3 - то Извънредно заседание на Общински съвет - Проект за дневен ред

278
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 3-ТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
02.12.2019 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 17.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 

Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи

І. Избор на членове на постоянната комисия по общинска собственост.
 
ІІ. Избор на членове на постоянната комисия по бюджет и финанси.
 
III. Избор на членове на постоянната комисия по устройство и развитие на територията на общината.
 
IV. Избор на членове на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
 
V. Избор на членове на постоянната комисия по образование и култура.
 
VI. Избор на членове на постоянната комисия по екология.
 
VII. Избор на членове на постоянна комисия Правна.
 
VIII. Избор на членове на постоянната комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и противодействие на корупцията.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/

                                                                             /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/

Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/мл. експерт в ОбС/

Валидно до: понеделник, 02 декември 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ