32-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

201
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 32-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
24.11.2021 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-539/10.11.2021 г., относно определяне начална наемна цена на Терен с площ 50.00 кв.м., находящ се в поземлен имот с КИ № 00702.512.209 по КК на гр. Асеновград (УПИ І – зеленина, кв. 72 по плана на Асеновград), с предназначение – Търговия на дребно с промишлени стоки. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-540/10.11.2021 г., относно определяне начална наемна цена  на 2 броя павилиони общинска собственост, находящи се в УПИ I – Болница, 526.263, кв. 306 по плана на Асеновград, поземлен имот КИ № 00702.526.263 по КК на гр. Асеновград, с предназначение – търговия на дребно. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-541/10.11.2021 г., относно промяна предназначението на обект частна общинска собственост -  Помещение /павилионен тип/, находящо се в гр. Асеновград, бул. „България” № 49 /зад бивша стоматологична поликлиника/ и актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-566/11.11.2021 г., относно заявление с вх. № 14-00-4247/11.08.2021 г. от Сдружение „Футболен клуб Сокол 2020”, представлявано от г-н Кемал Рашид Мустафа - председател на УС, за предоставяне на спортен обект – общинска собственост, за безвъзмездно ползване. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-542/10.11.2021 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.531.110.1.3 по КК на гр. Асеновград, ул. “Княз Борис І” № 6, ет.1, ап. 2 „а“ на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-543/10.11.2021 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.520.201 по КК на гр. Асеновград, ж.к. Юг, м. Параколово. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-544/10.11.2021 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 72789.507.129 по КК на с. Тополово, земеделска територия. (ПК по УРТО).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-545/10.11.2021 г., относно продажба на 6 (шест) броя поземлени имота, находящи се в с. Патриарх Евтимово . (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-546/10.11.2021 г., относно придобиване на имоти – собственост на физически лица, за изграждане на хоризонтален дренаж за допълнително водоснабдяване на с. Червен, общ. Асеновград. (ПК по БФ).
 
II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
10. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-547/10.11.2021 г., относно промяна на разчета на финансиране на капиталови разходи на Община Асеновград за 2021 г. (ВСИЧКИ ПК).
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-548/10.11.2021 г., относно одобряване на ПУП – ПП (подробен устройствен план– парцеларен план) за обект: „Уличен водопровод за ПИ 00702.18.655 по КК на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив”.
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-549/10.11.2021 г., относно съгласие за допускане на комплексен проект включващ ПУП-ПП и технически инвестиционен проект за обект: „Трасе на външно кабелно ел. захранване на „Жилищна сграда” с местонахождение: имот № 00702.18.764, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-550/10.11.2021 г., относно изменение на регулационния план на с. Нови извор и образуване на съсобствен имот.
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-551/10.11.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.18.25 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Складова дейност, магазин и офис”.
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-552/10.11.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.21.19  по кадастралната карта на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Предприятие от хранителната промишленост” и ПУП (ПП) за промяна предназначението на земеделска земя –  част от поземлен имот КИ 99088.21.23 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за транспортен достъп.
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-553/10.11.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.131.5 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Вилно застрояване”.
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-554/10.11.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот с КИ 72789.258.100 по КККР на с. Тополово.
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-555/10.11.2021 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот с КИ 69273.18.41 по КК на с. Стоево за „Стопанска дейност”.
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-556/10.11.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПП) ПУП-ПП за транспортен достъп до поземлен имот КИ 44834.10.14 по КК на с. Лясково през поземлен имот КИ 44834.10.120 по кадастралната карта на с. Лясково.
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-557/10.11.2021 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПП) ПУП-ПП за транспортен достъп до поземлен имот КИ 44834.11.39 по КК на с. Лясково през поземлен имот КИ 44834.30.12 по кадастралната карта на с. Лясково.
 
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
21. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-558/10.11.2021 г., относно кандидатстване на Община Асеновград с два броя проектни предложения по процедура за подбор: BG06RDNP001-19.139, Сдружение „МИГ Куклен - Асеновград” – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР , финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
22. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-559/10.11.2021 г., относно предоставяне на финансова помощ под формата на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2021 год. на Сдружение „Местна инициативна група Куклен - Асеновград“, за изпълнение дейности по прилагане на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Общини Куклен и Асеновград.
23. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-560/10.11.2021 г., относно упълномощаване представителя на Община Асеновград в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, за начина на гласуване по точките от дневния ред на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 25.11.2021 г.
 
IV. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
24. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-561/10.11.2021 г., относно допълнение на списъка на пътуващите ученици от с. Избеглии до гр. Асеновград за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. (ПК по БФ).
25. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-562/10.11.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Дружество „Диабет“ за отбелязване на Световния ден за борба срещу диабета. (ПК по БФ).
26. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-563/10.1.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Асен Петков. (ПК по БФ).
27. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-564/10.1.2021 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Фатме Адем. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:
/ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил:
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 15.11-18.11.2021 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
15.11.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.45 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
15.11.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
16.11.2021 Г. (ВТОРНИК)
от 15.45 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
16.11.2021 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
17.11.2021 Г. (СРЯДА)
от 15.45 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
17.11.2021 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
18.11.2021 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601

Валидно до: сряда, 24 ноември 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ