28-то ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД -ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

198
ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД НА 28-то ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 26.07.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 17.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 I. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-331/21.07.2021 г., относно писмо изх. № АК-01-135#7/09.07.2021 г. от д-р Ангел Стоев - Областен управител на област Пловдив и изменение на Решение № 756, взето с Протокол № 27 от 01.07.2021 г. на Общински съвет Асеновград. (ПК ПРАВНА, ПК по ОС).
 
II. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
1. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-332/21.07.2021 г., относно заявление с вх.№ 14-00-3611/02.07.2021 г. от д-р Петър Аргиров – Управител на „Медицински център – Асеновград“ ЕООД за подновяване срока на договора за управление на дружеството.
2. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-333/21.07.2021 г., относно упълномощаване представителя на Община Асеновград в Общото събрание на акционерите на “УМБАЛ-Пловдив“ АД, за начина на гласуване по точките от дневния ред на Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 12.08.2021 г.
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-334/21.07.2021 г., относно кандидатстване на Исторически музей - Асеновград с проектно предложение по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                         /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
 /ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
 
 
26.07.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.15 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
26.07.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
26.07.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.30 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: понеделник, 26 юли 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ