50-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

702
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 50-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 26.04.2023 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Писмо от Сметна палата на РБ вх. № И-19/05.04.2023 г., относно одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Асеновград за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
II. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-165/11.04.2023 г., относно отдаване под наем на обект частна общинска собственост – Помещение-павилионен тип с обща площ – 26.64 кв. м. /стоматологичен кабинет  – 17.76 кв. м. и обслужващи части – 8.88 кв./, находящ се в гр. Асеновград, бул. „България“ № 49 /в двора на бивша стоматологична поликлиника/, поземлен имот с КИ № 00702.511.372 по КК на гр. Асеновград, с предназначение: „Здравни дейности –Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина”. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-166/11.04.2023 г., относно отдаване под наем на обект - част от имот публична общинска собственост - Помещение с обща площ 62.52 кв. м., находящо се в приземния етаж  на  сграда с КИ 06029.502.946.1 по КК на с. Боянци, с предназначение „кафе-сладкарница“.  (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-167/11.04.2023 г., относно отдаване под наем на обект частна общинска собственост: Помещения с обща площ 53.54 кв. м. (лекарски кабинет – 18.52 кв. м., манипулационна – 13.20 кв. м., чакалня – 12.32 кв. м. и обсл. части – 9,50 кв. м.) и движимо имущество, находящи се в самостоятелен обект с КИ 51830.501.284.1.1 /първи етаж/ в сграда с КИ 51830.501.284.1 по КК на с. Новаково, построена в УПИ ІV – кметство и здравна служба, имот 333, кв. 53 по регулационния план на с. Новаково /АЧОС № 474/22.02.2000 г./, с предназначение – „Здравни дейности – АИППМП”. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-168/11.04.2023 г., относно заявление с вх. №14-00-1082/22.02.2023 г. от СНЦ „Тенис Клуб Актив Спорт”, представлявано от г-н Сезгин Сабри Аптурахман - председател на УС, за предоставяне на спортен обект – общинска собственост, за безвъзмездно ползване. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-175/11.04.2023 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление на Национална агенция за приходите  на част от имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9, за нуждите на ТД на НАП Пловдив, дирекция „Обслужване“.
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-143/11.04.2023 г., относно обявяване на имоти публична общинска собственост за частна общинска собственост.
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-169/11.04.2023 г., относно учредяване право на ползване върху два самостоятелни обекта в сгради находящи се в гр. Асеновград, ул. Васил Априлов № 3 и ул. Г. Ковачев № 9. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-170/11.04.2023 г., относно учредяване право на строеж в поземлен имот 00702.534.140 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-181/11.04.2023 г., относно продажба на  поземлен имот с  КИ № 00702.533.187 по КК на гр. Асеновград, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-171/11.04.2023 г., относно продажба на 90.28 % ид. части от  ½ от  поземлен имот с  КИ № 00702.533.132 по КК на гр. Асеновград, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-172/11.04.2023 г., относно продажба на имот с КИ 06029.502.428 по КК на с. Боянци. (ПК по БФ).
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-173/11.04.2023 г., относно продажба на имот с КИ 06029.502.493 по КК  на с. Боянци. (ПК по БФ).
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-174/11.04.2023 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 43298.502.222 по КК на с. Леново. (ПК по БФ).
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-176/11.04.2023 г., относно определяне на имоти от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, предназначени за създаване на трайни насаждения. (ПК по БФ).
 
III. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
15. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-144/11.04.2023 г., относно разчет за финансиране на капиталови разходи на Община Асеновград за 2023 г. (ВСИЧКИ ПК).
16. Предложение от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-145/11.04.2023 г., относно именуване на улица в с. Мулдава, общ. Асеновград.
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-146/11.04.2023 г., относно одобряване на ПУП-парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване 1kV на склад за СОТ и осветление в поземлен имот 99087.17.13 по КККР на кв. Горни Воден, гр. Асеновград”, като част от комплексен проект.
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-147/11.04.2023 г., относно одобряване на ПУП – ПП (подробен устройствен план– парцеларен план) като част от комплексен проект за обект: „Подземна кабелна оптична линия между гр. Асеновград и с. Тополово с отклонение до с. Мулдава“.
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-148/11.04.2023 г., относно одобряване на ПУП – ПП (подробен устройствен план– парцеларен план) като част от комплексен проект за обект: „ВКП /въздушно кабелен преход/ изпълнен с ВО и РОММ на нов стълб № 58/3А, монтиран в основата на ВСН „Тополово” до нов МТП в УПИ 12.522- за пречиствателно съоръжение”.
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-149/11.04.2023 г., относно съгласие за допускане изработване комплексен проект за обект: „Външно кабелно ел. захранване на обект „Жилищна сграда“, местонахождение: гр. Асеновград, имот: 00702.18.735, EKATTE:00702.”.
21. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-150/11.04.2023 г., относно даване на съгласие за изменение на строителните граници на с. Мулдава /урбанизирана територия/ чрез включване на ПИ с КИ №№ 49309.9.110; № 49309.9.111; №49309.9.112; № 49309.9.113; № 49309.9.114; № 49309.9.115; № 49309.9.116; № 49309.9.117; № 49309.9.118 от КК на с. Мулдава, община Асеновград в урбанизираната територия на населеното място.
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-151/11.04.2023 г., относно изразяване на предварително съгласие за преминаване на трасе за транспортен достъп през ПИ с КИ 31108.14.16 до поземлен имот с КИ 31108.14.10 по КК на с. Златовръх, община Асеновград, област Пловдив.
23. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-152/11.04.2023 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.18.45 по КК на гр. Асеновград за „жилищно застрояване”.
24. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-153/11.04.2023 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.18.361 по КК на гр. Асеновград за „жилищно застрояване”.
25. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-154/11.04.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.23.282 по КК на гр. Асеновград за „обекти свързани с производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция”.
26. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-155/11.04.2023 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП-Парцеларен план за транспортен достъп през полски път с КИ 00702.4.110 и поземлен имот с КИ 00702.4.111 до поземлен имот с КИ 00702.4.104 по КККР на гр. Асеновград.
27. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-156/11.04.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.132.82 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
28. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-157/11.04.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.13.96 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Складова база и администрация”.
29. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-158/11.04.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.15.65 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Склад за селскостопанска продукция”.
30. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-159/11.04.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.15.61 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Склад за селскостопанска продукция и инвентар”.
31. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-160/11.04.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.230.7 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград за „Вилно застрояване”.
32. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-161/11.04.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 16955.37.262 по КК на с. Горнослав за „жилищно застрояване”.
33. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-162/11.04.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 49151.10.12 по КК на с. Мостово за „Жилищно строителство, къща за гости”.
 
IV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
34. Докладна записка от д-р Христо Грудев- кмет на общината вх. № ДЗ-177/11.04.2023 г., относно определяне на разчети, условия и лимити за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
35. Докладна записка от д-р Христо Грудев- кмет на общината вх. № ДЗ-178/11.04.2023 г., относно одобряване на бюджетна прогноза в частта за местните дейности за периода 2024 – 2026  г. на Община Асеновград.
36. Докладна записка от д-р Христо Грудев- кмет на общината вх. № ДЗ-179/11.04.2023 г., относно упълномощаване представителя на Община Асеновград в Извънредно общото събрание на акционерите на “УМБАЛ-Пловдив“ АД, за начина на гласуване по точките от дневния ред на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 27.04.2023 г. от 11.00 часа.
37. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-180/11.04.2023 г., относно издаване на запис на заповед от Община Асеновград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
38. Докладна записка от д-р Христо Грудев- кмет на общината вх. № ДЗ-163/11.04.2023 г., относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Асеновград 2021-2027г. за 2022 година.
39. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на ОбС-Асеновград вх. № С-14/12.04.2023 г., относно приемане на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет за 2023 г. на дружеството.
40. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на ОбС-Асеновград вх. № С-15/12.04.2023 г., относно приемане на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Медицински център I – Асеновград” ЕООД и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет за 2023 г. на дружеството.
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
41. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-164/11.04.2023 г., относно годишни доклади за осъществените читалищни дейности и финансови отчети за 2022 г.
42. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-182/11.04.2023 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ „Просвета -1926 г.” с. Бачково за организиране и представяне на Ден на смокинята и на обичая „попрелка“ в с. Бачково.
 
VI. Постоянна комисия по Екология:
43. Докладна записка от д-р Христо Грудев- кмет на общината вх. вх. № ДЗ-197/12.04.2023 г., относно промяна на план-сметката за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2023 г. по населени места на територията на община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
 
VII. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
44. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-183/11.04.2023 г., относно приемане на отчет за изпълнение на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Асеновград за 2022 година.
45. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-184/11.04.2023 г., относно приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Асеновград за 2023 г.
46. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-185/11.04.2023 г., относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г.
47. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-186/11.04.2023 г., относно определяне размера на средствата за един храноден в социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, считано от 01.07.2023 г.
48. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-187/11.04.2023 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград. (ПК по БФ).
49. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-188/11.04.2023 г., относно отпускане на финансови средства на абитуриенти от випуск 2022/2023 г., на които единия или и двамата родители са починали. (ПК по БФ).
50. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-189/11.04.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Асан Асанов. (ПК по БФ).
51. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-190/11.04.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Юсуф Байрямов. (ПК по БФ).
52. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-191/11.04.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Мюмюн Мухтар. (ПК по БФ).
53. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-192/11.04.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Атанас Найденов. (ПК по БФ).
54. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-193/11.04.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Нурал Юзтюрк. (ПК по БФ).
55. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-194/11.04.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Севгюл Реджеб. (ПК по БФ).
56. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-195/11.04.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Елка Чобанова. (ПК по БФ).
57. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-196/11.04.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Фатме Мехмед. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                    /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 18.04-20.04.2023 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
18.04.2023 Г. (ВТОРНИК)
от 15.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
18.04.2023 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
18.04.2023 Г. (ВТОРНИК)
от 15.45 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
18.04.2023 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
19.04.2023 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
19.04.2023 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
20.04.2023 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: четвъртък, 13 април 2023
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ