26-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

104
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 26-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
16.06.2021 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 45, ал. 2, т. 1 и ал. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-266/ 02.06.2021 г., относно отдаване под наем на обект - Помещения с обща площ 26.44 кв. м. (кабинет № 34 с площ – 13.10 кв. м. и общо ползване на манипулационна с площ – 18.10 кв. м., чакалня с площ – 125.80 кв. м., санитарен възел с площ – 5.80 кв. м. и стълбище – 37 кв. м.) и движимо имущество, находящи се на втори етаж в сграда с КИ 00702.526.263.1 по КК на гр. Асеновград, ул. “Александър Стамболийски” № 28, Асеновград, в УПИ I – Болница, кв. 306 по плана на гр. Асеновград, Предназначение – „Здравни дейности – АИППМП” – ½  практика. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-267/ 02.06.2021 г., относно заявление с вх. № 14-00-2696/ 14.05.2021 г. от г-н Лъчезар Митков Кишкилов  - председател на СНЦ „Обединен спортен клуб Асеновец”. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-269/ 02.06.2021 г., относно разпореждане с ДМА – частна общинска собственост – 7 бр. излезли от употреба моторни превозни средства. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Петър Петров - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-271/ 02.06.2021 г., относно промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2021 година.      
 
II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
5. Докладна записка от д-р Христо Грудев - кмет на общината вх. № ДЗ-272/ 02.06.2021 г., относно промяна на разчета за финансиране на капиталови разходи и бюджета на Община Асеновград за 2021 г. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-287/ 02.06.2021 г., относно изграждане на общински градски парк „Гората на живота“.
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-290/ 02.06.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот КИ 69273.2.32 по КК на с. Стоево за „Жилищно строителство”.
 
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
8. Докладна записка от д-р Теньо Манолов - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-273/ 02.06.2021 г., относно възлагане на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по проект „Патронажна грижа + в община Асеновград“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0119 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. ,по процедура BG05М9ОP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА  +”.
9. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-274/ 02.06.2021 г., относно предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2021 г. по сметката за европейски средства (7443) за проект „Патронажна грижа+ в община Асеновград" по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-6.002-0119 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по процедура BG05М9ОP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + ”.
 
IV. Постоянна комисия ПРАВНА:
10. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-286/ 02.06.2021 г., относно отмяна на „Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регламентиране регистрацията и стопанисването на безстопанствените кучета на територията на община Асеновград“.
 
V. Постоянна комисия по Екология:
11. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-275/ 02.06.2021 г., относно промяна на приложениe № 9 към решение на ОбС № 546/ 24.02.2021 г. (ПК по БФ).
 
VI. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
12. Предложение от инж. Петър Петров - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-276/ 02.06.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Петър Огнянов. (ПК по БФ).
13. Предложение от инж. Петър Петров - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-277/ 02.06.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Иван Атанасов. (ПК по БФ).
14. Предложение от инж. Петър Петров - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-278/ 02.06.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Славка Сандова. (ПК по БФ).
15. Предложение от инж. Петър Петров - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-279/ 02.06.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Таня Ташева. (ПК по БФ).
16. Предложение от инж. Петър Петров - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-280/ 02.06.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Айше Колюнкова. (ПК по БФ).
17. Предложение от инж. Петър Петров - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-281/ 02.06.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Фанка Карагьозова. (ПК по БФ).
18. Предложение от инж. Петър Петров - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-282/ 02.06.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Елине Муса. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                             /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
 /ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 07.06-10.06.2021 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
07.06.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
07.06.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.45 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
08.06.2021 Г. (ВТОРНИК)
от 15.45 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
08.06.2021 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
09.06.2021 Г. (СРЯДА)
от 15.45 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
09.06.2021 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10.06.2021 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
 

Валидно до: сряда, 16 юни 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ