41-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

264
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 41-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 06.07.2022 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Писмо от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-288/22.06.2022 г., относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Асеновград за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. към 22.06.2022 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
II. Писмо от Драгомир Георгиев-Председател на Общински съвет-Асеновград вх. № С-/01.07.2022 г., относно отчет за дейността на Общински съвет-Асеновград и неговите комисии за периода 01.01.2022 г.-30.06.2022 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ). /ще бъде входирано на 01.07.2022 г./
 
III. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-289/22.06.2022 г., относно отдаване под наем на обект с обща площ 24.41 кв. м., находящ се сграда – Кметство с. Добростан, с КИ 21676.100.108.1, построена в поземлен имот № 21676.100.108 по КК на с. Добростан, с предназначение „предоставяне на далекосъобщителни услуги”. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-309/22.06.2022 г., относно докладна записка с вх. № 14-00-3159/21.06.2022 г. от Лилия Йорданова Венева - директор на ОУ „Христо Ботев” –  гр. Асеновград. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-290/22.06.2022 г., относно докладна записка вх. № 14-00-3012 от 14.06.2022 г.  от г-жа Калина Стоянова Василева - директор на ОУ ,,Никола Вапцаров’’ –  гр. Асеновград. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-291/22.06.2022 г., относно докладна записка с вх. № 14-00-3169 от 22.06.2022 г. от Донка Атанасова Георгиева - директор на ОУ „Панайот Волов” –  гр. Асеновград, кв. Долни Воден. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-292/22.06.2022 г., относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху помещение - част от поземлен имот /ПИ/ № 00702.525.94.4 – представляващ извън блоково тяло на бл. 7/99, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 76, гр. Асеновград.
6. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-293/22.06.2022 г., относно промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2022 година. (ПК по БФ).
 
IV. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-294/22.06.2022 г., относно съгласие за допускане изработването за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-обществена сграда и общ. зеленина в кв. 194 и алея по регулационния план на гр. Асеновград.
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-310/23.06.2022 г., относно съгласие с предложение за изменение на ПУП (ПР) за УПИ I-озеленяване, търговия, трафопост, кв. 338 по регулационния план на гр. Асеновград
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-297/22.06.2022 г., относно съгласие за допускане изработването на комплексен проект за обект: „Захранващ кабел за поземлен имот КИ 990887.17.13 по КККР на кв. Горни Воден, гр. Асеновград”.
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-295/22.06.2022 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.18.215 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно строителство”.
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-296/22.06.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.13.114 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Складова база, шоурум и администрация”.
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-298/22.06.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.38.19 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-299/22.06.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.18.354 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград за „Складови и обществено обслужващи дейности и жилищно застрояване”.
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-300/22.06.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 16955.12.4 по КК на с. Горнослав за „Автосервиз, склад и офиси” и ПУП-ПП за транспортен достъп.
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-301/22.06.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот КИ 12992.30.129 по КККР на с. Врата.
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-302/22.06.2022 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП – план за улична регулация (ПУР) за включване на част от ПИ 72.9 и част от ПИ 72.10 по КККР на с. Златовръх в регулационния план на с. Златовръх и проектиране на част от улица с о.т.139-о.т.140.
 
V. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
17. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-303/22.06.2022 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2022 год. по сметка за европейски средства (7443) за проект „3.1 - Tопъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” на територията на община Асеновград, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05FМOP001-5.001, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FМOP001-5.001-0083-С06 „Tопъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” на територията на община Асеновград, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г .       
 
VI. Постоянна комисия ПРАВНА:
18. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на Общински съвет-Асеновград вх. № С-31/22.06.2022 г., относно избор на нови съдебни заседатели за Районен съд-Асеновград с мандат 2023-2027 г.
 
VII. Постоянна комисия по Образование и култура:
19. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-304/22.06.2022 г., относно  промяна в състава на комисията, която  разглежда постъпилите проектни предложения за финансово подпомагане в областта на културата (съгласно чл.9 от Правилата за финансово подпомагане в областта на културата).
 
VIII. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
20. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № 305/22.06.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Е. Г. (ПК по БФ).
21. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № 306/22.06.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Е. К. (ПК по БФ).
22. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № 306/22.06.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на С. М. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                                            /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 27.06-30.06.2022 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
27.06.2022 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
27.06.2022 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
28.06.2022 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
28.06.2022 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
29.06.2022 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
30.06.2022 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: сряда, 06 юли 2022
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ