31-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

355
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 31-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
27.10.2021 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-530/14.10.2021 г., относно отдаване под наем на обект частна общинска собственост  - Помещения с обща площ 26.44 кв.м. (кабинет №  33 с площ – 13.10 кв.м. и общо ползване на манипулационна с площ – 18.10 кв.м., чакалня с площ – 125.80 кв.м., санитарен възел с площ – 5.80 кв.м. и стълбище – 37 кв.м.), находящи се на втори етаж в сграда с КИ 00702.526.263.1 по КК на гр. Асеновград, ул. “Александър Стамболийски” №28, Асеновград, в УПИ I – Болница, кв. 306 по плана на гр. Асеновград, предназначение – „Здравни дейности – Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ” – ½  практика. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-481/13.10.2021 г., относно отдаване под наем на обект – Помещение с площ 47.04 кв.м., представляващо обособена част от недвижим имот публична общинска собственост, находящо се на първи етаж в сграда, построена в УПИ I – кметство, читалище, озеленяване, кв. 17 по плана на с. Козаново, с кадастрален № 37633.100.197.1 по КК на с. Козаново, с предназначение  „Обществено хранене - Заведение за хранене и развлечение”. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-482/13.10.2021 г., относно отдаване под наем на желязорешетъчна конструкция находяща се на покривното пространство на хотел Асеновец, за монтиране на електронно съобщително съоръжение от „НУРТС БЪЛГАРИЯ” ЕАД. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-483/13.10.2021 г., относно заявления от футболни клубове, за предоставяне на спортни обекти – общинска собственост, за безвъзмездно ползване.  (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-484/13.10.2021 г., относно продажба на  0.7044 ид.ч. от поземлен имот с  кад. № 00702.509.116 по КК на гр. Асеновград, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-485/13.10.2021 г., относно издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от КЕИ „Бански каптаж“ Галерия, находище „Нареченски минерални бани”, с. Нареченски бани – изключителна държавна собственост предоставено на Община Асеновград за срок до 01.01.2036 г. на СБР – НК“ ЕАД. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-486/13.10.2021 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление недвижим  имот  - сграда  със застроена площ 701 кв.м. – публична общинска собственост на ОУ „Отец Паисий” с. Тополово и актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-528/13.10.2021 г., относно даване съгласие за промяна на начин на трайно ползване на поземлен имот с КИ № 99087.21.106 по КК на кв. Горни Воден. (ПК по УРТО).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-478/13.10.2021 г., относно одобряване на годишен отчет на Кмета на Община Асеновград, за осъществената концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори през 2020 г. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-487/13.10.2021 г., относно промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2021 година. (ПК по БФ).
11. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-488/13.10.2021 г., относно утвърждаване промяна в състава на комисия по чл. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани за настаняване под наем и продажба на общински жилища. (ПК по БФ).
12. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-489/13.10.2021 г., относно молба от Атанас Петров за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).
 
II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-490/13.10.2021 г., относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на Община Асеновград за 2022 г.
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-517/13.10.2021 г., относно одобряване на ПУП – ПП (подробен устройствен план– парцеларен план) за линеен обект на техническата инфраструктура: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа от съществуваща шахта в кв. Долни Воден и землището му, Община Асеновград”, като част от комплексен проект.
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-491/13.10.2021 г., относно одобряване на ПУП – ПП (подробен устройствен план– парцеларен план) част от комплексен проект за обект: „Уличен водопровод за еднофамилна жилищна сграда в УПИ 49309.24.88, жил. застр. по КК на с. Мулдава, общ. Асеновград, обл. Пловдив”.
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-492/13.10.2021 г., относно изразяване на предварително съгласие за преминаване на трасе за транспортен достъп през полски път с КИ 00702.11.141 до поземлен имот с КИ 00702.11.54 по КК на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-493/13.10.2021 г., относно съгласие за изменение на ПУП (ПР) на част от кв. 183 по плана на гр. Асеновград на УПИ VIII-паркинг и улица с о.т. 722б- о.т. 722в.
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-494/13.10.2021 г., относно съгласие за допускане изработването на комплексен проект за обект: обект „Трасе на външно кабелно ел. захранване на „Жилищна сграда” с местонахождение: гр. Асеновград, имот № 00702.18.673, ЕКАТТЕ 00702” в поземлен имот КИ 00702.18.673 по КК на гр. Асеновград.
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-495/13.10.2021 г., относно съгласие за допускане изработването на комплексен проект за обект „Трасе на външно кабелно ел. захранване на „Жилищна сграда” с местонахождение: имот с идентификатор № 00702.18.607 по КККР на гр. Асеновград, м. „ШКИЛОВО”, община Асеновград, област Пловдив”.
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-496/13.10.2021 г., относно съгласие за допускане на комплексен проект включващ ПУП-ПП и технически инвестиционен проект за „ВКП /въздушно кабелен преход/ изпълнен с ВО и РОММ на нов стълб № 58/3А, монтиран в основата на ВСН „Тополово” до нов МТП в УПИ 12.522- за пречиствателно съоръжение”, землището на с. Мулдава, общ. Асеновград за електрозахранване на Манастир „Света Петка” с. Мулдава, общ. Асеновград.
21. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-497/13.10.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.18.61 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-498/13.10.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.7.161 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
23. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-527/13.10.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.23.316 по КК на гр. Асеновград за „Складова база и администрация”.
24. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-499/13.10.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.11.152 по КК на гр. Асеновград за „Автодиагностичен център, складова база и администрация”.
25. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-500/13.10.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.19.105 по КК на гр. Асеновград за „Складова база и автосервиз”.
26. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-519/13.10.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти КИ 99088.18.16 и КИ 99088.18.17 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Складова база и администрация”.
27. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-520/13.10.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.135.5 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Жилищно строителство”.
28. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-521/13.10.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.22.15 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Жилищно строителство”.
29. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-522/13.10.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.18.21 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Склад за промишлени стоки”.
30. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-518/13.10.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПП) за обект на техническата инфраструктура – уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот КИ 99087.19.154 по КККР на кв. Горни Воден, гр. Асеновград.
31. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-523/13.10.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.232.128 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Жилищно застрояване”.
32. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-524/13.10.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.38.24 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Жилищно застрояване”.
33. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-525/13.10.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.238.44 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Жилищно застрояване”.
34. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-526/13.10.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.18.135 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Жилищно застрояване”.
35. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-501/13.10.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 02974.10.86 по КК на с. Бачково за „Жилищно строителство”.
 
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
36. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-502/13.10.2021 г., относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза в частта за местните дейности за периода 2022 – 2024 г.  на Община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
37. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-503/13.10.2021 г., относно допълване списъка на длъжностите и лицата по дейности, които имат право на транспортни разходи през 2021 г., приет с  решение на Общинския съвет № 546/24.02.2021 г.
38. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-505/13.10.2021 г., относно одобряване на Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Асеновград 2014-2020 година.
 
IV. Постоянна комисия по Образование и култура:
39. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-504/13.10.2021 г., относно промяна в състава на комисията, която разглежда постъпилите проектни предложения за финансово подпомагане в областта на културата (съгласно чл.9 от Правилата за финансово подпомагане в областта на културата).
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
40. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-506/13.10.2021 г., относно определяне размера на средствата за един храноден, считано от 01.01.2022 г. за социалните услуги и институции в община Асеновград. (ПК по БФ).
41. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-507/13.10.2021 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград. (ПК по БФ).
42. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-508/13.10.2021 г., относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на ученици, пътуващи от с. Избеглии до гр. Асеновград. (ПК по БФ).
43. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-509/13.10.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Асие Чилингирова. (ПК по БФ).
44. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-510/13.10.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Азе Гергинова. (ПК по БФ).
45. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-511/13.10.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Петър Поляков. (ПК по БФ).
46. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-512/13.10.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Мелиха Юсеин. (ПК по БФ).
47. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-513/13.10.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Хава Кюлджи. (ПК по БФ).
48. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-514/13.10.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Селвер Даутова. (ПК по БФ).
49. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-515/13.10.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Илия Тодоров. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                         /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 18.10-21.10.2021 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
18.10.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.45 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
18.10.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
19.10.2021 Г. (ВТОРНИК)
от 15.45 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
19.10.2021 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
20.10.2021 Г. (СРЯДА)
от 15.45 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
20.10.2021 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21.10.2021 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601

Валидно до: сряда, 27 октомври 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ