42-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

609
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 42-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 31.08.2022 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-322/17.08.2022 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2022 г.
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-323/17.08.2022 г., относно отдаване под наем на обект с площ 60 кв. м., представляващ част от покривното пространство на сграда-Читалище „Христо Ботев“, кв. Долни Воден, гр. Асеновград, находяща се в поземлен имот с КИ № 99088.503.289 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград, с предназначение: „предоставяне на електронно-съобщителни услуги”. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-324/17.08.2022 г., относно определяне начална наемна цена на обект публична общинска собственост: Терен № 1 с площ 15,60 кв. м., находящ се в улична регулация - ул. „Васил Левски“, кв. 2 по регулационния план на ПЗ „Север“ гр. Асеновград, попадащ в ПИ 00702.510.191 по КК на гр. Асеновград, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, с предназначение – „офис“. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-325/17.08.2022 г., относно заявление с вх. № 14-00-4074/10.08.2022 г. от Мария Пейчева, в качеството й на председател на УС на СНЦ „Център за местни инициативи и развитие” - гр. Асеновград. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-326/17.08.2022 г., относно прекратяване на съсобственост в поземлени имоти КИ 00702.26.87, 00702.26.88, 00702.26.90 и  КИ 00702.26.92 по КК на гр. Асеновград.
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-327/17.08.2022 г., относно прилагане на регулационния план за поземлен имот 32341.35.353 по КК на с. Избеглии, общ. Асеновград.    
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-328/17.08.2022 г., относно определяне земите от Общинския поземлен фонд /ОФД/, без мери и пасища и ливади, които могат да се отдава под наем или аренда и началните тръжни цени за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, намиращи се в землището на с. Козаново.
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-329/17.08.2022 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗСПЗЗ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-330/17.08.2022 г., относно продажба на 5.95%  от  поземлен имот с  КК № 00702.526.143 по КК на гр-. Асеновград, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-331/17.08.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.26.34 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-332/17.08.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 99087.229.4 по КК на кв. Горни Воден, м. Сингел. (ПК по БФ).
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-333/17.08.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 49309.27.323 по КК на с. Мулдава. (ПК по БФ).
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-334/17.08.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 80437.101.483 по КК на с. Червен. (ПК по БФ).
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-335/17.08.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 69273.18.37 по КК на с. Стоево. (ПК по БФ).
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-336/17.08.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 55590.110.274 по КК на с. Патриарх Евтимово. (ПК по БФ).
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-337/17.08.2022 г., относно продажба на сграда с КИ 53761.100.89.4 по КК  на с. Орешец. (ПК по БФ).
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-338/17.08.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 53761.100.286 по КК на с. Орешец. (ПК по БФ).
18. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-339/17.08.2022 г., относно одобряване на годишен отчет на Кмета на Община Асеновград, за осъществената концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори през 2021 г.
19. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-340/17.08.2022 г., относно промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2022 година.
20. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-341/17.08.2022 г., относно молба от Илия Милушев за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).                   
 
II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
21. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-342/17.08.2022 г., относно определяне на начина на ползване на подплощадното пространство на площад „Акад. Николай Хайтов“, гр. Асеновград.
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-343/17.08.2022 г., относно съгласие за допускане изработване проект за изменение  ПУП-ПРЗ за УПИ VI-5006, УПИ VII-5007 и УПИ VIII-3048 в кв. 263 по регулационния план на гр. Асеновград с допускане на подземно ниво разположено на границата към УПИ IX-3049, УПИ VI-5006 и улична регулация.
23. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-361/17.08.2022 г., относно oдобряване на ПУП-Парцеларен план като част от комплексен проект  за обект: “Външно ел. захранване 1kV на жилищна сграда в ПИ с КИ 00702.18.744 по КК на гр. Асеновград“.
24. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-344/17.08.2022 г., относно одобряване на ПУП - Парцеларен план  за обект „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот КИ 99088.18.201 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград.
25. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-345/17.08.2022 г., относно одобряване на ПУП - Парцеларен план  за обект „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлени имоти КИ 99087.8.81 и КИ 99087.8.80 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград.
26. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-365/17.08.2022 г., относно одобряване на ПУП - ПРЗ за промяна предназначението на части от поземлени  имоти КИ 22839.193.3, КИ 22839.193.4 и КИ 22839.14.7 по КК на с. Долнослав за „Водовземно съоръжение – дренаж и помпена станция за питейна вода” и  ПУП-ПП за полски път през поземлен имот КИ 22839.14.24 по КК на с. Долнослав.
27. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-346/17.08.2022 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.7.114 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
28. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-347/17.08.2022 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.18.87 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
29. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-348/17.08.2022 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.18.235 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
30. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-349/17.08.2022 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.8.37 по КК на гр. Асеновград за „Складова дейност и обществено обслужване”.
31. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-350/17.08.2022 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.8.124 по КК на гр. Асеновград за „Склад за промишлени стоки”.
32. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-351/17.08.2022 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 00702.11.54 по КК на гр. Асеновград.
33. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-362/17.08.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.224.19 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
34. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-363/17.08.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.18.119 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
35. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-364/17.08.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя–поземлен имот КИ 99087.224.120 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
36. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-352/17.08.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 80437.18.51 по КК на с. Червен за „Жилищно застрояване”.
37. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-353/17.08.2022 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 49309.10.9 по КК на с. Мулдава за „Жилищно застрояване”.
 
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
38. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-354/17.08.2022 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2022 год. по сметка за европейски средства (7443) за проект: „Културна инфраструктура - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие”, гр. Асеновград, ДБФП № BG16RFOP001-1.025-0007-C01, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.
39. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-366/18.08.2022 г., относно упълномощаване представителя на Община Асеновград в Извънредното общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, за начина на гласуване по точките от дневния ред на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 07.09.2022 г. от 11:00 ч.
 
IV. Постоянна комисия по Образование и култура:
40. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-355/17.08.2022 г., относно  утвърждаване маломерни и слети паралелки  за уч. 2022/23 г.
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
41. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № 356/17.08.2022 г., относно прекратяване предоставянето на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“ - град Асеновград и създаване на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – гр. Асеновград, считано от 01.10.2022 г.
42. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № 357/17.08.2022 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                     /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 22.08-25.08.2022 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
22.08.2022 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
23.08.2022 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
23.08.2022 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
24.08.2022 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
25.08.2022 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: сряда, 31 август 2022
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ