45-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

531
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 45-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 23.11.2022 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-444/08.11.2022 г., относно определяне начална наемна цена на обект публична общинска собственост: Терен за поставяне на преместваем обект за търговия на дребно с хранителни стоки, с площ 30.00 кв. м., в улична регулация, ул. „Цар Иван Асен II“, срещу УПИ XI – жилищно застрояване, кв. 356 по регулационния план на гр. Асеновград, попадащ в ПИ 00702.535.114 по КК на гр. Асеновград, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-445/08.11.2022 г., относно определяне начална тръжна наемна цена на помещение – павилионен тип, общинска собственост с площ 23.89 кв. м., находящо се в улична регулация /улица кадастрален № 00702.515.32/, в кв. 81 по регулационния план на гр. Асеновград, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с Протокол № 20/21.07.2020 г. на ЕСУТ, с  предназначение – търговия на дребно. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-446/08.11.2022 г., относно отдаване под наем на обект - Помещение с обща  площ 580 кв. м.  /търговска площ -235 кв. м. и обсл. части – 345 кв. м./-част от недвижим имот публична общинска собственост и движимо имущество, находящи се на първи етаж в сграда с кад. № 519.536.1, построена в имот с кад. № 519.536 по КК на Асеновград, с предназначение: „Заведение за хранене и развлечение”.  (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-447/08.11.2022 г., относно определяне начална наемна цена на обект публична общинска собственост: Терен за поставяне на преместваем обект за търговия на дребно с хранителни стоки, с площ 33.00 кв. м., в УПИ I- кметство, читалище, озеленяване, кв. 17 по плана на с. Козаново, попадащ в ПИ 37633.100.197 по КК на с. Козаново, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-448/08.11.2022 г., относно писмо вх. № 12-00-721/27.07.2022 г. до кмета на Община Асеновград от Екатерина Гешева, директор на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Асеновград, за предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот частна общинска собственост, на Агенция по заетостта, за нуждите на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Асеновград. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-449/08.11.2022 г., относно промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда - Помещение с площ 24.94 кв. м., с кадастрален № 38385.211.275.1.5, находящо се в сграда с кадастрален № 38385.211.275.1 по КК на с. Конуш, административен адрес: с. Конуш, ул. „Капитан Райчо” №2, ет. 2. (Акт за ЧОС №3913/09.02.2012 г.), и актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-450/08.11.2022 г., относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, върху недвижим имот - частна общинска собственост: помещения /стаи 302 и 305/, находящи се в сграда с КИ № 00702.522.112.1 по КК на Асеновград, ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 38, УПИ ІХ, кв. 263 по регулационния план на Асеновград /АЧОС №149/04.06.1998 г./ (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-451/08.11.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.11.188 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-465/08.11.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 99088.135.14 по КК на кв. Долни Воден, м. Камара. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-467/08.11.2022 г., относно продажба на  поземлени имоти с  кад. № 69279.25.285, 69273.25.287, 69273.25.279, 69273.25.280 по КК на с. Стоево. (ПК по БФ).
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-452/08.11.2022 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 80437.101.164 по КК  на с. Червен. (ПК по БФ).
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-453/08.11.2022 г., относно прилагане на регулационния план за поземлен имот 32341.36.218 по
КК на с. Избеглии, общ. Асеновград.  (ПК по БФ).
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-456/08.11.2022 г., относно замяна на ПИ с КИ 22839.100.495, собственост на Георги Валентинов Георгиев с ПИ с КИ 22839.100.501, собственост на Общината, находящи се в с. Долнослав.
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-329/17.08.2022 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗСПЗЗ).
 
II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-454/08.11.2022 г., относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план (ПУП–ПРЗ) за  УПИ ХVI-общ и XVII- общ, кв.2 по плана на кв. Долни Воден. (ПК по ОС). 
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-455/08.11.2022 г., относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план (ПУП–ПР) за  УПИ VI-466 и УПИ XVI- озеленяване, кв.53 по плана на с. Червен. (ПК по ОС). 
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-457/08.11.2022 г., относно съгласие за допускане изработване комплексен проект за обект: Външно кабелно ел. захранване на „Жилищна сграда с гараж и сондаж„ с местонахождение : гр. Асеновград, УПИ I-00702.18.755, ПИ 00702.18.755”.
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-458/08.11.2022 г., относно одобряване на ПУП – ПП (подробен устройствен план– парцеларен план) като част от комплексен проект за обект: Външно ел. захранване 1 kV за склад за „Селскостопанска продукция“ в УПИ 5.362, местност „Кацаря“, имот 00702.5.362, ЕКАТТЕ 00702”.
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-459/08.11.2022 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.18.236 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-460/08.11.2022 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 49309.20.17 по КК на с. Мулдава за „Жилищно застрояване”.
21. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-461/08.11.2022 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 37633.66.16 по КК на с. Козаново за „Автодиагностичен център и администрация”.
 
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
22. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-462/08.11.2022 г., относно кандидатстване на Община Асеновград с проектно предложение с наименование „Укрепване на общинския капацитет в Община Асеновград” по Програма „Развитие на човешките ресурси “2021-2027“- процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова подкрепа, BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”.
23. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-468/10.11.2022 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2022 год. по сметка за европейски средства (7443) за проект: „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО - регион Асеновград”, финансиран по  ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.
 
IV. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
24. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-463/08.11.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Шехри Кадир. (ПК по БФ).
25. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-464/08.11.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Мюмюн Дуран. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                         /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 14.11-17.11.2022 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
14.11.2022 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
15.11.2022 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
16.11.2022 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
17.11.2022 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: сряда, 23 ноември 2022
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ