48-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

361
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 48-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 22.02.2023 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Отчет от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-49/30.01.2023 г., относно изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
II. Писмо от Василка Андонова-Председател на Одитен комитет вх.№ И-8/01.02.2023 г., относно Годишен доклад за дейността на одитния комитет при община Асеновград за 2022 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
III. Писмо от д-р Мария Даракчиева-управител на „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД вх.№ И-10/06.02.2023 г., относно доклад за състоянието на СФУК в „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД за 2022 г. и въпросник за самооценка на СФУК в лечебното заведение. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
IV. Писмо от д-р Петър Аргиров-управител на „МЦI-Асеновград“ ЕООД вх.№ И-7/26.01.2023 г., относно доклад за състоянието на СФУК в “Медицински център I-Асеновград“ ЕООД за 2022 г. и въпросник за самооценка на СФУК в лечебното заведение. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
V. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-73/09.02.2023 г., относно заявление с вх. № 14-00-701/02.02.2023 г. от СНЦ „Общински съюз на пенсионерите 2020 – Асеновград“, представлявано от г-жа Николина Йочева, с искане за наемане на помещение за осъществяване дейността на Общинската пенсионерска организация -  с. Конуш. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-50/07.02.2023 г., относно отдаване под наем на обект публична общинска собственост Помещение с полезна площ 81.95 кв. м., находящо се в избения етаж на сградата на Кметството в с. Бачково с КИ  02974.11.162.1 по КК на с. Бачково, със застроена площ  от 230.00 кв. м., на 2 /два/ етажа, построена в поземлен имот с КИ № 02974.11.162, с предназначение: „Склад”. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-51/07.02.2023 г., относно обявяване на имоти публична общинска собственост за частна общинска собственост.
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-52/07.02.2023 г., относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот 06029.502.133 по
КК на с. Боянци, общ. Асеновград. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-53/07.02.2023 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 43298.501.383 по
КК на с. Леново, общ. Асеновград. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-54/07.02.2023 г., относно продажба на  поземлен имот с  КИ № 00702.524.118 по КК на гр. Асеновград, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-74/09.02.2023 г., относно продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.533.266 по кадастралната карта на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-55/07.02.2023 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 99087.228.11 по КК на кв. Горни Воден, м. Сингел. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-56/07.02.2023 г., относно определяне земите от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, без мери  пасища и ливади, които могат да се отдават под наем или аренда и  началните тръжни цени за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от общински поземлен фонд /ОПФ/ намиращи се в землищата на гр. Асеновград и с. Тополово.
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-57/07.02.2023 г., относно размер, местоположение, правила за ползване  и поддържане на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на територията на Община Асеновград, включени във физически блокове в Системата за идентификация на земеделските парцели за общо и индивидуално ползване.       
 
VI. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-75/09.02.2023 г., относно вземане на решение за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 254 взето на Десетото редовно заседание с Протокол № 10 от 27.05.2020 г. на Общински съвет – Асеновград изписването на типа на съоръжението за което е изработен   проект за ПУП /ПП/ - парцеларен план за реконструкция на довеждащ водопровод и отвеждащ водопровод за обект „Маточно езеро за екстензивно отглеждане на разплоден материал в имот 02974.13.40 в землището на с. Бачково, община Асеновград, област Пловдив.
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-58/07.02.2023 г., относно одобряване на ПУП (ПП) за обект „транспортен достъп до поземлен имот КИ 44834.11.39 по КК на с. Лясково” през поземлен имот КИ 44834.30.12 по кадастралната карта на с. Лясково.
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-76/09.02.2023 г., относно съгласие за допускане изработване комплексен проект за обект: Външно кабелно ел. захранване на обект „Две Жилищни сгради с гаражи“, местонахождение : гр. Асеновград, имот: 00702.18.803, EKATTE:00702.”.
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-77/09.02.2023 г., относно съгласие за допускане изработване комплексен проект за обект: Външно кабелно ел. захранване на обект „Жилищна сграда“, местонахождение : гр. Асеновград, УПИ II-18.542, имот: 00702.18.542, EKATTE:00702.”.
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-78/09.02.2023 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.18.1829 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно застрояване“.
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-79/09.02.2023 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.11.16 по КК на гр. Асеновград за „Складова дейност”.
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-59/07.02.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.132.16 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Вилно застрояване”.
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-60/07.02.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.238.32 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-80/09.02.2023 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 49309.11.333 по КК на с. Мулдава.
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-81/09.02.2023 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 31108.49.28 по КК на с. Златовръх за „жилищно застрояване”.
21. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-82/09.02.2023 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 37633.26.5 по КК на с. Козаново за „жилищно застрояване”.
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-83/09.02.2023 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 37633.19.106 по КК на с. Козаново за „жилищно застрояване”.
 
VII. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
23. Докладна записка от д-р Христо Грудев- кмет на общината вх. № ДЗ-61/07.02.2023 г., относно кандидатстване на Община Асеновград за член на Сдружение „Националната  асоциация на доброволците в Република България.
24. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-62/07.02.2023 г., относно възлагане на интегрирани здравно-социални услуги „Грижа в дома“ като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по проект „Грижа в дома в община Асеновград“ по Административен  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0047-C01 по процедура чрез директно предоставяне  BG05МSFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, финансирана от Европейския социален фонд +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
25. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-63/07.02.2023 г., относно предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2023 година по сметката за европейски средства (7443) за проект „Грижа в дома в община Асеновград“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0047-C01 по процедура чрез директно предоставяне  BG05МSFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, финансирана от Европейския социален фонд +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
26. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-64/07.02.2023 г., относно кандидатстване на Община Асеновград с два броя проектни предложения по процедура за подбор: BG06RDNP001-19.733, Сдружение „МИГ Куклен - Асеновград” – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР , финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
VIII. Постоянна комисия ПРАВНА:
27. Докладна записка от д-р Христо Грудев- кмет на общината вх. № ДЗ-65/07.02.2023 г., относно приемане на Наредба за изменение на наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и спортно-туристическата дейност в община асеновград.
 
IX. Постоянна комисия по Образование и култура:
28. Предложения от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-66/07.02.2023 г., относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2022 г.
29. Предложения от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-67/07.02.2023 г., относно приемане на Годишен план за младежка политика на Община Асеновград за 2023 г.
30. Предложения от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-68/07.02.2023 г., относно избор на общински консултативен съвет по въпросите на младежта в Асеновград.
 
X. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
31. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-69/07.02.2023 г., относно приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.
32. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-70/07.02.2023 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на Териториална организация на слепите-Асеновград.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 13.02-16.02.2023 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
13.02.2023 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
14.02.2023 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
14.02.2023 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
15.02.2023 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
16.02.2023 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
16.02.2023 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: сряда, 22 февруари 2023
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ