46-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

871
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 46-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 14.12.2022 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-472/30.11.2022 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г. и определяне начална тръжна цена за годишен наем на обект публична общинска собственост -  Терен № 4.1 с площ 9.00 кв. м., находящ се на ул. „Авксентий Велешки“, между кв. 307, 308 и 309 по плана на гр. Асеновград, в улична регулация, попадащ в поземлен имот с КИ № 00702.526.31 по КК на гр. Асеновград, с  предназначение – търговия на дребно с промишлени стоки, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-473/30.12.2022 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 22839.100.222 по
КК на с. Долнослав, общ. Асеновград. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-474/30.11.2022 г., относно разпореждане с 3 (три) броя поземлени имоти, находящи се в с. Три могили. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-475/30.11.2022 г., относно застраховане на сгради – частна общинска собственост. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-476/30.11.2022 г., относно продажба на самостоятелен обект в сграда с КИ 00702.515.407.2.2 по КК  на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-481/30.11.2022 г., относно даване на съгласие за безвъзмездно ползване от Общинско предприятие „Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци“ – Асеновград на моторно превозно средство модел Шкода „Октавия“ с ДК № РВ 6655 ВТ. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-477/30.11.2022 г., относно промяна в разпределението на общински жилищен фонд за 2022 г.
8. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-478/30.11.2022 г., относно молба от Айтен Шериф за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-479/30.11.2022 г., относно молба от Неджибе Емин за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-480/30.11.2022 г., относно молба от Стоян Атанасов за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).       
 
II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
11. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-505/30.11.2022 г., относно приемане на „Доклад за изпълнението на ОУП на град Асеновград за 2021-2022 г.“ (ВСИЧКИ ПК). 
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-489/30.11.2022 г., относно определяне броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на Община Асеновград за 2023 г.
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-482/30.11.2022 г., относно съгласие за издаване на скица-виза за допълващо застрояване - склад в УПИ IV, кв. 76 по плана на кв. Долни Воден, гр. Асеновград на границата с УПИ V-общински, кв. 76 по плана на кв. Долни Воден, гр. Асеновград.
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-487/30.11.2022 г., относно даване съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ТКЗС и УПИ ФУРНА, кв.16 по регулационния план на с. Орешец.
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-484/30.11.2022 г., относно одобряване на ПУП-парцеларен план за обект „транспортен достъп до поземлени имоти КИ 00702.22.44, КИ 00702.22.45, КИ 00702.22.46, КИ 00702.22.47, КИ 00702.22.48 и КИ 00702.22.49 по КККР на гр. Асеновград.
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-485/30.11.2022 г., относно одобряване на ПУП - Парцеларен план за обект „Дъждовна канализация за изместване на дере в част от имот КИ 99087.38.14 и по път с КИ 99087.38.2 по КККР на кв. Горни Воден, гр. Асеновград”.
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-486/30.11.2022 г., относно одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: „Улична канализация до УПИ 224.159, за жилищно застрояване в землището на кв. „Горни Воден“, местност „Баш колиба“, гр. Асеновград, ПИ с КИ 99087.224.159 по КК на кв. „Горни Воден“, общ. Асеновград, обл. Пловдив, като част от комплексен проект.
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-483/30.11.2022 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.19.101 по КК на гр. Асеновград, „За складови дейности”.
 
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
19. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-488/30.11.2022 г., относно определяне състава на одитния комитет в Община Асеновград.
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-491/30.11.2022 г., относно кандидатстване на Община Асеновград с проектни предложения по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - “Модернизация на образователната среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост.
21. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-492/30.11.2022 г., относно кандидатстване на Община Асеновград с два броя проектни предложения по Наредба № 4/08.07.2019 г. на Министерството на младежта и спорта за изграждане и обновяване на спортни обекти - държавна и общинска собственост.
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-493/30.11.2022 г., относно кандидатстване на Община Асеновград с проектно предложение по процедура за финансиране от ПУДООС на мерки за подобряване качеството, на атмосферния въздух.
23. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-494/30.11.2022 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2023 год. по сметка за европейски средства (7443) за прoeкт „3.1 - Tопъл обяд в община Асеновград, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR003-1.001, съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.
24. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-490/30.11.2022 г., относно 1. Средства за компенсиране на пътувания с ценови облекчения по вътрешноградските автобусни линии за 2023 година на граждани над 62 години за жените и  64 години и 6 месеца за мъжете от град Асеновград,  получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст. 2. Средства за компенсиране на пътувания на лица с определена степен на увреждания. (ПК ПО УРТО).    
 
IV. Постоянна комисия ПРАВНА:
25. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-496/30.11.2022 г., относно приемане на Наредба за изменение  и допълнение на Наредба за определяне  размера на местните данъци на територията на  Община Асеновград, приета с решение № 102 от 27.02.2008 г. и доп. с реш. № 434/28.01.2009 год. и доп. с реш. № 761/27.01.2010 год., доп. с реш. № 1070/26.01.2011 год., изм. и доп. с реш. № 662/19.12.2012г., изм. и доп. с реш. № 1252/18.12.2013г., изм. и доп. с реш. № 215/17.02.2016 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 482/ 06.07.2016 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 1390/25.04.2018 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 1764/30.01.2019 г., изм. и доп. с Решение № 1307 от 20.06.2022 г.
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
26. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-495/30.11.2022 г., относно отпускане на еднократна сума на СК „ХАМОН”, за състезатели и треньор класирали се на трето място на европейското първенство по карате Шинкиокушин. (ПК по БФ).
 
VI. Постоянна комисия по Екология:
27. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-497/30.11.2022 г., относно одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за 2023 г. по населени места и определяне размера на таксата за битови отпадъци по населени места и цени на услуги за 2023 г. на територията на Община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
28. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-498/30.11.2022 г., относно одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Асеновград, през 2023 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.
 
VII. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
29. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-499/30.11.2022 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Емел Ахмед. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                  /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 05.12-08.12.2022 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
05.12.2022 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
05.12.2022 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
06.12.2022 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
06.12.2022 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
07.12.2022 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
07.12.2022 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
08.12.2022 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: сряда, 14 декември 2022
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ