44-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

706
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 44-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 26.10.2022 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-401/30.09.2022 г., относно информация за изпълнението на бюджета на община Асеновград и сметките за средствата от Европейския съюз за полугодието на 2022 година. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
II. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-404/11.10.2022 г., относно определяне начална наемна цена на 2 броя терени – публична общинска собственост, находящи се на ул. „Лозница“, кв. Запад, гр. Асеновград, попадащи в улична регулация  - поземлен имот № 00702.508.10 по КК на Асеновград,  съгласно одобрена от гл. архитект на Общината схема по чл. 56 от ЗУТ, с  предназначение – търговия на дребно. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-405/11.10.2022 г., относно отдаване под наем на обект публична общинска собственост - помещения с обща площ 345.37 кв. м., обособена част от недвижим  имот – сграда с КК 37633.100.197.1 по КК на с. Козаново, с предназначение „Сграда за култура и изкуство“. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-406/11.10.2022 г., относно отдаване под наем на обект частна общинска собственост – Помещения с обща площ – 27.55 кв. м., находящи се на приземния етаж  в сграда на кметството с КИ 69273.25.137.1 по КК на с. Стоево, с предназначение: „Здравни дейности – Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина”. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-436/12.10.2022 г., относно докладна записка вх. № 14-00-5225 от 10.10.2022 г.  от г-жа Калина Стоянова Василева - директор на ОУ ,,Никола Вапцаров’’ –  гр. Асеновград. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-407/11.10.2022 г., относно докладна записка с вх. № 14-00-5166/06.10.2022 г. от Любен Жилков - директор на ОУ „Отец Паисий” –  гр. Асеновград за отдаване под наем на обект  „Ученическа столова – разливочна“ с предназначение „Бюфет за топли закуски, сандвичи и напитки“. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-408/11.10.2022 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.80.7.11 по КК на гр. Асеновград, ул. “Георги Ковачев” № 3 бл. 4/8, ет.3, ап. 11 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-409/11.10.2022 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на гр. Асеновград на Областна дирекция на МВР Пловдив.
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-437/11.10.2022 г., относно разпореждане с ДМА – частна общинска собственост – 2 бр. излезли от употреба моторни превозни средства. (ПК по БФ).    
 
III. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
9. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-410/11.10.2022 г., относно промяна на разчета за финансиране на капиталови разходи на Община Асеновград за 2022 г. (ВСИЧКИ ПК).
10. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-411/11.10.2022 г., относно приемане на планово задание за изработване на Общ устройствен план на община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-439/13.10.2022 г., относно съгласие с предложение ПУП-ПРЗ за УПИ II-Плувен комплекс и УПИ IX-Спортна зала в кв. 278 и улица с о.т. 1409-о.т.1411 по регулационния план на гр. Асеновград.
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-438/13.10.2022 г., относно даване съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І-514.412,общежитие, УПИ ІІ-комплексно жилищно строителство, параклис, УПИ ІХ-1103, кв.87 и улица с о.т.182-о.т.216 по регулационния план на гр. Асеновград.
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-435/12.10.2022 г., относно даване на съгласие за промяна на начина на застрояване в УПИ V-общ., УПИ VI-общ., VII-общ., VIII-общ., кв. 382 по подробния план на гр. Асеновград.
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-434/12.10.2022 г., относно одобряване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ относно кв. 9 – УПИ VII-261,262 стоп. дейност, УПИ V-383 стоп. дейност, УПИ XV-506.915 стоп. дейност и кв. 10 – УПИ I-506.919, фотоволтаична централа и склад и за улица с осеви точки 81-91 по подробния устройствен план на ПЗ „Север“ - гр. Асеновград.
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-412/11.10.2022 г., относно одобряване на ПУП - Парцеларен план  за обект „Уличен водопровод  и канализация до поземлен имот КИ 00702.24.240 по КК на гр. Асеновград”.
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-413/11.10.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти КИ 99088.24.69 и КИ 99088.24.85 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване и ФЕЦ” и ПУП-ПП за транспортен достъп до имот КИ 99088.24.85 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград.
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-414/11.10.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.127.10 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване” и ПУП-ПП за транспортен достъп до имота. 
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-415/11.10.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП-ПП за транспортен достъп до поземлени имоти КИ 99087.17.39 и КИ 99087.17.40 по КККР на кв. Горни Воден, гр. Асеновград.
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-416/11.10.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 16955.755.233 по КК на с. Горнослав за „жилищно застрояване”.
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-417/11.10.2022 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – част от поземлен имот КИ 16955.16.18 по КК на с. Горнослав за „Базова станция на А1 България” ЕАД –PDV0721.A000 Dolnoslav”.
 
IV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
21. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-418/11.10.2022 г., относно промяна на бюджета на Община Асеновград за 2022 год. (ВСИЧКИ ПК).
22. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-419/11.10.2022 г., относно одобряване на бюджетна прогноза в частта за местните дейности за периода 2023 – 2025  г. на Община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
23. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-420/11.10.2022 г., относно съгласие за кандидатстване и осигуряване на съфинансиране за проектно предложение с наименование „Закупуване на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Асеновград” по Фонд Социална Закрила.
24. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-421/11.10.2022 г., относно кандидатстване на Община Асеновград с проектно предложение с наименование „Грижа в дома в община Асеновград” по Програма „Развитие на човешките ресурси“2021-2027, процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски социален фонд+,  BG05SFPR002-2.001 – Грижа в дома.
25. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-422/11.10.2022 г., относно кандидатстване на Община Асеновград с проектно предложение: „Изграждане на младежки център в град Асеновград“ по процедура „Дейност 2: Изграждане на младежки центрове / в градове, които не са областни /“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.
 
V. Постоянна комисия ПРАВНА:
26. Предложение от Костадин Яков - Председател на Временна комисия за изготвяне Правилник за организация и дейността на Общински съвет-Асеновград, избрана с решение № 1306/20.06.2022 г. вх. № С-45/14.09.2022 г., относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на Общински съвет - Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
 
VI. Постоянна комисия по Екология:
27. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-423/11.10.2022 г., относно откриване на процедура по продажба на стояща дървесина на корен за обект 2202 с под отдели 375 „а“, 375 „в“ и 373 „д“ общинска собственост.
 
VII. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
28. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ- 424/11.10.2022 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград. (ПК по БФ).
29. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-425/11.10.2022 г., относно отпускане на финансова помощ за отбелязване на Световния ден за борба срещу диабета и за закупуване на противогрипни ваксини, глюкомери, лентички и игли за измерване на кръвната захар за членовете на дружеството. (ПК по БФ).
30. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-426/11.10.2022 г., относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на ученици, пътуващи от с. Избеглии до гр. Асеновград. (ПК по БФ).
31. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-427/11.10.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Пенка Тютюнджийска. (ПК по БФ).
32. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-428/11.10.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Хасан Шаров. (ПК по БФ).
33. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-429/11.10.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Йонко Николов. (ПК по БФ).
34. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-430/11.10.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Зекие Рамадан. (ПК по БФ).
35. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-431/11.10.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Мюмюн Мухтар. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                 /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 17.10-20.10.2022 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
17.10.2022 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.45 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
17.10.2022 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
18.10.2022 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
19.10.2022 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
19.10.2022 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
20.10.2022 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ЗАБЕЛЕЖКА: Временна комисия за изготвяне Правилник за организация и дейността на Общински съвет-Асеновград, избрана с решение № 1306/20.06.2022 г. ще се проведе на 18.10.2022 Г. (ВТОРНИК) от 16.30 ч. ет.6, стая 602.

Валидно до: сряда, 26 октомври 2022
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ