ПК по БФ).
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-174/07.04.2021 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.24.332 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-175/07.04.2021 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 99088.134.27 по КК  на кв. Долни Воден. (ПК по БФ).
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-176/07.04.2021 г., относно продажба на поземлен имот с КИ99087.224.86 по КК на кв. Горни Воден. (ПК по БФ).
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-177/07.04.2021 г., относно продажба на поземлен имот с  КИ № 06029.502.317 по КК на с. Боянци, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-178/07.04.2021 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 07870.30.85 по КК на с. Бор. (ПК по БФ).
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-179/07.04.2021 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 37633.100.264 по КК на с. Козаново, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
21. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-180/07.04.2021 г., относно писмо вх. № 12-00-312 от 19.02.2021 г. от Велина Панчева – Директор на Областна дирекция   „Земеделие” – гр. Пловдив.
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-205/07.04.2021 г., относно писма вх. № №14-00-1476 от 09.03.2021 г. и 14-00-1476-2 от 05.04.2021 г. от  доц. д-р Младен Младенов – Директор на Националната служба за съвети в земеделието.
23. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-181/07.04.2021 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление на ОД на МВР - Пловдив два автомобила. 
24. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-182/07.04.2021 г., относно утвърждаване списък на крайно нуждаещите се граждани за 2021 година.               
25. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-98/10.03.2021 г., относно промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2021 година.      
26. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-99/10.03.2021 г., относно молба от Дурмуш Дурмуш за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).
27. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-100/10.03.2021 г., относно молба от Гюлер Рюстем за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).                    
28. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-102/10.03.2021 г., относно молба от Айше Кърмаджи и Реджеб Кърмаджи за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).
 
III. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
29. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-183/07.04.2021 г., относно определяне на минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидна за територията на Община Асеновград. (ПК по БФ).
30. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-184/07.04.2021 г., относно промяна на маршрутните разписания за градска автобусна линия 1 и междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема.
31. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-185/07.04.2021 г., относно премахване на сграда с КИ 00702.530.236.23 - общинска собственост, находяща се в имот 00702.530.236 по КК и кадастрални регистри на гр. Асеновград.
32. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-186/07.04.2021 г., относно предоставяне на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, за безвъзмездно стопанисване, активи в ПИ 21675.42.130 и 21675.42.509 по КК на с. Добростан, м. Картъла, Община Асеновград.
33. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-204/07.04.2021 г., относно приемане на Общ устройствен план на гр. Асеновград и прилежащите му землища. (ВСИЧКИ ПК).
34. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-206/07.04.2021 г., относно даване на съгласие за изготвяне проект за ПУП-/ПРЗ/ за УПИ IV-спортен комплекс кв. 36 по регулационния план на гр. Асеновград.
35. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-105/10.03.2021 г., относно одобряване проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за поземлен имот КИ 00702.515.381 по КК на гр. Асеновград, УПИ І-зеленина кв. 139, УПИ VІІ-зеленина кв.137, улица с о.т 520-о.т.529-о.т.530-о.т.531-о.т.539, улица с о.т. 531-о.т.532-о.т.542-о.т.533-о.т.534, улица с о.т.-526-о.т.525-о.т.524 по регулационния план на гр. Асеновград.
36. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-187/07.04.2021 г., относно съгласие за допускане изработването на комплексен проект за обект: „Външно ел. захранване на „Жилищна сграда” с местонахождение: гр. Асеновград, кв. Горни Воден, местност Чакъла, имот № 99087.37.135”.
37. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-188/07.04.2021 г., относно изразяване на предварително съгласие за преминаване на трасе за транспортен достъп за обслужване на ПИ с КИ 99087.19.49 през ПИ с КИ 99087.19.56 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.
38. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-189/07.04.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот КИ 99088.16.67 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Магазин и склад за промишлени стоки”.
39. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-190/07.04.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот КИ 99087.19.45 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
 
IV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
40. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-191/07.04.2021 г., относно поемане на общински дълг във връзка с осигуряване на финансиране на допустим проект чрез финансов инструмент „Фонд за градско развитие”, създаден по линия на ОПРР 2014-2020г. за проект "Културна инфраструктура - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“, гр. Асеновград".
41. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-192/07.04.2021 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2021 год. по сметка за европейски средства (7443) за проект „№ BG05М9ОР001-2.061-0004-C01 „Център за подкрепа на лица с увреждания - Асеновград”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.061 “Подкрепа за лица с увреждания“- Компонент 2, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинасиране от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  
42. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на ОбС-Асеновград вх. № С-10/07.04.2021 г., относно приемане на годишния финансов отчет за 2020 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет за 2021 г. на дружеството.
43. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на ОбС-Асеновград вх. № С-9/07.04.2021 г., относно приемане на годишния финансов отчет за 2020 г. на „Медицински център I – Асеновград” ЕООД и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет за 2021 г. на дружеството.
 
V. Постоянна комисия по ПРАВНА:
44. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-128/10.03.2021 г., относно приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти. (ПК по ОС).
 
VI. Постоянна комисия по Образование и култура:
45. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-129/10.03.2021 г., относно приемане на Годишен план за младежка политика на Община Асеновград за 2021г.
46. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-194/07.04.2021 г., относно приемане на Отчет за изпълнение на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Асеновград за 2020 година.
47. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-195/07.04.2021 г., относно завишаване броят на децата в яслени групи и първите възрастови групи  детските градини и броят на децата в подготвителните групи на училищата на територията на община Асеновград.
 
VII. Постоянна комисия по Екология:
48. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-196/07.04.2021 г., относно промяна на план-сметката за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2021 г. по населени места на територията на община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
49. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-193/07.04.2021 г., относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Асеновград за периода 2021-2024 г.
 
VIII. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
50. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-197/07.04.2021 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград. (ПК по БФ).
51. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-198/07.04.2021 г., относно отпускане на финансови средства на абитуриенти от випуск 2020/2021 г., на които единият или и двамата родители са починали, както и абитуриенти, настанени в социални услуги от резидентен тип. (ПК по БФ).
52. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-144/10.03.2021 г., относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г.
53. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-146/10.03.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Мима Михайлова. (ПК по БФ).
54. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-147/10.03.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Нуртен Ибрям. (ПК по БФ).
55. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-148/10.03.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Рамадан Караюсеинов. (ПК по БФ).
56. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-149/10.03.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Румяна Санданска. (ПК по БФ).
57. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-199/07.04.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Алпер Мюмюн. (ПК по БФ).
58. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-200/07.04.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Шукрие Хаджисадък. (ПК по БФ).
59. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-201/07.04.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Венцеслава Иванова. (ПК по БФ).
60. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-202/07.04.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Таня Тинова-Скерлетова. (ПК по БФ).
61. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-203/07.04.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Надие Мюмюн за лечението на детето й Елис Мюмюн. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                         /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА
НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД
ЗА ПЕРИОДА 12.04-15.04.2021 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
 
12.04.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
12.04.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
 
13.04.2021 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
13.04.2021 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
 
14.04.2021 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
14.04.2021 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
 
15.04.2021 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601

Валидно до: сряда, 21 април 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ