27-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

272
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 27-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
01.07.2021 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-317/18.06.2021 г., относно Отдаване под наем на обект - Помещения  с обща площ 67.20 кв. м. /кабинет № 1– 26.97 кв. м., кабинет № 2  – 23.24 кв. м. и обсл. площи – 16.99 кв. м./, находящи се в детска консултация №1 в партерния  етаж на жилищен блок на ул. „Васил Левски” № 19, Асеновград, КИ № 00702.513.50.8.39 по КК на гр. Асеновград, с предназначение „Здравни дейности – АИППМП”. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-295/16.06.2021 г., относно молба с вх. № 94-Ц-27/08.06.2021 г. от г-н Цветан Пламенов Мегленчев-председател на Подводен клуб „До дъно”-гр. Асеновград. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-296/16.06.2021 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.523.461 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-297/16.06.2021 г., относно продажба на поземлен имот с  КИ № 00702.506.898 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-298/16.06.2021 г., относно продажба на поземлени имоти с  КИ № 00702.536.19, 00702.536.20,         00702.536.21, 00702.536.23 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-299/16.06.2021 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 49151.55.70 по КК на с. Мостово, ведно с построената в имота сграда с КИ 49151.55.70.1. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-300/16.06.2021 г., относно продажба на поземлени имоти с КИ № 99087.11.14 и 99087.11.15 по КК на Г. Воден. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-301/16.06.2021 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 31108.100.478 по КК на с. Златовръх. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-302/16.06.2021 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 44834.27.16 по КК на с. Лясково, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-303/16.06.2021 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗСПЗЗ). (ПК по БФ).
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-304/16.06.2021 г., относно учредяване на вещно право на ползване върху поземлен имот /ПИ/ № 72789.153.64, с НТП: водоем,  находящ се в с. Тополово, общ. Асеновград. (ПК по БФ).
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-305/16.06.2021 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 43298.501.383 по
КК на с. Леново, общ. Асеновград. (ПК по БФ).
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-306/16.06.2021 г., относно издаване на разрешително за водовземане от минерална вода, КЕИ „Солено изворче“, находище „Нареченски минерални бани”, с. Нареченски бани – изключителна държавна собственост, предоставено на Община Асеновград за срок до 01.01.2036 г. на „Наречен СПА” ЕООД, гр. София.
14. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-307/16.06.2021 г., относно промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2021 година.
 
II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-308/16.06.2021 г., относно одобряване на ПУП – ПП (подробен устройствен план-парцеларен план) част от комплексен проект за захранване на обект „Сот и осветление” в ПИ 99087.11.18 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград.
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-309/16.06.2021 г., относно изразяване на предварително съгласие за преминаване на трасе за транспортен достъп през полски път с КИ 00702.19.1 до поземлен имот по КК 00702.18.105  по КК на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-315/16.06.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) по реда на чл.16 от ЗУТ на част от територията на ЖК „Юг“, гр. Асеновград и част от местност „Параколово“ в землището на гр. Асеновград.
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-319/18.06.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот КИ 99087.38.14 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване“.
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-316/17.06.2021 г., относно разрешаване  изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план  за обект полски път минаващ през ПИ 58.141, 95.12, 95.13, 95.15, 95.17, 95.18, 95.19, 95.22 и 95.8, м. „Хвойналъка” по КК и КР на с. Тополово, общ. Асеновград, обл. Пловдив.
 
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-310/16.06.2021 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2021 год. по сметка за европейски средства (7443) за проект: „Културна инфраструктура - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие”, гр. Асеновград", ДБФП № BG16RFOP001-1.025-0007-C01, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.
21. Докладна записка от инж. Теньо Манолов -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-311/16.06.2021 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2021 год. по сметка за европейски средства (7443) за проект „3.1 - Tопъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” на територията на община Асеновград, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05FМOP001-5.001, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FМOP001-5.001-0083-С02 „Tопъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” на територията на община Асеновград, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г .       
 
IV. Постоянна комисия по Екология:
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-314/16.06.2021 г., относно приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Асеновград, 2021 - 2028 г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                 /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 22.06-24.06.2021 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
22.06.2021 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
 
23.06.2021 Г. (СРЯДА)
от 15.45 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
23.06.2021 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
 
24.06.2021 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: петък, 18 юни 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ