34-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

586
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 34-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
26.01.2022 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Писмо от Драгомир Георгиев-Председател на Общински съвет-Асеновград вх. № С-1/10.01.2022 г., относно отчет за дейността на Общински съвет-Асеновград и неговите комисии за периода 01.07.2021 г.-31.12.2021г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
II. Писмо от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-3/12.01.2022 г., относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Асеновград от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. към 31.12.2021 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
 III. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-4/12.01.2022 г., относно писмо изх. № АК -01-261#7/30.12.2021 г. на Ангел Стоев – Областен   управител на област Пловдив. (ПРАВНА).
 
IV. Отчет от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-39/13.01.2022 г., относно изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
V. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-5/12.01.2022 г., относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-6/12.01.2022 г.,  относно актуализация на Списъка на спортните обекти – общинска собственост, с които могат да се извършват сделки на управление, както и сделки на разпореждане с ограничено право на ползване и ограничено вещно право на строеж по смисъла на Глава единадесета, Раздел ІV от  Закона за физическото възпитание и спорта. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-7/12.01.2022 г., относно молба с вх. № 14-00-6860/10.12.2021 г. от г-жа Верка Георгиева Игнатова, заместник-председател на „Сдружение на творците - Асеновград”. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-8/12.01.2022 г., относно заявление с вх. № 14-00-7228/30.12.2021 г. от г-н Иван Дуков, председател на „Тракийско дружество „Родопи” гр. Асеновград. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-9/12.01.2022 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.80.12.11 по КК на гр. Асеновград, ул. “Георги Ковачев” № 1, бл. 6/8, ет.3, ап. 11 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-10/12.01.2022 г., относно продажба на 1/3 ид. част от  поземлен имот с  КИ № 99088.502.163 по КК на кв. Долни Воден, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-11/12.01.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 55590.110.274 по КК на с. Патриарх Евтимово. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-12/12.01.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 21676.100.157 по КК на с. Добростан. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-13/12.01.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 55035.209.7 по КК на с. Павелско, ведно с построените в имота сгради с КИ 55035.209.7.1, 55035.209.7.2, 55035.209.7.3 и 55035.209.7.4. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-14/12.01.2022 г., относно определяне на основната наемна цена за 1 кв. м. полезна площ на общинските жилища за 2022 година. (ПК по БФ).
11. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-15/12.01.2022 г., относно промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2022 година. (ПК по БФ).
 
VI. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-16/12.01.2022 г., относно заявление с вх. 94-Б-556/09.12.2021 г. от инициативен комитет за изграждане на паметник на Надежда Тодорова, представляван от адв. Вера Сърбова.
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-16/12.01.2022 г., относно даване съгласие за промяна на начин на трайно ползване на поземлен имот с КИ№ 99088.38.105 по КК на кв. Долни Воден. (ПК по ОС).
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-17/12.01.2022 г., относно одобряване на ПУП – ПП (подробен устройствен план– парцеларен план) за обект: „Пътна част за УПИ 5.627, шивашки цех и склад за промишлени стоки, местност „Корията”, гр. Асеновград, Община Асеновград” (ПИ с КИ 00702.5.138 и 00702.5.139 по КК на гр. Асеновград).
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-18/12.01.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот с КИ 99088.18.152 по КККР на кв. Долни Воден, гр. Асеновград и обединяването му с УПИ ІІІ-99088.19.157,стоп. дейност в землище на кв. Долни Воден, гр. Асеновград.
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-19/12.01.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.140.6 по КККР на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „вилно застрояване” и  ПУП - ПП за промяна предназначението на земеделска земя –  части от поземлени имоти КИ 99088.140.36  и КИ 99088.140.10 по КККР на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за транспортен достъп.
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-20/12.01.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за урегулиране на поземлени имоти с КИ 32341.38.27 и КИ 32341.38.30 по КККР на с. Избеглии.
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-21/12.01.2022 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 49309.19.55 по КК на с. Мулдава за „Жилищно строителство”.
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-22/12.01.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 16955.37.117 по КККР на с. Горнослав за „Жилищно застрояване” и  ПУП (ПП) за промяна предназначението на земеделска земя –  част от поземлен имот КИ 16955.37.234 по КККР на с. Горнослав за транспортен достъп.
 
VII. Постоянна комисия ПРАВНА:
20. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на Общински съвет-Асеновград с вх. № С-3/11.01.2022 г., относно промяна състава на Заместник – председатели на Общински съвет - Асеновград.
21. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на Общински съвет-Асеновград с вх. № С-4/13.01.2022 г., относно провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд-Пловдив.
 
VIII. Постоянна комисия по Образование и култура:
22. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-24/12.01.2022 г., относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Асеновград за 2022 г.
23. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-25/12.01.2022 г., относно приемане на Правилник за устройството й дейността на Градска библиотека „Паисий Хилендарски“- гр. Асеновград
 
IX. Постоянна комисия по Екология:
24. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-23/12.01.2022 г., относно приемане на Програма за намаляване на риска от  бедствия на Община Асеновград.
 
X. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
25. Отчет от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-26/12.01.2022 г., относно изпълнение на заложените дейности в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Асеновград през 2021 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
26. Отчет от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-27/12.01.2022 г., относно отпуснати социални помощи за погребение от общинския бюджет през 2021 г. на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини граждани, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
27. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-28/12.01.2022 г., относно извършване на служебни погребения за сметка на бюджета на Община Асеновград за 2022 г. (ПК по БФ).
28. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-29/12.01.2022 г., относно отпускане на финансови средства за първо родено бебе на община Асеновград за 2022 г. (ПК по БФ).
29. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-30/12.01.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Елез Мехмед. (ПК по БФ).
30. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-31/12.01.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Албена Рангелова. (ПК по БФ).
31. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-32/12.01.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Асен Йорданов. (ПК по БФ).
32. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-33/12.01.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Иван Илиянов. (ПК по БФ).
33. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-34/12.01.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Лизавета Иванова. (ПК по БФ).
34. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-35/12.01.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Любина Чорлова. (ПК по БФ).
35. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-36/12.01.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Мима Владимирова. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                  /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 17.01-19.01.2022 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
17.01.2022 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.45 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
17.01.2022 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
18.01.2022 Г. (ВТОРНИК)
от 15.45 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
18.01.2022 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
19.01.2022 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
19.01.2022 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601

Валидно до: сряда, 26 януари 2022
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ