29-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

377
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 29-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
25.08.2021 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Отчет от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-339/11.08.2021 г., относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Асеновград от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. към 26.07.2021 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
II. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-340/11.08.2021 г., относно отдаване под наем на обекти-публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-341/11.08.2021 г., относно отдаване под наем на обекти-публична общинска собственост, находящи се на „Покрит пазар за промишлени и селскостопански стоки Асеница“, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-343/11.08.2021 г., относно промяна предназначението на общински имот частна общинска собственост – Помещeние с площ 31.73 кв. м., находящо се на партерния етаж в сграда с КИ № 00702.518.141.1 по КК на гр. Асеновград /бивш битов комбинат/ и актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.  (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-344/11.08.2021 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ№ 00702.508.80.11.21 по КК на гр. Асеновград, ул. “Хаджи Д. Стоилов” № 2, бл. 3/8, вх. А, ет.3, ап. 21 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-270/02.06.2021 г., относно разпореждане с поземлен имот № 73147.70.11 по КК на с. Три могили. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-345/11.08.2021 г., относно разпореждане с поземлен имот № 49151.18.42 по КК на с. Мостово. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-346/11.08.2021 г., относно разпореждане с 2 (два) броя поземлени имоти, находящи се в с. Добростан. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-347/11.08.2021 г., относно продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.507.95 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-348/11.08.2021 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.515.461 по КК на гр. Асеновград, ведно с построената в имота сграда с КИ 00702.515.461.1. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-349/11.08.2021 г., относно продажба на  поземлени имоти с  КИ № 44834.27.346, 44834.27.347, 44834.27.348 по КК на с. Лясково. (ПК по БФ).
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-350/11.08.2021 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 51830.502.62 по КК на с. Новаково, ведно с построената в имота сграда с КИ 51830.502.62.1. (ПК по БФ).
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-223/07.05.2021 г., относно учредяване на възмездно право на ползване върху общински поземлен имот /земеделска територия/ в землището на с. Мулдава на  “НВГ Кариери” ООД. (ПК по БФ).
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-351/11.08.2021 г., относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план (ПУП–ПРЗ) за образуване на УПИ V- за фотоволтаична централа и склад, кв.9 по плана на гр. Асеновград. (ПК по УРТО).
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-352/11.08.2021 г., относно прекратяване на съсобственост в поземлени имоти с проектни КИ 00702.523.561 и  КИ 00702.523.560 по КК на гр. Асеновград.
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-353/11.08.2021 г., относно прилагане на регулационния план по §8 от ЗУТ за УПИ ІV- 195,  кв.22, с. Лясково. (ПК по БФ).
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-354/11.08.2021 г., относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план (ПУП–ПР) за образуване на УПИ XII-635, кв.28 по плана на с. Бачково. (ПК по УРТО).
 
III. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
17. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-355/11.08.2021 г., относно промяна на разчета за финансиране на капиталови разходи и бюджета на Община Асеновград за 2021 г. (ВСИЧКИ ПК).
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-356/11.08.2021 г., относно разрешение за оглеждане на имот общинска собственост с ажурна ограда.
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-357/11.08.2021 г., относно изменение на Решение № 344, взето на Петнадесето редовно заседание с протокол № 15 от 26.08.2020 г.
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-289/02.06.2021 г., относно одобряване на проект за ПУП - ПРЗ (Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за УПИ XII-озеленяване в кв. 266 и улица с о.т. 1111-1112-1113-1114 по регулационния план на гр. Асеновград.
21. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-358/11.08.2021 г., относно одобряване на ПУП – ПП (подробен устройствен план– парцеларен план)  за линеен обект на техническата инфраструктура: „Уличен водопровод и канализация до поземлен имот КИ 00702.24.1262 по КК на гр. Асеновград”.
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-359/11.08.2021 г., относно одобряване на ПУП – ПП (подробен устройствен план– парцеларен план) за линеен обект на техническата инфраструктура: „Кабелна линия 20kV от П/Ст „Станимака” /00702.23.28/ гр. Асеновград до В/Ст „Катуница”/ПИ 36676.69.314/ с. Катуница, Община Садово, подобект: Кабелна линия 20kV от П/Ст „Станимака” /00702.23.28/ гр. Асеновград до каб. муфи в /ПИ 00702.23.4/ гр. Асеновград.       
23. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-360/11.08.2021 г., относно одобряване на ПУП – ПП (подробен устройствен план– парцеларен план)  за линеен обект на техническата инфраструктура: ”Кабелна линия  1kV за захранване на поземлен имот КИ 99088.127.1 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград.     
24. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-361/11.08.2021 г., относно одобряване на ПУП – ПП (подробен устройствен план– парцеларен план)  на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура за трасе на кабелна линия НН от поземлени имоти 49309.13.43,  49309.13.71, 49309.12.517, 49309.12.518, 49309.12.529 и достига до поземлен имот 49309.12.530, местност „Мечка”, землището на с.  Мулдава, Община Асеновград, за електрозахранване на помпена станция.
25. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-362/11.08.2021 г., относно одобряване на ПУП – ПП (подробен устройствен план– парцеларен план)  за линеен обект на техническата инфраструктура: подземна захранваща линия НН 1kV за обект „Изграждане на кабелна захранваща линия на 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1064 на Път ІІ-58 „Асеновград-Долнослав” км 48+550”.
26. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-363/11.08.2021 г., относно одобряване на техническо задание за изработване на ПУП-ПР за промяна предназначение на част от поземлен имот КИ 49309.12.543 по КК на с. Мулдава.
27. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-364/11.08.2021 г., относно изразяване на предварително съгласие и разрешение изготвяне на ПУП-ПП за транспортен достъп до поземлен имот с КИ 99088.21.16 по КККР на кв. Долни Воден, гр. Асеновград.
28. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-366/11.08.2021 г., относно изразяване на предварително съгласие и разрешение изготвяне на ПУП-ПП за транспортен достъп до поземлен имот с КИ 99087.19.139 по КККР на кв. Горни Воден, гр. Асеновград.
29. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-367/11.08.2021 г., относно изразяване на предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПП за транспортен достъп до поземлен имот с КИ 16955.37.117 по КККР на с. Горнослав.
30. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-368/11.08.2021 г., относно съгласие за допускане изработването изменение на ПУП-ПРЗ - подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ I-спорт, УПИ VI-озеленяване в кв. 2 и улица с о.т. 12 – о.т. 15 по регулационния план  на ПЗ „Изток” – гр. Асеновград.
31. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-369/11.08.2021 г., относно съгласие за допускане изработването на комплексен проект за обект: „Външно ел. захранване на „Жилищна сграда” с местонахождение: гр. Асеновград, кв. Горни Воден, местност Чакъла, имот № 99087.37.195”.
32. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-370/11.08.2021 г., относно съгласие за допускане изработването на комплексен проект за обект: „Външно ел. захранване на „Жилищна сграда” в поземлен имот КИ 99087.19.155” по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден.
33. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-371/11.08.2021 г., относно съгласие за допускане изработването на комплексен проект за обект: „Външно ел. захранване на „Склад за промишлени стоки” в поземлен имот КИ 99087.18.167 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден.
34. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-372/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.18.54 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
35. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-374/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.7.243 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
36. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-375/11.08.2021 г., относно разрешаване  изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план  за уличен водопровод и канализация за водоснабдяване на имоти с ПИ 00702.18.464, ПИ 00702.18.465 и ПИ 00702.18.618 и съседни в местност „Шкилово” по КК на гр. Асеновград.
37. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-376/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на поземлен имот КИ 00702.22.32 и обединяването му с УПИ І-00702.22.220, промишлено застрояване-производство на пластмасови изделия.
38. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-377/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти КИ 00702.22.4, КИ 00702.22.34, КИ 00702.22.35, КИ 00702.22.36, КИ 00702.22.37, КИ 00702.22.38 и КИ 00702.22.39 по КК на гр. Асеновград за „Склад за промишлени стоки”.
39. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-378/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на част от поземлен имот с КИ 00702.22.166 по КК на гр. Асеновград за „Склад за промишлени стоки, автосервиз и жилищна сграда”.
40. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-379/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти КИ 00702.23.434 по КК на гр. Асеновград за „Склад за промишлени стоки”.
41. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-381/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.12.70 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Автосалон, автосервиз, склад за промишлени стоки, офис, бензиностанция”.
42. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-383/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.18.8 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар”.
43. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-386/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.18.120 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар”.
44. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-388/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.18.7 по кадастралната карта на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Магазин и склад за промишлени стоки” и ПУП (ПП) за промяна предназначението на земеделска земя –  част от поземлен имот КИ 99088.18.200 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за транспортен достъп.
45. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-389/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти КИ 99088.19.74, КИ 99088.19.75,  КИ 99088.19.76 и КИ 99088.19.108  по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Автосервиз и тир паркинг” и ПУП (ПП) за промяна предназначението на земеделска земя-част от поземлен имот КИ 99088.19.155 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за транспортен достъп.
46. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-393/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 16955.755.22 по КК на с. Горнослав за „Жилищно строителство”.
47. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-394/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 49309.20.20 по КК на с. Мулдава за „Жилищно застрояване”.
 
IV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
48. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-395/11.08.2021 г., относно 1. Приемане на отчет на бюджет на Община Асеновград за 2020 г., 2. Приема отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Националния фонд (НФ) 31.12.2020 г., 3. Приема отчет за сметките за други средства от ЕС, 4. Приема отчета на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г., 5. Приема отчета на общинския дълг за 2020 г., 6. Приема годишния финансов отчет 2020 г. на Община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
 
V. Постоянна комисия ПРАВНА:
49. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-396/11.08.2021 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на права и услуги на територията на Община Асеновград,   приета с решение № 344/27.04.2016 год., изм. и доп. с реш. № 718/21.12.2016 г., изм. и доп. с реш. № 792/22.02.2017 г., изм. с реш. № 1026/05.07.2017 год., изм. и доп. с реш. № 1335/28.03.2018г. на ОбС,  изм. и доп. с решение № 1425/16.05.2018 г., изм. и доп. с решение № 1475/13.06.2018 г., изм. и доп. с решение № 1476/13.06.2018 г., изм. и доп. с решение № 1765/30.01.2019 г.
 
VI. Постоянна комисия по Образование и култура:
50. Докладна записка от д-р Теньо Манолов -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-397/11.08.2021 г., относно включване на детска градина от община Асеновград в Списъка на защитените училища и детски градини.
51. Докладна записка от д-р Теньо Манолов -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-398/11.08.2021 г., относно включване на детска градина от община Асеновград в Списъка на средищните училища и детски градини.
52. Докладна записка от д-р Теньо Манолов -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-399/11.08.2021 г., относно преобразуване на ДГ „Щастливо детство” с. Тополово във филиал към ДГ „Асенова крепост” гр. Асеновград.
53. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-400/11.08.2021 г., относно утвърждаване маломерни и слети паралелки  за уч.2021/22 г.
54. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-401/11.08.2021 г., относно утвърждаване промяна на комисия по чл. 13 ал.1.от „Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти в Община Асеновград”.
55. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-402/11.08.2021 г., относно одобряване на предложения Туристическо дружество сдружение „Устремени” проект, „Училище сред природата 2021”.
 
VII. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
56. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-403/11.08.2021 г., относно приемане на План за действие на община Асеновград в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021 – 2023 г.).
57. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-404/11.08.2021 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград.
58. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-409/11.08.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Кения Ибрям. (ПК по БФ).
59. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-411/11.08.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Орхан Реджеп. (ПК по БФ).
60. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-415/11.08.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Шехри Мухтар. (ПК по БФ).
61. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-416/11.08.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Стоян Драгинов. (ПК по БФ).
62. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-418/11.08.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Георги Петров за лечението на дъщеря му Даниела Петрова. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:
                                                                                            /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил:
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 16.08-23.08.2021 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
16.08.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
16.08.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
17.08.2021 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
18.08.2021 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
19.08.2021 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
23.08.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
23.08.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601

Валидно до: сряда, 25 август 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ