38-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

614
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 38-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
26.04.2022 Г. (ВТОРНИК) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-147/13.04.2022 г., относно отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-148/13.04.2022 г., относно отдаване под наем на обект - помещения с обща площ 44.91 кв. м. – частна общинска собственост, находящ се в бивша Детска консултация № 1, партерен етаж на бл. ГНС - 5, ул. „Васил Левски” № 19,  гр. Асеновград, с предназначение „здравни дейности“. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-149/13.04.2022 г., относно определяне начална наемна цена  на 2 /два/ броя помещения /павилионен тип/, представляващи обособени части от павилион - общинска собственост, поставен върху терен - публична общинска собственост, в улична регулация в кв. 30 по плана на кв. Долни Воден, гр.  Асеновград. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-150/13.04.2022 г., относно отдаване под наем на обект частна общинска собственост –  Помещения с обща площ 50.85 кв. м., находящ се в Здравна служба – с. Патриарх Евтимово, с предназначение: „Здравни дейности – АИППМП”. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-151/13.04.2022 г., относно отдаване под наем на обекти частна общинска собственост – Помещения с обща площ – 65.65 кв. м., находящи се на първи етаж в СЗУ с. Избеглии  и Помещения с обща площ 58.68 кв. м, находящи се на втори етаж от ФЗП с. Конуш, с предназначение: „Здравни дейности – АИППМП”. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-152/13.04.2022 г., относно писмо вх. № 14-00-1376 от 18.03.2022 г. от  г-н Ивайло Йотков, директор на РИОСВ – Пловдив. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-153/13.04.2022 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.68.10.38 по КК на гр. Асеновград, ул. “Книжна фабрика” № 13, бл. ГНС, вх. В, ет.5, ап. 11 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-203/13.04.2022 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.520.13.7.30 по КК на гр. Асеновград, ж.к. “Изток”, бл 3, вх. Б, ет.4, ап. 30 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-154/13.04.2022 г., относно прилагане на регулационния план за поземлен имот 22839.100.177 по КК на с. Долнослав, общ. Асеновград.
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-155/13.04.2022 г., относно продажба на 11.501 % ид. част от  поземлен имот с  КИ № 00702.525.51 по КК на гр. Асеновград, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-202/13.04.2022 г., относно приемане на предложение за прекратяване на договор от 05.11.2015 г. между „ВАНЯ-БОГИ” ЕООД и Община Асеновград за обект публична общинска собственост - язовир в местността „Корията” представляващ поземлен имот с КИ 69273.12.16, по КК на с. Стоево, община Асеновград, с площ 60 699 кв. м.
12. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-156/13.04.2022 г., относно утвърждаване списък на крайно нуждаещите се граждани за 2022 година.                                               
 
 
II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
13. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-144/31.03.2022 г., относно разчет за финансиране на капиталови разходи  на Община Асеновград за 2022 г. (ВСИЧКИ ПК).
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-157/13.04.2022 г., относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план (ПУП–ПРЗ) за  УПИ VI-514.398, кв.90 по плана на  гр. Асеновград. (ПК по ОС).
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-158/13.04.2022 г., относно  одобряване на ПУП – ПП (подробен устройствен план– парцеларен план) за обект „Уличен водопровод и канализация за водоснабдяване на имоти в местност „Шкилово“ ПИ № 00702.18.464, ПИ № 00702.18.465, ПИ № 00702.18.618 и съседни по КК на гр. Асеновград“.
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-159/13.04.2022 г., относно одобряване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план-Парцеларен план/ за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда с местонахождение: гр. Асеновград, имот с КИ № 00702.18.607 по КККР на гр. Асеновград, местност „Шкилово“, община Асеновград, обл. Пловдив” като част от комплексен проект за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с КИ № 00702.18.607 по КК на гр. Асеновград, местност „Шкилово“, община Асеновград”.
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-160/13.04.2022 г., относно одобряване на ПУП - Парцеларен план  за обект „уличен водопровод за поземлен имот КИ 99087.19.154 по КККР на кв. Горни Воден, гр. Асеновград”.
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-161/13.04.2022 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот с КИ № 00702.9.1 по КК на гр. Асеновград за „за складови и обществено обслужващи дейности и фотоволтаичен парк”.
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-162/13.04.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.23.40 по КК на гр. Асеновград за „Магазин и склад за промишлени стоки, заведение за обществено хранене” и ПУП - парцеларен план за транспортен достъп.
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-163/13.04.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.134.101 по КККР на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Вилно застрояване” и ПУП-ПП за транспортен достъп.
21. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-164/13.04.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.134.12 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-165/13.04.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП-ПП за транспортен достъп до поземлен имот КИ 99088.18.230 по КККР на кв. Долни Воден, гр. Асеновград.
23. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-166/13.04.2022 г., относно разрешаване  изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план  за обект „Водоснабдяване на поземлени имоти КИ 99088.38.113, КИ 99088.38.114,  КИ 99088.38.115, КИ 99088.38.117 и КИ 99088.38.118 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград”.
24. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-167/13.04.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.21.53 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
25. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-168/13.04.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.230.8 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
26. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-169/13.04.2022 г., относно разрешаване  изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план  за обект „Уличен водопровод за поземлен имот КИ 99087.232.137 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград”.
27. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-170/13.04.2022 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 49309.20.18 по КК на с. Мулдава за „Жилищно застрояване”.
28. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-171/13.04.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 12992.10.8 по КК на с. Врата за „Жилищно застрояване”.
29. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-172/13.04.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 16955.755.226 по КК на с. Горнослав за „Жилищно застрояване”.
 
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
30. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-146/01.04.2022 г., относно приемане на бюджета на Община Асеновград за 2022 г. (ВСИЧКИ ПК).
31. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-142/24.03.2022 г., относно одобряване на бюджетна прогноза в частта за местните дейности за периода 2023 – 2025  г. на Община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
32. Докладна записка от д-р Теньо Манолов -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-173/13.04.2022 г., относно издаване на запис на заповед от Община Асеновград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
33. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на Общински съвет-Асеновград вх. № С-19/12.04.2022 г., относно приемане на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет за 2022 г. на дружеството.
 
IV. Постоянна комисия по Образование и култура:
35. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-174/13.04.2022 г., относно завишаване броят на децата в яслени групи и първите възрастови групи в детските градини и броят на децата в подготвителните групи на училищата на територията на община Асеновград.
35. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-175/13.04.2022 г., относно приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Асеновград за 2022 г.
36. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-176/13.04.2022 г., относно годишни доклади за осъществените читалищни дейности и финансови отчети за 2021 г.
37. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-177/13.04.2022 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ  „Родолюбие - 1873”-Асеновград за финансиране на изявите на читалищните състави във фестивали.
38. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-178/13.04.2022 г., относно финансово подпомагане в областта на културата - проект на НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски” за финансиране на участията на читалищните състави във фестивали и конкурси и отбелязване 25 годишен юбилей на читалището.
39. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-179/13.04.2022 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Сдружение „Танцов състав - Станимака” Асеновград  за участия на формацията във фолклорни фестивали и конкурси в България.
40. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-180/13.04.2022 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – Проект на сдружение „Ново Арт общество” Асеновград за финансиране на издаването на 21-ви и бр.22-ри брой на списание за литература, изкуство и култура – „Нов вечерник”.
41. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-181/13.04.2022 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Спортен клуб по модерен балет, танци и аеробика „Косара” за участия във фестивали.
42. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-182/13.04.2022 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект  на НЧ „Христо Ботев 1919г.” с. Избеглии за финансиране на участията на ДТС „Избеглийче”.
43. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-183/13.04.2022 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ „Христо Ботев – 1928г.” с. Новаково за участие на Групата за изворен фолклор във фестивали и конкурси.
 
V. Постоянна комисия по Екология:
44. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-145/01.04.2022 г., относно промяна на план-сметката за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2022 г. по населени места на територията на община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
45. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-184/13.04.2022 г., относно определяне от Общински съвет – Асеновград на минимални цени за продажба на дървесина от горските територии  - общинска собственост.
46. Предложение от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-185/13.04.2022 г., относно избор на представители на Общински съвет Асеновград, като членове на Консултативен съвет за Биосферен парк – „Червената стена“, обявен по програма „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО.
 
VI. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
47. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-186/13.04.2022 г., относно отпускане на финансови средства на абитуриенти от випуск 2021/2022 г., на които единият или и двамата родители са починали. (ПК по БФ).
48. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-187/13.04.2022 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград. (ПК по БФ).
49. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-188/13.04.2022 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на Териториална организация на слепите-Асеновград. (ПК по БФ).
50. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-189/13.04.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Хайри Фин. (ПК по БФ).
51. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-190/13.04.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Сание Акбиюк. (ПК по БФ).
52. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-191/13.04.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Мария Георгиева. (ПК по БФ).
53. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-192/13.04.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Шукри Хаджисадък. (ПК по БФ).
54. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-193/13.04.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Елена Христева. (ПК по БФ).
55. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-194/13.04.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Гергана Зиева. (ПК по БФ).
56. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-195/13.04.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Мурат Ибрахимов. (ПК по БФ).
57. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-196/13.04.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Азе Гергинова. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:
                                                                                      /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил:
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 18.04-21.04.2022 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
18.04.2022 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
18.04.2022 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
19.04.2022 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
19.04.2022 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
20.04.2022 Г. (СРЯДА)
от 15.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
20.04.2022 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
20.04.2022 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603

Валидно до: вторник, 26 април 2022
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ