43-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

235
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 43-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 20.09.2022 Г. (ВТОРНИК) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-373/07.09.2022 г., относно отдаване под наем на обекти-публична общинска собственост, находящи се на „Покрит пазар за промишлени и селскостопански стоки Асеница“, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-374/07.09.2022 г., относно промяна предназначението на общински имот частна общинска собственост – Помещeние с площ 31.73 кв. м., находящо се на партерния етаж в сграда с КИ № 00702.518.141.1 по КК на гр. Асеновград /бивш битов комбинат/ и актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-375/07.09.2022 г., относно отдаване под наем на обект публична общинска собственост – Помещения /ресторант-стол/ с обща площ 366,46 кв. м. /търговска площ – 245,59 кв. м. и обсл. части – 119,87 кв. м./ и оборудване, находящи се на първи етаж в сградата на Община Асеновград с КИ № 00702.518.47.1 по КК на гр. Асеновград, с административен адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов“ № 9, с предназначение: „Заведение за хранене и развлечение”. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-376/07.09.2022 г., относно отдаване под наем на обект публична общинска собственост Сграда с КИ 80437.100.94.1 по КК на с. Червен, със застроена площ  от 47.00 кв. м., на 1 /един/ етаж, построена в поземлен имот 80437.100.94, с предназначение: „Склад”.  (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-377/07.09.2022 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.44.5.2 по КК на гр. Асеновград, ул. “Лозница” № 5, бл. 108, вх. А, ет.1, ап. 2 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-378/07.09.2022 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.44.6.3 по КК на гр. Асеновград, ул. “Стоян Джансъзов” № 4, бл. 107, вх. Б, ет.1, ап. 3 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-379/07.09.2022 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.518.8.4.41 по КК на гр. Асеновград, ул. “Васил Левски” № 1, ет. 11 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-380/07.09.2022 г., относно писмо  с вх.№ 14-00-7010-/5/ от 26.04.2022 г. от г-жа Ваня Иванчева – изпълнителен директор на „Shell България“ ЕАД  и актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане  с имоти – общинска собственост за 2022 г. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-381/07.09.2022 г., относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и  експлоатацията на поземлен имот с КИ 69273.12.16 по КК на с. Стоево, с площ 60 699 кв. м., с трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовир, местност „Корията“, чрез предоставяне под наем.
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-329/17.08.2022 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗСПЗЗ).
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-382/07.09.2022 г., относно замяна на ПИ с проектни идентификатори № № 72789.95.328, 72789.95.327, 72789.95.326, 72789.95.325, 72789.95.324, 72789.95.323, 72789.95.312, 72789.95.313, собственост на Елин Тодоров с ПИ с проектен идентификатор 72789.95.310, собственост на Общината, находящи се в землището на с. Тополово.
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-331/17.08.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.26.34 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
13. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-383/07.09.2022 г., относно молба от Иван Игнатов за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).
14. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-384/07.09.2022 г., относно молба от Мария Добрева за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).
15. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-385/07.09.2022 г., относно молба от Нурджан Зеленова за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).
16. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-386/07.09.2022 г., относно молба от Ресмие Кадир за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).
 
II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-387/07.09.2022 г., относно одобряване на ПУП - ПП за водопроводна и електрическа мрежа за обект  „Водовземно съоръжение – дренаж и помпена станция за питейна вода” в землище на с. Долнослав.
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-388/07.09.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.37.37 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
 
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
19. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-370/25.08.2022 г., относно 1. Приемане на отчет на бюджет на Община Асеновград за 2021 г., 2. Приема отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от Националния фонд (НФ) 31.12.2021 г., 3. Приема отчет за сметките за други средства от ЕС, 4. Приема отчета на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г., 5. Приема отчета на общинския дълг за 2021 г., 6. Приема годишния финансов отчет 2021 г. на Община Асеновград.
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-389/07.09.2022 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2022 год. по сметка за европейски средства (7443) за проект: „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО - регион Асеновград”, финансиран по  ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.
 
IV. Постоянна комисия ПРАВНА:
21. Предложение от Драгомир Георгиев-председател на ОбС-Асеновград вх. № С-44/02.09.2022 г., относно промяна на съставите на Постоянните комисии по Общинска собственост, Бюджет и финанси и ПРАВНА.
22. Предложение от Борислав Радославов-председател на Комисията за извършване на подбор на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд-Асеновград, избрана с решение № 1339/06.07.2022 г. вх. № С-43/31.08.2022 г., относно избор за нови съдебни заседатели за Районен съд-Асеновград.
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
23. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-390/07.09.2022 г., относно промяна в състава на комисията, която разглежда постъпилите проектни предложения за финансово подпомагане в областта на културата (съгласно чл.9 от Правилата за финансово подпомагане в областта на културата).
24. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-391/07.09.2022 г., относно отпускане на еднократна сума на СК киокушин „Оками Дожо”, за състезател и треньор класирали се на първо място на световното първенство по киокушин.
25. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-392/07.09.2022 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Сдружение „Работилница за мечти” за участие в театрален фестивал „Театър без граници“ в гр. Самоков.
26. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-393/07.09.2022 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – издаване на книга с проза на Мариана Дафчева с работно заглавие „Терминал Надежда“.
 
VI. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
27. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № 394/07.09.2022 г., относно промяна в състава на комисията в общинска администрация, която разглежда постъпилите заявления за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от  Община Асеновград. На основание  чл. 21, ал.1,т 23 от ЗМСМА.
28. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № 395/07.09.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Акиф Мехмед.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
/ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 12.09-15.09.2022 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
12.09.2022 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
13.09.2022 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
13.09.2022 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
14.09.2022 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
14.09.2022 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
15.09.2022 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: вторник, 20 септември 2022
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ