39- то Редовно заседание на Общински съвет - Проект за дневен ред и график комисии

200
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 
НА 39-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 18.05.2022 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи 
 
I. Предложение вх. № ДЗ-/.05.2022 г., относно удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Асеновград”. /допълнително ще се входира до деня на заседанието/
 
II. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-207/04.05.2022 г., относно определяне начална тръжна наемна цена на 2 бр. помещения – павилионен тип, общинска собственост, находящи се на ул. „Цар Иван Асен II“ /на спирката срещу стария съвет/ в улична регулация, между о.т. 832 и 833, кв. 207 по плана на гр. Асеновград, попадащи в ПИ № 00702.518.108 по кадастралната карта на гр. Асеновград, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ и Наредба за преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Асеновград. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-208/04.05.2022 г., относно определяне начална наемна цена на обект публична общинска собственост -  Терен № 7 с площ 20.00 кв. м., находящ се на ул. „Авксентий Велешки“, между кв. 307, 308 и 309 по плана на гр. Асеновград, в улична регулация, попадащ в поземлен имот с кадастрален № 00702.526.31 по КК на гр. Асеновград, с  предназначение – търговия на дребно, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ и Наредба за преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Асеновград. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-209/04.05.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.524.320 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-210/04.05.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.27.229 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-211/04.05.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 72789.502.382 по КК на с. Тополово. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-212/04.05.2022 г., относно продажба на общинската част от поземлен имот 31108.100.153 по
КК на с. Златовръх, общ. Асеновград .(ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-213/04.05.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 53761.100.372 по КК на с. Орешец. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-214/04.05.2022 г., относно учредяване на вещно право на ползване върху поземлен имот /ПИ/ № 72789.153.64, с НТП: водоем,  находящ се в с. Тополово, общ. Асеновград. (ПК по БФ).                           
9. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-215/04.05.2022 г., относно молба от Светла Иванова за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-216/04.05.2022 г., относно молба от Севджан Мехмедова за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ). 
 
III. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-217/04.05.2022 г., относно одобряване на ПУП – ПП (подробен устройствен план– парцеларен план) за линеен обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване  на жилищна сграда в поземлен имот КИ 99087.19.155 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград”, като част от комплексен проект.
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-218/04.05.2022 г., относно изразяване на предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПП за транспортен достъп до поземлен имот с КИ 16955.100.189 по КККР на с. Добростан.
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-219/04.05.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.19.209 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Автосалон и магазин и склад за промишлени стоки”.
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-220/04.05.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.3.81 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника”.
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-221/04.05.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.12.6 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград за „Склад за селскостопанска продукция и техника”.
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-222/04.05.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти КИ 99087.18.154 и КИ 99087.18.155 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград за „Складове и обществено обслужващи дейности”.
 
IV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
17. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на Общински съвет-Асеновград вх. № С-21/03.05.2022 г., относно приемане на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Медицински център I- Асеновград” ЕООД и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет за 2022 г. на дружеството.
 
V. Постоянна комисия ПРАВНА:
18. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-223/04.05.2022 г., относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД – лечебно заведение с едноличен собственик на капитала община Асеновград.
19. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-225/04.05.2022 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на права и услуги на територията на Община Асеновград, приета с решение № 344/27.04.2016 год., изм. и доп. с реш. № 718/21.12.2016 г., изм. и доп. с реш. № 792/22.02.2017 г., изм. с реш. № 1026/05.07.2017 год., изм. и доп. с реш. № 1335/28.03.2018г. на ОбС,  изм. и доп. с решение № 1425/16.05.2018 г., изм. и доп. с решение № 1475/13.06.2018 г., изм. и доп. с решение № 1476/13.06.2018 г., изм. и доп. с решение № 1765/30.01.2019 г., изм. и доп. с решение № 832/25.08.2021 г.
 
VI. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
20. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-224/04.05.2022 г., относно определяне на представител на община Асеновград в Комисията за изработване на областна здравна карта.
21. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-226/04.05.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Анче Йорданова. (ПК по БФ).
22. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-227/04.05.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Расим Ахмед. (ПК по БФ).
23. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-228/04.05.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Емине Муса. (ПК по БФ).
24. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-229/04.05.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Емилия Чолакова за лечението на детето й Ева Чолакова. (ПК по БФ).
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                           /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
 /ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 09.05-12.05.2022 Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
09.05.2022 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
09.05.2022 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
10.05.2022 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
11.05.2022 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
12.05.2022 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603

 


Валидно до: сряда, 18 май 2022
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ