51-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

729
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 51-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 23.05.2023 Г. (ВТОРНИК) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601 Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-203/09.05.2023 г., относно отдаване под наем на обект - част от имот публична общинска собственост  - Помещение с обща площ 227.42 кв. м. и съответните ид. ч. от общите части на сградата, находящо се в приземния етаж на сградата на читалище „Родолюбие“ – гр. Асеновград с кадастрален идентификатор 00702.518.39.1, построена в поземлен имот № 00702.518.39 по КК на гр. Асеновград (АПОС № 92/10.03.1998 г.), с предназначение „ кино”. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-204/09.05.2023 г., относно отдаване под наем на обект – Помещение с обща площ 101.68 кв. м.(търговска площ – 87.66 кв. м. и обсл. части – 14.02 кв. м.), находящо се в сграда с КИ 99087.504.213.2, построена в поземлен имот с КИ 99087.504.213 по КК на кв. Горни Воден, с предназначение: „Заведение за хранене и развлечение – кафе - аперитив”. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-205/09.05.2023 г., относно отдаване под наем на обект частна общинска собственост –  Помещения с обща площ 31.25 кв. м. (стоматологичен кабинет – 19.25 кв. м. и обслужващи части – 12.00 кв. м.) и движимо имущество, находящи се в сграда – здравно заведение с КИ № 32341.36.119.2 по КК на с. Избеглии, с предназначение „Извършване на здравни дейности – Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина”. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-206/09.05.2023 г., относно отдаване под наем на сграда с КИ 38799.110.27.1 по КК на с. Косово, със застроена  площ 22 кв. м., ведно  с поставеното до  сградата  съоръжение – конзолна конструкция. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-207/09.05.2023 г., относно заявления с вх. №№14-00-172/09.01.2022 г. и 14-00-1656/21.03.2023 г. от СНЦ „Футболен клуб Шипка Старс 2015”, представлявано от г-н Димитър Илиев - председател на УС, за предоставяне на спортен обект – общинска собственост за безвъзмездно ползване. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-208/09.05.2023 г., относно докладна записка с вх. № 14-00-2245/19.04.2023 г. от Лилия Йорданова Венева, директор на ОУ „Христо Ботев” –  гр. Асеновград. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-242/10.05.2023 г., относно осигуряване на помещение за нуждите на проект „Укрепване на общинския капацитет в Асеновград“, с регистрационен номер на договора BG05SFPR002-2.002-0069-C01,за срока на изпълнение на проекта до 31.12.2025 г. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-209/09.05.2023 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.513.50.2.20 по КК на гр. Асеновград, бул. “Васил Левски” № 21, ет. 6, ап. 20 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-210/09.05.2023 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ 00702.520.3.6.54 по КК на гр. Асеновград, ж.к. “Изток”, бл. 10, ет. 1 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-211/09.05.2023 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.44.2.7 по КК на гр. Асеновград, ул. “Стоян Джансъзов“ № 6, бл. 109, ет.1, ап. 7 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-239/10.05.2023 г., относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот 37633.100.524 по КК на с. Козаново. (ПК по БФ).
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-240/10.05.2023 г., относно продажба на 10.432 % ид. част от поземлен имот с КИ № 00702.525.51 по КК на кв. Асеновград, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-212/09.05.2023 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.506.110 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-213/09.05.2023 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 72789.502.382 по КК на с. Тополово. (ПК по БФ).
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-214/09.05.2023 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 69273.25.289 по КК на с. Стоево. ПК по БФ).
16. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-215/09.05.2023 г., относно промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2023 година.            
 
II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-241/10.05.2023 г., относно одобряване на меморандум за сътрудничество за разработване на обществена система за споделяне на електрически тротинетки в рамките на град Асеновград. (ПК по ОС).
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-198/18.04.2023 г., относно заявление с вх. № 94-Ф-24 от 24.02.2023 г. от „Фланци БГ“ ООД. 
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-216/09.05.2023 г., относно изразяване на предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПП за транспортен достъп до поземлен имот КИ 53761.50.2 през поземлен имот  КИ 53761.50.42 по КККР на с. Орешец.
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-217/09.05.2023 г., относно съгласие за изработване на ПУП (ПУР) за промяна на действащ ПУП-ПР, кв.1 с. Бачково и обособяване на самостоятелен контур за пешеходна алея обслужваща УПИ XIV-23 и УПУ XV-21 в кв. 1 по регулационния план на с. Бачково.
21. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-218/09.05.2023 г., относно даване съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1686 и УПИ ІV-зеленина, кв.110 по регулационния план на гр. Асеновград.
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-219/09.05.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.8.119 по КК на гр. Асеновград за „склад за промишлени стоки” и част от поземлен имот КИ 00702.8.36 по КК на гр. Асеновград за транспортен достъп до имота.
23. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-220/09.05.2023 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.18.157 по КК на гр. Асеновград за „жилищно застрояване”.
24. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-221/09.05.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.22.16 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
25. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-222/09.05.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.20.45 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
26. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-223/09.05.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти КИ 99088.21.8 и КИ 99088.21.29 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
27. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-224/09.05.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти КИ 99087.224.116 и КИ 99087.224.122 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „жилищно застрояване”.
28. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-225/09.05.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 16955.755.42 по КК на с. Горнослав за „жилищно строителство”.
29. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-226/09.05.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти КИ 16955.755.1207 и КИ 16955.755.1208 по КК на с. Горнослав за „жилищно застрояване”.
30. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-227/09.05.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за урегулиране на поземлени имоти КИ 21676.100.221, КИ 21676.100.224, КИ 21676.100.225, и част от поземлен имот КИ 21676.100.223 по КККР на с. Добростан за „жил. стр. и производство на електроенергия”.
 
III. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
31. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-228/09.05.2023 г., относно създаване на социална услуга „Общностен център за деца и семейства“, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.07.2023 г.
32. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-229/09.05.2023 г., относно определяне на размера на средствата за един храноден считано от 01.06.2023 г.
33. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-230/09.05.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Анита Чобанова. (ПК по БФ).
34. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-231/09.05.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Григор Найденов. (ПК по БФ).
35. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-232/09.05.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Мелек Кърмаджъ. (ПК по БФ).
36. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-233/09.05.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Дургадън Рамадан. (ПК по БФ).
37. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-234/09.05.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Ангелина Манолова. (ПК по БФ).
38. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-235/09.05.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Салимехмед Халибрям. (ПК по БФ).
39. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-236/09.05.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Надежда Атанасова. (ПК по БФ).
40. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-237/09.05.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Рамадан Шабан. (ПК по БФ).
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                               /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
 /ст. експерт в ОбС/
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 15.05-17.05.2023 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
15.05.2023 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
16.05.2023 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
17.05.2023 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: вторник, 23 май 2023
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ