40-то Редовно заседание на Общински съвет - Проект за Дневен ред и График комисии

547
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 40-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 20.06.2022 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-241/08.06.2022 г., относно определяне начална наемна цена  на 2 броя павилиони общинска собственост, находящи се в УПИ I – Болница, 526.263, кв. 306 по плана на Асеновград, поземлен имот с КИ № 00702.526.263 по КК на гр. Асеновград, с предназначение – търговия на дребно. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-242/08.06.2022 г., относно определяне начална наемна цена на Терен № 3 с площ 5.50 кв. м. – публична общинска собственост, находящ се в прохода на пл. „Акад. Н. Хайтов” № 9, УПИ І – общински съвет, кв. 195 по плана на гр. Асеновград, попадащ в ПИ 00702.518.47 по КК на гр. Асеновград, с предназначение „Търговия на дребно”. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-243/08.06.2022 г., относно определяне начална наемна цена на обект публична общинска собственост: Терен № 4 с площ 12,60 кв. м., находящ се в улична регулация - ул. „Васил Левски“, между кв. 63 и кв. 64 по регулационния план на гр. Асеновград, попадащ в ПИ 00702.513.201 по КК на гр. Асеновград, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, с предназначение „офис“. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-244/08.06.2022 г., относно отдаване под наем на обект частна общинска собственост – Помещение-павилионен тип с обща площ – 26.28 кв. м. /стоматологичен кабинет № 3 – 17.52 кв. м. и обслужващи части – 8.76 кв./, находящ се в гр. Асеновград, бул. „България“ № 49 /зад бивша Стоматологична поликлиника/, поземлен имот с КИ № 00702.511.178 по КК на гр. Асеновград, с предназначение: „Здравни дейности –Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина”. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-245/08.06.2022 г., относно отдаване под наем на обект – Помещение с площ 10.50 кв. м., находящо се в сграда – склад и преддверие към младежки клуб, построена в УПИ VII – магазин, ресторант и младежки клуб, кв. 43 по плана на с. Новаково, КИ № 51830.501.237.8 по КК на с. Новаково, с предназначение  „Офис”.  (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-246/08.06.2022 г., относно отдаване под наем на обект – Помещение с обща площ 64.85 кв. м. /търговска зала – 48.40 кв. м. и склад – 16.45 кв. м./, находящо се на партерния етаж на административна сграда – кметство, читалище, поща, построена в УПИ III – СНС, кв. 12 по плана на с. Орешец, с КИ № 53761.100.89.2 по КК на с. Орешец,  с предназначение  „Търговия на дребно”.  (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-247/08.06.2022 г., относно заявление с вх. № 14-00-3775/14.07.2021 г. от СНЦ „Футболен клуб Г. Делчев - кв. Г. Воден, гр. Асеновград“, представлявано от г-н Борислав Димитров Гоцев и заявление с вх. № 14-00-5253/11.10.2021 г. /вх. № 14-00-2207/12.04.2021 г./ от СНЦ „Футболен клуб ФК Беломорец”, представлявано от г-н Георги Попиванов, за предоставяне на спортен обект публична общинска собственост – стадион кв. Горни Воден, за безвъзмездно ползване. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-248/08.06.2022 г., относно писмо вх. № 12-00-491/16.05.2022 г. до кмета на Община Асеновград от г-жа Валерия Георгиева – директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Асеновград, относно предоставяне безвъзмездно за управление на помещение общинска собственост, на Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”– Асеновград. (ПК по БФ).                               
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-249/08.06.2022 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.531.110.1.16 по КК на гр. Асеновград, ул. “Княз Борис І” № 6, ет.4, ап. 10 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-250/08.06.2022 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.11.1.64 по КК на гр. Асеновград, ул. “Лозница” № 10, бл. 7/5, вх. А, ет.8, ап. 64 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-251/08.06.2022 г., относно дарение на поземлен имот с КИ 00702.511.371 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-252/08.06.2022 г., относно учредяване на възмездно право на ползване на „Евангелска съборна църква – гр. Асеновград“ върху сграда – частна общинска собственост на ул. „Кокиче“ № 4. (ПК по БФ).
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-253/08.06.2022 г., относно обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост.
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-254/08.06.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.518.11 по КК на гр. Асеновград, ведно с построените в имота сгради с КИ 00702.518.11.1, 00702.518.11.2 и 00702.518.11.3. (ПК по БФ).
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-255/08.06.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.528.83 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-256/08.06.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 99087.225.63 по КК на кв. Горни Воден, м. Сингел. (ПК по БФ).
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-257/08.06.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 49151.18.60 по КК на с. Мостово. (ПК по БФ).
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-258/08.06.2022 г., относно продажба на 6.40%  от  поземлен имот с  КИ № 00702.526.143 по КК на кв. Асеновград, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-259/08.06.2022 г., относно продажба на  5.70% ид. ч. от поземлен имот с  КИ № 00702.513.185 по КК на гр. Асеновград, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
20. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-260/08.06.2022 г., относно молба от Фатма Манаф за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).     
 
II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
21. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-261/08.06.2022 г., относно даване съгласие за промяна на начин на трайно ползване на поземлен имот с КИ № 99088.38.105 по КК на кв. Долни Воден. (ПК по ОС).
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-262/08.06.2022 г., относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план (ПУП–ПР) за УПИ 18.76 жилищно застрояване по плана на кв. Г. Воден и разрешаване изготвяне на ПУП (ПР) за промяна на предназначението на част от имот с КИ 99087.18.260 и част от имот с КИ 99087.18.169 по КК на кв. Горни Воден за нов УПИ с отреждане „За смесено предназначение”.
23. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-263/08.06.2022 г., относно одобряване на проект за ПУП - ПРЗ (Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за УПИ XII-озеленяване в кв. 266 и улица с о.т. 1111-1112-1113-1114 по регулационния план на гр. Асеновград.
24. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-264/08.06.2022 г., относно одобряване на проект за ПУП - Парцеларен план като част от комплексен проект за обект: „Кабелни ел. трасета 20 kV с цел демонтаж на въздушни линии 20 kV в участъка от имот 00702.22.44 до имот 00702.55.67, землище на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив“.
25. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-265/08.06.2022 г., относно одобряване на ПУП-Парцеларен план като част от комплексен проект за обект „Трасе на външно кабелно ел. захранване на „Жилищна сграда” с местонахождение: имот № 00702.18.764, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив”.
26. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-266/08.06.2022 г., относно разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП (ПРЗ) на кв. 9 УПИ VII-261, 262, стоп. дейност; УПИ V-383, стоп. дейност; УПИ ХV-506.915, стоп. дейност; кв. 10 УПИ I-506.919, за фотоволтаична централа и склад; и за улица с осеви точки 81 - 91 по подробния устройствен план на ПЗ „Север“, гр. Асеновград.
 
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
27. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-267/08.06.2022 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград извънбюджетната сметка 7443 за Проект № BG05М9ОР001-2.004-0037-C01-„Център за ранно детско развитие - Асеновград”.
28. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-268/08.06.2022 г., относно удължаване срока на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по проект „Патронажна грижа + в община Асеновград“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по процедура BG05М9ОP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+“ с нова процедура BG05М9ОP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“.
29. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-269/08.06.2022 г., относно удължаване срока на предоставен временен безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2021 г. по сметката за европейски средства (7443) за проект „Патронажна грижа + в община Асеновград“ по Административен  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0119 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по процедура BG05М9ОP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ с нова процедура BG05М9ОP001-6.004.
30. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-270/08.06.2022 г., относно промяна на приложения № 7 и № 8  към решение на ОбС № 1213/26.04.2022 г.
 
IV. Постоянна комисия ПРАВНА:
31. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на Общински съвет-Асеновград вх. № С-27/06.06.2022 г., относно избор на временна комисия за изготвяне Правилника за организация и дейността на Общински съвет Асеновград.
32. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-271/08.06.2022 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на  Община Асеновград, приета с решение № 102 от 27.02.2008 г. и доп. с реш. № 434/28.01.2009 год. и доп. с реш.№761/27.01.2010 год., доп. с реш.№1070/26.01.2011 год., изм. и доп. с реш. № 662/19.12.2012 г., изм. и доп. с реш. № 1252/18.12.2013 г., изм. и доп. с реш. № 215/17.02.2016 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 482/ 06.07.2016 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 1390/25.04.2018 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 1764/30.01.2019 г., изм. и доп. с решение № 171 от 25.03.2020 г.
33. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-272/08.06.2022 г., относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Туризъм“ град. Асеновград. (ПК по ОК).
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
34. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-273/08.06.2022 г., относно отпускане на еднократна сума на СК „Таекуон-до клуб Асеновец”, за състезател и треньор класирали се на призови места на европейското първенство по таекуон-до ай-ти-еф. (ПК по БФ).
35. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-274/08.06.2022 г., относно отпускане на еднократна сума на СК по шахмат „Асеновец 2006”, за състезател и треньор класирали се на трето място на европейското първенство по шахмат. (ПК по БФ).
 
VI. Постоянна комисия по Екология:
36. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-275/08.06.2022 г., относно откриване на процедура по продажба на стояща дървесина на корен за обект 2201 с под отдели 373 „е“, 375 „н“ и 379 „р“ общинска собственост. (ПК по БФ).
37. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-276/08.06.2022 г., относно вземане на решение за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията по чл.20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията , изисквани при депониране на отпадъци, издадена от Министъра на околната среда и водите, изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16 септември 2021 г. за изготвяне на Морфологичен анализ и оценка на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на Община Асеновград.
 
VII. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
38. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-277/08.06.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Велизар Лазаров. (ПК по БФ).
39. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-278/08.06.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Асие Чилингирова. (ПК по БФ).
40. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-279/08.06.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Радка Нейкова. (ПК по БФ).
41. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-280/08.06.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Йорданка Кръстева. (ПК по БФ).
42. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-282/08.06.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Шехри Мухтар. (ПК по БФ).
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
 /ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 14.06-26.06.2022 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
14.06.2022 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
14.06.2022 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
14.06.2022 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
15.06.2022 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
15.06.2022 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
16.06.2022 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 15.45 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
16.06.2022 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: понеделник, 20 юни 2022
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ