47-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

257
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 47-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 25.01.2023 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Писмо от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-2/10.01.2023 г., относно Стратегически план за дейността на звено „Вътрешен одит“ в община Асеновград за периода 2023-2025 г. и Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ в община Асеновград за 2023 година. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
II. Писмо от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-3/11.01.2023 г., относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Асеновград от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г. към 23.12.2022 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
III. Писмо от Драгомир Георгиев-Председател на Общински съвет-Асеновград вх. № С-2/10.01.2023 г., относно отчет за дейността на Общински съвет-Асеновград и неговите комисии за периода 01.07.2022 г.-31.12.2022 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
IV. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-4/11.01.2023 г., относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-5/11.01.2023 г., относно актуализация на Списъка на спортните обекти – общинска собственост, с които могат да се извършват сделки на управление, както и сделки на разпореждане с ограничено право на ползване и ограничено вещно право на строеж по смисъла на Глава единадесета, Раздел ІV от  Закона за физическото възпитание и спорта. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-6/11.01.2023 г., относно отдаване под наем на обекти-публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-7/11.01.2023 г., относно отдаване под наем на обект частна общинска собственост: Помещения с обща площ 47.14 кв. м. (лекарски кабинет – 16 кв. м., манипулационна – 15 кв. м. и обсл. части – 16.14 кв. м.) и движимо имущество, находящи се в сграда с КИ 43298.502.163.1 по кадастралната карта на с. Леново, с предназначение: здравно заведение, построена в УПИ ІI – здравна служба, кв. 32 по регулационния план на с. Леново /АЧОС № 6575/20.12.2017 г./, с предназначение – „Здравни дейности – АИППМП”. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-8/11.01.2023 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот (помещение) частна общинска собственост на ТП на НОИ – Пловдив. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-9/11.01.2023 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.11.5.63 по КК на гр. Асеновград, ул. “Хан Кардам” № 1-5, бл. 3/5, ет.7, ап. 63 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-10/11.01.2023 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.533.234 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-11/11.01.2023 г., относно продажба на ½ от  поземлен имот с  КИ № 00702.533.135 по КК на кв. Асеновград, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-12/11.01.2023 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 44834.755.13 по КК на с. Лясково, общ. Асеновград. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-41/12.01.2023 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление на  автомобил „Дачия Дъстър”.
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-13/11.01.2023 г., относно определяне земите от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, без мери  пасища и ливади, които могат да се отдават под наем или аренда и  началните тръжни цени за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от общински поземлен фонд /ОПФ/ намиращи се в землищата на селата Избеглии и Новаково. (ПК по БФ).
 
V. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-14/11.01.2023 г., относно изменение на регулационния план на с. Добростан и образуване на съсобствен имот. (ПК по ОС).
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-15/11.01.2023 г., относно даване съгласие за промяна на начин на трайно ползване на поземлен имот с КИ 44834.15.146 по КК на с. Лясково. (ПК по ОС).
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-16/11.01.2023 г., относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план (ПУП–ПР) за УПИ I-166, УПИ II-7 и XVI-8, кв.2 по плана на с. Лясково. (ПК по ОС).
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-17/11.01.2023 г., относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план (ПУП–ПРЗ) за УПИ I-стопанска дейност  и част от ПИ 38381.211.361, кв.72А по плана на с. Конуш. (ПК по ОС).
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-18/11.01.2023 г., относно одобряване на ПУП (ПП) за обект „транспортен достъп до поземлен имот КИ 44834.10.14 по КК на с. Лясково” през поземлен имот КИ 44834.10.120 по КК на с. Лясково.
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-19/11.01.2023 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот с КИ 00702.7.373 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно строителство”.
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-20/11.01.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.19.169 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Автосалон и администрация”.
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-21/11.01.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.24.14 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Площадка за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС и автосервиз”.
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-22/11.01.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.15.28 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Производствена, складова и общ. обсл. дейност”.
21. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-23/11.01.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти КИ 99087.224.80 и КИ 99087.224.86 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-24/11.01.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.18.150 за „Обслужващи дейности и жилищно застрояване” и обединяването му с УПИ ІІ-149, автосервиз и заведение за хранене по кадастралната карта на кв. Горни Воден, гр. Асеновград за образуване на нов урегулиран поземлен имот за „Обслужващи дейности и жилищно застрояване”.
23. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-25/11.01.2023 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот с КИ 31108.70.30 по КК на с. Златовръх за „Кравеферма, производство и търговия на млечни продукти, фотоволтаични системи”.
24. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-26/11.01.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот КИ 12992.30.7 по КККР на с. Врата.
 
VI. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
25. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-27/11.01.2023 г., относно кандидатстване на Община Асеновград по Проект „Красива България” 2023 год.
26. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-28/11.01.2023 г., относно кандидатстване на Община Асеновград по Проект „Красива България” 2023 год.
27. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-29/11.01.2023 г., относно кандидатстване на Община Асеновград с проектно предложение: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в гр. Асеновград“ по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ на Национален план за възстановяване и устойчивост. 
28. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-30/11.01.2023 г., относно кандидатстване на Община Асеновград с проектни предложения по процедура BG-RRP-4.020 – «Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт» по Националния план за възстановяване и устойчивост.
 
VII. Постоянна комисия ПРАВНА:
29. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на ОбС-Асеновград вх. № С-1/10.01.2023 г., относно определяне на представител на Общински съвет-Асеновград в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
 
VIII. Постоянна комисия по Образование и култура:
30. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-31/11.01.2023 г., относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Асеновград за 2023 г.
 
IX. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
31. Отчет от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-32/11.01.2023 г., относно изпълнение на заложените дейности в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Асеновград през 2022 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
32. Отчет от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-33/11.01.2023 г., относно отпуснати социални помощи за погребение от общинския бюджет през 2022 г. на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини граждани, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
33. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-34/11.01.2023 г., относно отпускане на финансови средства за първо бебе на Община Асеновград за 2023 г. (ПК по БФ).
34. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-35/11.01.2023 г., относно извършване на служебни погребения за сметка на бюджета на Община Асеновград за 2023 г. (ПК по БФ).
35. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-36/11.01.2023 г., относно промяна и допълнение в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги към община Асеновград.
36. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-37/11.01.2023 г., относно отпускане на финансови средства на лицата, които през 2023 г. ще навършат 100-годишна възраст. (ПК по БФ).
37. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-38/11.01.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Марийка Сербезова. (ПК по БФ).
38. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-39/11.01.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Лизавета Иванова. (ПК по БФ).
39. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-40/11.01.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Байрие Джин. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                  /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 16.01-19.01.2023 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
16.01.2023 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
16.01.2023 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
17.01.2023 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
17.01.2023 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
18.01.2023 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
19.01.2023 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: сряда, 25 януари 2023
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ