54-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

594
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 54-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 30.08.2023 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Писмо от Драгомир Георгиев-Председател на Общински съвет-Асеновград вх. № ДЗ-362/16.08.2023 г., относно писмо с вх. И-32/30.06.2023 г. на директора на Агенция Държавна финансова инспекция. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
II.   Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-317/16.08.2023 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г.
2. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-318/16.08.2023 г., относно отдаване под наем на обекти-публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-319/16.08.2023 г., относно отдаване под наем на обект частна общинска собственост - помещения с обща площ 24.74 кв. м. (лекарски кабинет № 2, ет. 3 и общо ползване на манипулационна, чакалня, санитарен възел и стълбище), находящи се в сграда с КИ 00702.526.263.1 по КК на гр. Асеновград, с адрес гр. Асеновград, ул. “Александър Стамболийски” № 28, с предназначение: “Здравни дейности-Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ” - 1/2  практика. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-320/16.08.2023 г., относно отдаване под наем на обект частна общинска собственост - помещения с обща площ 68.40 кв. м. /кабинет № 3, манипулационна № 4 и обсл. площи/,  находящи се на І ет. в сграда ЗС кв. Долни Воден, с КИ 99088.503.533.1 по КК на кв. Долни Воден, с адрес Асеновград, кв. Долни Воден, ул. „Камара“ № 2, с предназначение: “Здравни дейности –  Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-321/16.08.2023 г., относно молба с вх. № 14-00-2454/28.04.2023 г. от СНЦ „Клуб за екстремни спортове Тангра“, представлявано от Апостол Ангелов Мандалиев, с искане за наемане на помещение за осъществяване дейността на клуба. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-322/16.08.2023 г., относно докладна записка с вх. № 14-00-3791/11.07.2023 г. от Любен Жилков - директор на ОУ „Отец Паисий” –  гр. Асеновград за отдаване под наем на обект „Ученическа столова – разливочна“. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-323/16.08.2023 г., относно определяне начална наемна цена на 3 броя терени – публична общинска собственост, находящи се в гр. Асеновград. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-324/16.08.2023 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 16955.755.46 по КК на с. Горнослав, общ. Асеновград. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-325/16.08.2023 г., относно разпореждане с 3 (три) броя поземлени имоти, находящи се в гр. Асеновград. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-326/16.08.2023 г., относно продажба на поземлен имот с  КИ № 00702.515.400 по КК на гр. Асеновград, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
11. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-365/17.08.2023 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.526.151 по КК на гр. Асеновград, ведно с построената в имота сграда с КК 00702.526.151.1. (ПК по БФ).
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-327/16.08.2023 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 21676.100.125, ведно с построената в него селскостопанска сграда с КИ 21676.100.125.1 по КК на с. Добростан. (ПК по БФ).
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-328/16.08.2023 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.27.89 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-329/16.08.2023 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.24.227 по КК на гр. Асеновград, местност Баира. (ПК по БФ).
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-330/16.08.2023 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 38385.211.391 по КК на с. Конуш. (ПК по БФ).
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-331/16.08.2023 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗСПЗЗ).
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-332/16.08.2023 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗСПЗЗ).
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-333/16.08.2023 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗСПЗЗ).
19. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-364/17.08.2023 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗСПЗЗ).
20. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-334/16.08.2023 г., относно одобряване на годишен отчет на Кмета на Община Асеновград, за осъществената концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори през 2022 г. 
 
III. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
21. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-335/16.08.2023 г., относно промяна на разчета за финансиране на капиталови разходи на Община Асеновград за 2023 г. (ВСИЧКИ ПК).
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-336/16.08.2023 г., относно съгласие за допускане изработването на комплексен проект за обект: „Кабелно захранване 1 kV за сграда КИ 12992.10.221.2 в УПИ 10.221, къщи за гости в землище на с. Врата”.
23. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-337/16.08.2023 г., относно съгласие за изготвянето на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-108, УПИ VII-106,107, УПИ VIII-106,107, УПИ XIV-общ УПИ XV-общ. кв.3 и част от улица с о.т.36Б-о.т.36В по регулационния план на с. Стоево.
24. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-338/16.08.2023 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.11.146 по КК на гр. Асеновград за „Складова, административна и производствена дейност“.
25. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-339/16.08.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот КИ 99088.18.154 по КККР на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „производствена и складова дейност”.
26. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-340/16.08.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.21.69 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „жилищно застрояване”.
27. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-341/16.08.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти КИ 99087.20.40, КИ 99087.20.94, КИ 99087.20.95 и КИ 99087.20.167 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „жилищно застрояване”.
28. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-342/16.08.2023 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 49309.24.90 по КК на с. Мулдава за „жилищно застрояване”.
29. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-343/16.08.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 53761.50.2 по КК на с. Орешец за „жилищно застрояване” и част от поземлен имот КИ 53761.50.4 по  КК на Орешец за транспортен достъп до имота.
 
IV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
30. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-344/16.08.2023 г., относно одобряване на проект на споразумение за сътрудничество за кандидатстване с предложение за изпълнение на инвестиция по Процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост, Компонент 8 „Устойчив транспорт“, Инвестиция C8.I7 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“.
31. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-345/16.08.2023 г., относно предоставяне на безлихвен заем от разчета на Община Асеновград за 2023 год. по сметка за европейски средства (7443) за проект: „Техническа помощ за Община Асеновград“, ДБФП № BG16RFOP001-8.006-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“, процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”.
32. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-346/16.08.2023 г., относно предоставяне на безлихвен заем от разчета на Община Асеновград за 2023 год. по проект: „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, ДБФП № BGENVIRONMENT - 4.003-0013-C01, финансиран по ОП „Опазване на околната среда и климатични промени”, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
33. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-347/16.08.2023 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2023 год. по сметка за европейски средства (7443) за проект „Укрепване на общинския капацитет в Асеновград“, ДБФП BG05SFPR002-2.002-0069-C01,финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
34. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-363/16.08.2023 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2023 год. по сметка за европейски средства (7443) за прoeкт „UP-lifting Communities: Structuring collective Action of Sustainable local Transition and Identifying Regulatory Solutions for adopting frontier technologies and disruptive business models (UP-STAIRS)”, финансиран по програма „Хоризонт 2020” на Европейската Комисия, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME).
 
V. Постоянна комисия ПРАВНА:
35. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-348/16.08.2023 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти.  (ВСИЧКИ ПК).
36. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-349/16.08.2023 г., относно приемане на Наредба за изменение  и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Асеновград, приета с решение № 102/27.02.2008 г. и доп. с реш. № 434/28.01.2009 год. и доп. с реш. № 761/27.01.2010 г., доп. с реш. № 1070/26.01.2011 г., изм. и доп. с реш. № 662/19.12.2012 г., изм. и доп. с реш. № 1252/18.12.2013 г., изм. и доп. с реш. № 215/17.02.2016 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 482/ 06.07.2016 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 1390/25.04.2018 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 1764/30.01.2019 г., изм. и доп. с реш. № 1307 от 20.06.2022 г., изм. и доп. с реш. №  от 1530/14.12.2022 г. (ВСИЧКИ ПК).
37. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-350/16.08.2023 г., относно приемане  на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на права и услуги на територията на Община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
38. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-351/16.08.2023 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на Община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
39. Докладна записка от инж. Стоян Димитров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-352/16.08.2023 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд. (ВСИЧКИ ПК).
 
VI. Постоянна комисия по Образование и култура:
40. Докладна записка от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-353/16.08.2023 г., относно утвърждаване маломерни и слети паралелки  за уч. 2023/24 година.
 
VII. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
41. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-354/16.08.2023 г., относно предоставяне на помещение за нуждите на социалната услуга „Общностен център за деца и семейства“ (ОЦДС)“ – гр. Асеновград.
42. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-355/16.08.2023 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград. (ПК по БФ).
43. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-356/16.08.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Нели Мандалчева. (ПК по БФ).
44. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-357/16.08.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Рамадан Имам. (ПК по БФ).
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                        /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
 /ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 21.08-24.08.2023 Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
21.08.2023 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
21.08.2023 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
 
22.08.2023 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
22.08.2023 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
23.08.2023 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
23.08.2023 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
24.08.2023 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: събота, 02 септември 2023
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ