49-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

865
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 49-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 22.03.2023 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-88/08.03.2023 г., относно продажба на  поземлен имот с  кад. № 00702.518.65 по КК на гр. Асеновград, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-89/08.03.2023 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 44834.14.243 по КК на с. Лясково, ведно с построената в имота сграда с КИ 44834.14.243.1. (ПК по БФ).
3. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-90/08.03.2023 г., относно утвърждаване списък на крайно нуждаещите се граждани за 2023 година.                                               
4. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-91/08.03.2023 г., относно промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2023 година.
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-92/08.03.2023 г., относно изменение и допълнение на Решение № 1587 взето на 48-то РЗ с Протокол № 48/22.02.2023 г.
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-126/08.03.2023 г., относно определяне земите от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, без мери  пасища и ливади, които могат да се отдават под наем или аренда и  началните тръжни цени за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от общински поземлен фонд /ОПФ/ намиращи се в землището на кв. Горни Воден.    
 
II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-130/09.03.2023 г., относно даване съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-обществено обслужване и УПИ ІІ-детска градина, кв.22 по регулационния план на с. Червен.
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-93/08.03.2023 г., относно съгласие за допускане изработването на комплексен проект за обект: „Захранващ кабел за поземлен имот КИ 990887.224.164 по КККР на кв. Горни Воден, гр. Асеновград”.
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-94/08.03.2023 г., относно съгласие за допускане изработване комплексен проект за обект: „Външно ел. захранване за осветление и СОТ с местонахождение ПИ 31108.15.27 по КККР на с. Златовръх“.
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-95/08.03.2023 г., относно одобряване на ПУП (ПП) за обект „Водоснабдяване на поземлен имот КИ 99088.18.153 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград”.
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-96/08.03.2023 г., относно вземане на решение за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 1380 взето на Четиридесет и второто редовно заседание с Протокол № 42 от 31.08.2022 г. на Общински съвет – Асеновград изписването на устройствената зона в която попада поземлен имот с КИ № 00702.8.124 по КК на гр. Асеновград съгласно общ устройствен план на гр. Асеновград и землищата му.
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-97/08.03.2023 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план за канализационно отклонение за УПИ 00702.22.227 - за склад за дърва и дървен материал, ПИ с КИ 00702.22.227 по КККР на гр. Асеновград.
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-98/08.03.2023 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот с КИ 55590.27.214 по КК на с. Патриарх Евтимово „за гробищен парк”.
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-99/08.03.2023 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 49309.23.24 по КК на с. Мулдава за „жилищно застрояване”.
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-100/08.03.2023 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот с КИ 21676.100.197 и част от ПИ 21676.100.241 по КК на с. Добростан за „жилищно застрояване”.
 
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
16. Докладна записка от д-р Христо Грудев- кмет на общината вх. № ДЗ-101/08.03.2023 г., относно упълномощаване представителя на Община Асеновград в Извънредно общото събрание на акционерите на “УМБАЛ-Пловдив“ АД, за начина на гласуване по точките от дневния ред на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 28.03.2023г. от 11.00 часа.
17. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-102/08.03.2023 г., относно предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2023 година по извънбюджетната сметка 7443 за Проект „Нова възможност за младежка заетост“.
 
IV. Постоянна комисия ПРАВНА:
18. Докладна записка от д-р Христо Грудев- кмет на общината вх. № ДЗ-103/08.03.2023 г., относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Асеновград. (ПК по Екология).
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
19. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-104/08.03.2023 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект  на Сдружение център за местни инициативи и развитие за организация и провеждане на събор на ковачите и ножарите от България в рамките на панаира на занаятите по време на Майските културни празници.
20. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-105/08.03.2023 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – издаване на юбилейна книга с поезия на Красимир Тихомиров Панайотов с работно заглавие „Самозапалване“.
21. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-106/08.03.2023 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ  „Родолюбие
1873”-Асеновград за финансиране на изявите на читалищните състави във фестивали.
22. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-107/08.03.2023 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – Проект на сдружение „Ново Арт общество” Асеновград за финансиране на издаването на бр. 23-ти и бр. 24-ти на списание за литература, изкуство и култура – „Нов вечерник”.
23. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-108/08.03.2023 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Сдружение „Работилница за мечти” за участие в Международен Младежки Фестивал „Време-2023“.
24. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-109/08.03.2023 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Сдружение „Танцов състав - Станимака” Асеновград  за участия на формацията в Международни  фестивали и конкурси в България през 2023 година.
25. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-110/08.03.2023 г., относно финансово подпомагане в областта на културата - проект на НЧ „Св.преп.Паисий Хилендарски” за финансиране на участията на читалищните състави във фестивали и конкурси.
26. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-111/08.03.2023 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ „Н.Й.Вапцаров 1894 г.” с. Тополово за участие на Групата за изворен фолклор в събори и фестивали.
27. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-112/08.03.2023 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект  на НЧ „Христо Ботев 1919г.” с. Избеглии за финасиране на участията на ДТС „Избеглийче”.
28. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-113/08.03.2023 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ „Христо Ботев – 1928 г.” с. Новаково за участие на Групата за изворен фолклор във фестивали  и конкурси.
29. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-114/08.03.2023 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект  на НЧ „Развитие - 1922г.” с. Конуш за честване на 100г.паметник на загиналите в Балканската война.
 
VI. Постоянна комисия по Екология:
30. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-115/08.03.2023 г., относно ползването на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО чрез вътрешни компенсирани промени в план-сметката по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ от 2023 г. (ВСИЧКИ ПК).
31. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-116/08.03.2023 г., относно приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците през 2022 г. отчет за изпълнение на Актуализация на общинска програма за намаляване на замърсителите и достигане на утвърдени норми в атмосферния въздух Община Асеновград, за 2022 г. и отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците, за 2022 г.
 
VII. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
32. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-117/08.03.2023 г., относно създаване на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ (ДЦПЛТМУ)“ – гр. Асеновград, считано от 01.07.2023 г.                     
33. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-118/08.03.2023 г., относно приемане на Анализ на потребностите и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
34. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-119/08.03.2023 г., относно определяне размера на средствата за един храноден, считано от 01.04.2023 г. за социалните услуги и институции на територията на община Асеновград.
35. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-120/08.03.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Емине Муса. (ПК по БФ).
36. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-121/08.03.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Исмет Шакир. (ПК по БФ).
37. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-122/08.03.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Сафет Даут. (ПК по БФ).
38. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-123/08.03.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Елеонора Петрова. (ПК по БФ).
39. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-124/08.03.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Атанас Ангелов. (ПК по БФ).
40. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-125/08.03.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Мария Анева. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                          /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 13.03-16.03.2023 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
13.03.2023 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
13.03.2023 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
14.03.2023 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
14.03.2023 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
15.03.2023 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
15.03.2023 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
16.03.2023 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: сряда, 22 март 2023
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ