30-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

352
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 30-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
29.09.2021 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-430/15.09.2021 г., относно информация за изпълнението на бюджета на община Асеновград и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2021 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
II. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-431/15.09.2021 г., относно определяне начална наемна цена на терен публична общинска собственост, находящ се в улична регулация, между кв. 307, 308 и 309 по регулационния план на гр. Асеновград /ул. „Авксентий Велешки”/, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с Протокол № 10/22.03.2016 г. на ЕСУТ, с  предназначение: търговия на дребно-промишлени стоки. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-432/15.09.2021 г., относно определяне начална наемна цена на терен публична общинска собственост с площ 30 кв.м., находящ се в улична регулация между кв. 324 и кв. 325 по плана на гр. Асеновград /ул. „Княз Борис I”, гр. Асеновград/, съгласно одобрена от гл. архитект на Общината схема по чл. 56 от ЗУТ, с  предназначение-козметични, бръснаро-фризьорски услуги. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-433/15.09.2021 г., относно определяне начална наемна цена на обект публична общинска собственост: Терен № 1 с площ 15,60 кв.м., находящ се в улична регулация - ул. „Васил Левски", кв. 2 по регулационния план на ПЗ „Север" гр. Асеновград, попадащ в ПИ 00702.510.191 по КК на гр. Асеновград, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с Протокол № 24/07.08.2018 г. на ЕСУТ, с предназначение - търговия на дребно. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-434/15.09.2021 г., относно отдаване под наем на обект частна общинска собственост  - Помещения с обща площ 26.14 кв.м. (кабинет № 26 с площ – 12.80 кв.м. и общо ползване на манипулационна с площ – 18.10 кв.м., чакалня с площ – 125.80 кв.м., санитарен възел с площ – 5.80 кв.м. и стълбище – 37 кв.м.), находящи се на втори етаж в сграда с КИ 00702.526.263.1 по КК на гр. Асеновград, ул. “Александър Стамболийски” № 28, Асеновград, в УПИ I – Болница, кв. 306 по плана на гр. Асеновград, предназначение – „Здравни дейности – Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ” – ½  практика. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-435/15.09.2021 г., относно заявление с вх. № 14-00-6125/25.11.2020 г. от г-жа Христина Филипова-председател на Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по модерен балет, танци и аеробика Косара” и молба с вх. № 14-00-3252/11.06.2021 г. с придружително писмо вх. №14-00-3252(1)/25.08.2021 г. от г-жа Нели Куциянова-председател на Сдружение с нестопанска цел „Клуб по спортни танци Асеновец 2006 г.” (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-436/15.09.2021 г., относно заявление с вх. № 14-00-4188/06.08.2021 г. от фондация „БЪДИ ЗДРАВ”, представлявана от Абдул Хассун. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-437/15.09.2021 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.80.11.18 по КК на гр. Асеновград, ул. “Хаджи Д. Стоилов” № 2, бл. 3/8, вх. В, ет.2, ап. 18 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-438/15.09.2021 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.80.11.5 по КК на гр. Асеновград, ул. “Хаджи Д. Стоилов” № 2, бл. 3/8, вх. Б, ет.1, ап. 5 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-439/15.09.2021 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.513.185.1.2 по КК на гр. Асеновград, ул. “Цар Освободител” № 29, ет.1, ап. 2 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-440/15.09.2021 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.80.12.74 по КК на гр. Асеновград, ул. “Георги Ковачев” № 1, бл. 6/8, ет.12, ап. 74 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-441/15.09.2021 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.35.1.1 по КК на гр. Асеновград, ул. “Книжна фабрика” № 12-14 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-442/15.09.2021 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.526.138.3.31 по КК на гр. Асеновград, ул. “Александър Стамболийски” № 2, ет.7, ап. 27 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-443/15.09.2021 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище  с КИ№ 00702.509.75.7.39 по КК на гр. Асеновград, бул. “България” № 65, ет.11, ап. гарсониера „2” на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-444/15.09.2021 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.518.2.1.2 по КК на гр. Асеновград, ул. “Речна” № 29, ет.1, ап. 2 на наемател, настанен по  административен ред.  (ПК по БФ).
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-445/15.09.2021 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 31108.15.27 по КК на с. Златовръх. (ПК по БФ).
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-446/15.09.2021 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 99088.502.396 по КК на кв. Долни Воден. (ПК по БФ).
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-447/15.09.2021 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 75254.16.615 по КК на с. Узуново. (ПК по БФ).
 
III. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-448/15.09.2021 г., относно одобряване на ПУП-ПП (подробен устройствен план-парцеларен план) за линеен обект на техническата инфраструктура: Външно ел. захранване 1kV за захранване на жилищна сграда в УПИ 20.101,жил. застр. (поземлен имот КИ 99088.20.101) по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, като част от комплексен проект.
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-365/11.08.2021 г., относно изразяване на предварително съгласие и разрешение изготвяне на ПУП-ПП за транспортен достъп до поземлен имот с КИ 99087.35.9 по КККР на кв. Горни Воден, гр. Асеновград/.
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-449/15.09.2021 г., относно съгласие за разделяне на общински имот 55590.39.57 по КК на с. Патриарх Евтимово.
21. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-450/15.09.2021 г., относно вземане на решение за поправка на допуснати очевидни фактически грешки в Решение № 122 взето на Седмото редовно заседание с Протокол № 7 от 27.02.2020 г. на Общински съвет – Асеновград изписването на номерата на УПИ, в обхвата на проект за изменение на ПУП (ПР) на кв. 19, 21 и 22 по регулационния план на с. Косово.
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-451/15.09.2021 г., относно отказ от издаване на разрешаване изготвяне на ПУП - Парцеларен план за транспортен достъп до поземлен имот с КИ 00702.2.105 по КК на гр. Асеновград.
23. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-452/11.08.2021 г., относно отказ от издаване на разрешаване за изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.2.105 по КК гр. Асеновград за „Склад за строителни материали” който имот попада в землището на гр. Асеновград.
24. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-373/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.7.285 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
25. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-453/15.09.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.9.127 по КК на гр. Асеновград за „Стопанска дейност, складова база и администрация”.
26. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-380/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.20.7 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Жилищно застрояване”.
27. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-382/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – част от поземлен имот КИ 99088.18.54 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар”.
28. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-384/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.18.109 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар”.
29. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-385/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.13.128 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар”.
30. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-387/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.20.49 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар”.
31. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-454/15.09.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.18.90 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар”.
32. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-455/15.09.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.15.32 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Автосалон, складова и търговска дейност”.
33. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-456/15.09.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.11.1 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Склад за съхранение на селскостопанска продукция”.
34. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-457/15.09.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.134.92 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Вилно застрояване”.
35. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-390/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.21.50 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Жилищно застрояване”.
36. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-391/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.18.152 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Жилищно застрояване и автосервиз”.
37. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-392/11.08.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с КИ 99087.35.9 по КККР на кв. Горни Воден, гр. Асеновград за „Вилно застрояване”.
38. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-458/15.09.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на поземлен имот КИ 99087.224.168 и изменение на УПИ 224.158,за комплексно общ. обсл. в землище на кв. Горни Воден, гр. Асеновград.
39. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-459/15.09.2021 г., относно разрешение изготвяне на ПУП-ПП за транспортен достъп до поземлен имот с КИ 99087.19.49 по КККР на кв. Горни Воден, гр. Асеновград.
40. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-460/15.09.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.18.102 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Жилищно застрояване”.
41. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-461/15.09.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот с КИ 99087.11.4 по КККР на кв. Горни Воден, гр. Асеновград.
42. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-462/15.09.2021 г., относно разрешаване изменение на ПУП (ПРЗ) за УПИ 7.83 – хотел и кафе аперитив (поземлен имот № 02974.7.87 по КК на с. Бачково) и обединяване с ПИ 02974.7.88 по КК на с. Бачково и за промяна предназначението му.
43. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-463/15.09.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 49309.16.15 по КК на с. Мулдава за „Жилищно застрояване”.
 
IV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
44. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-464/15.09.2021 г., относно промяна на бюджета на Община Асеновград за 2021 год. (ВСИЧКИ ПК).
45. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-465/15.09.2021 г., относно даване на съгласие за участие на Община Асеновград в проект за създаване на енергийно независима сграда на територията на общината, като част от интегриран мултинационален проект „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в европейските общини", с източник на финансиране програма LIFE 2021 г. – 2027 г.
 
V. Постоянна комисия ПРАВНА:
46. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-466/15.09.2021 г., относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Медицински център I – Асеновград” ЕООД-лечебно заведение с едноличен собственик на капитала община Асеновград.
47. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на Общински съвет-Асеновград вх. № С-34/14.09.2021 г., относно промяна на състава на ПК ПРАВНА и ПК по Общинска собственост.
 
VI. Постоянна комисия по Образование и култура:
48. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-467/15.09.2021 г., относно приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в община Асеновград.
 
VII. Постоянна комисия по Екология:
49. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-468/15.09.2021 г., относно приемане на Плана за защита при бедствия на Община Асеновград.
50. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-469/15.09.2021 г., относно даване на съгласие за обособяване на улична мрежа на кв. „Св. Трифон“, чрез премахване на растителност.
 
VIII. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
51. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-407/11.08.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Фатме Мурад. (ПК по БФ).
52. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-408/11.08.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Марияна Тръмбева. (ПК по БФ).
53. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-410/11.08.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Васил Начков. (ПК по БФ).
54. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-412/11.08.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Абдурахман Мехмед. (ПК по БФ).
55. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-413/11.08.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Кяние Мурад. (ПК по БФ).
56. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-414/11.08.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Али Мустафа. (ПК по БФ).
57. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-417/11.08.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Весела Стефанова. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                  /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 20.09-23.09.2021 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
20.09.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
20.09.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
21.09.2021 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
21.09.2021 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
23.09.2021 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
23.09.2021 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
23.09.2021 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.30 ч. ет.6, стая 601

Валидно до: сряда, 29 септември 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ