5-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

543
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 5-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 31.01.2024 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Отчет от Иван Иванов-Председател на Общински съвет-Асеновград вх. № С-4/16.01.2024 г., относно отчет за дейността на Общински съвет-Асеновград и неговите комисии за периода 01.07.2023 г.-31.12.2023 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
II. Писмо от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-2/17.01.2024 г., относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Асеновград от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г. към 22.12.2023 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
III. Писмо от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-3/17.01.2024 г., относно Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ в община Асеновград за  2024 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
IV.  Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-4/17.01.2024 г., относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 г. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-5/17.01.2024 г., относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат  2023 – 2027 г. 
3. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-6/17.01.2024 г., относно заявление с вх. № 14-00-235/11.01.2024 г. до кмета на Община Асеновград от Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Работилница за мечти“, представлявано от Изабела Шопова, с искане за наемане на общинско помещение - павилионен тип, находящо се в гр. Асеновград, между ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „Богориди“, за осъществяване дейността на Сдружението. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-7/17.01.2024 г., относно одобряване на предварителен договор и цена на общинска част в новообразувано  УПИ Х-231, стопанска дейност, кв.5 по регулационния план на ПЗ Север, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-8/17.01.2024 г., относно одобряване на предварителен договор и цена на общинска част в новообразувано  УПИ VI-261, кв.27 по регулационният план на кв. Горни Воден, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-9/17.01.2024 г., относно промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2024 година.
7. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-10/17.01.2024 г., относно определяне на основната наемна цена за 1 кв. м. полезна площ на общинските жилища за 2024 година.
                
V. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
8. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-11/17.01.2024 г., относно изменение на Решение № 1685, взето на Петдесето редовно заседание с протокол № 50 от 26.04.2023 година.
9. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-12/17.01.2024 г., относно съгласие за допускане изработването на комплексен проект за обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа от. с. Тополово до гр. Асеновград ”.
10. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-13/17.01.2024 г., относно одобряване на ПУП (ПП) за обект „Уличен водопровод по УПИ 232.137, жилищно застрояване в землище на кв. Горни Воден, гр. Асеновград”.
11. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-14/17.01.2024 г., относно одобряване на ПУП-парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на двуфамилна жилищна сграда в УПИ 22.164,жил. застр. в землище на  кв. Горни Воден, гр. Асеновград”, като част от комплексен проект.
12. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-15/17.01.2024 г., относно одобряване на ПУП-парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за обект: „Оптична кабелна линия с. Тополово, обл. Пловдив - с. Червен, обл. Пловдив в обхвата на обслужващата зона на път ІІ-58 Кърджали-Асеновград”.
13. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-16/17.01.2024 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.140.12 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Вилно застрояване”.
14. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-17/17.01.2024 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.19.73 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Автосервиз и тир паркинг”.
15. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-53/18.01.2024 г., относно разрешаване изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ 18.231,КОО-офиси, магазин, ресторант, шивашки цех и УПИ 18.205,КОО-офиси, магазин, ресторант, шивашки цех в землище на кв. Горни Воден, гр. Асеновград и части от поземлени имоти КИ 99087.18.358 и КИ 99087.18.361 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград.
16. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-54/18.01.2024 г., относно разрешаване изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ 18.338, склад за селскостопанска продукция в землище на кв. Горни Воден, гр. Асеновград и части от поземлени имоти КИ 99087.18.360 и КИ 99087.18.363 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград.
17. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-18/17.01.2024 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 49309.23.20 по КК на с. Мулдава за „жилищно застрояване“.
18. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-19/17.01.2024 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлени имоти с КИ 49309.10.245 и КИ 49309.10.246 по КК на с. Мулдава за „жилищно застрояване“.
19. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-20/17.01.2024 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 31108.15.27 по КК на с. Златовръх за „жилищно застрояване“.
20. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-21/17.01.2024 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 22839.43.5 по КК на с. Долнослав за „Жилищно строителство” и ПУП-ПП за транспортен достъп през поземлен имот КИ 22839.43.75  по кадастралната карта на с. Долнослав.
21. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-22/17.01.2024 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 16955.30.287 по КК на с. Горнослав за „Жилищно застрояване”.
22. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-23/17.01.2024 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 44834.15.21 по КК на с. Лясково за „Жилищно строителство”.
 
VI. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
23. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-24/17.01.2024 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община                                                                  Асеновград за 2024 година по извънбюджетната сметка 7443.
24. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-25/17.01.2024 г., относно актуализация на Програма за реализация на План за интегрирано развитие на Община Асеновград за периода 2021 – 2027 г., приет с Решение № 505 на Общински съвет - Асеновград, взето на Двадесет и първо редовно заседание с Протокол № 21 от 27.01.2021 г., в частта на Приложение № 1-В – Енергийна и климатична пътна карта на Община Асеновград 2021 – 2027 г. – Транспорт и мобилност.
 
VII. Постоянна комисия ПРАВНА:
25. Предложение от Енко Найденов - Председател на Временна комисия за изготвяне Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград, избрана с Решение № 2/22.11.2023 г. с вх. № С-5/16.01.2024 г., относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
 
VIII. Постоянна комисия по Образование и култура:
26. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-26/17.01.2024 г., относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Асеновград за 2024 г.
27. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-27/17.01.2024 г., относно приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в община Асеновград.
28. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-28/17.01.2024 г., относно избор на представители на Общински съвет – Асеновград, които да участват в комисия за изготвяне на Правила за компенсиране на родители, чиито деца, не са приети в детските градини и ясли на територията на Община Асеновград.
29. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-29/17.01.2024 г., относно промяна в състава на комисията съгласно чл. 9 от Правилата за финансово подпомагане в областта на културата.
 
IX. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
30. Отчет от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-30/17.01.2024 г., относно изпълнение на заложените дейности в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Асеновград през 2023 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
31. Отчет от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-31/17.01.2024 г., относно отпуснати социални помощи за погребение от общинския бюджет през 2023 г. на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини граждани, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
32. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-32/17.01.2024 г., относно отпускане на финансови средства на лицата, които през 2024 г. ще навършат 100-годишна възраст. (ПК по БФ).
33. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-33/17.01.2024 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Дружество „Диабет“ за отбелязване на Световния ден за борба срещу диабета. (ПК по БФ).
34. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-34/17.01.2024 г., относно отпускане на финансови средства за първо бебе на Община Асеновград за 2024 г. (ПК по БФ).
35. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-35/17.01.2024 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Ангелина Сиракова. (ПК по БФ).
36. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-36/17.01.2024 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Раим Кърмаджъ. (ПК по БФ).
37. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-37/17.01.2024 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Гюлбахар Тюркеджиева. (ПК по БФ).
38. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-38/17.01.2024 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Здравка Величкова. (ПК по БФ).
39. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-39/17.01.2024 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Рефик Мехмед. (ПК по БФ).
40. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-40/17.01.2024 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Мюмюн Яхо. (ПК по БФ).
41. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-41/17.01.2024 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Василка Пенелова. (ПК по БФ).
42. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-42/17.01.2024 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Елена Кръстева. (ПК по БФ).
43. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-43/17.01.2024 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Теодора Колева. (ПК по БФ).
44. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-44/17.01.2024 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Румяна Куцева. (ПК по БФ).
45. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-45/17.01.2024 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Лизавета Иванова. (ПК по БФ).
46. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-46/17.01.2024 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Нина Величкова. (ПК по БФ).
47. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-47/17.01.2024 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Селвет Джемал. (ПК по БФ).
48. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-48/17.01.2024 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Айше Попова. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                           /ИВАН ИВАНОВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 22.01-25.01.2024 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
22.01.2024 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
22.01.2024 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
23.01.2024 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
23.01.2024 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
24.01.2024 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
24.01.2024 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
25.01.2024 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: сряда, 31 януари 2024
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ