55-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

497
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 55-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 20.09.2023 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-373/05.09.2023 г., относно отдаване под наем на обект частна общинска собственост - Помещение с обща площ 32,55 кв. м. /стоматологичен кабинет –24.18 кв. м., обслужващи площи – 8,37 кв. м./ и движимо имущество, находящи се в Здравен пункт /с кадастрален № 00702.527.146.13 по КК на гр. Асеновград/ към Средно училище „Св. Княз Борис I”, ул. „Захари Стоянов” № 7, гр. Асеновград, /Акт за общинска собственост № 154 от 04.06.1998 г./, с предназначение: “Здравни дейности-Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина”. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-374/05.09.2023 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.80.11.1 по КК на гр. Асеновград, ул. “Хаджи Д. Стоилов“ № 2, бл. 3/8, вх. А, ет.1, ап. 1 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-375/05.09.2023 г., относно продажба на самостоятелен обект в сграда с КИ 00702.522.192.1.12 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-376/05.09.2023 г., относно продажба на 248/452 от поземлен имот с КИ 00702.533.132 по КК на гр. Асеновград, по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-173/05.09.2023 г., относно продажба на имот с КИ 06029.502.493 по КК  на с. Боянци. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-377/05.09.2023 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 12992.30.86 по КК  на с. Врата.
 
II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
7. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-370/29.08.2023 г., относно разчет за финансиране на капиталови разходи на Община Асеновград за 2023 г. (ВСИЧКИ ПК).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-378/05.09.2023 г., относно премахване на сграда с КИ 72789.503.555.5, находяща се в имот с КИ 72789.503.555 по КК и КР на с. Тополово, общинска собственост. (ПК по ОС).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-379/05.09.2023 г., относно разделяне на имот – земеделска земя в землището на с. Добростан.
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-391/05.09.2023 г., относно изразяване на предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПП за транспортен достъп до поземлен имот КИ 22839.43.5 през поземлен имот  КИ 22839.43.75 по КККР на с. Долнослав.
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-380/05.09.2023 г., относно даване съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-за озеленяване и УПИ Х-231,стопанска дейност, кв.5 по регулационния план на гр. Асеновград, ПЗ „Север”.
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-381/05.09.2023 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.17.40 по КК на гр. Асеновград за „производствени и складови дейности”.
 
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
13. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-367/28.08.2023 г., относно приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2022 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства Европейския съюз за 2022 г.; Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2022 г. на Община Асеновград и други. (ВСИЧКИ ПК).       
14. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-369/29.08.2023 г., относно приемане на бюджета на Община Асеновград за 2023 г. (ВСИЧКИ ПК).  
15. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-382/05.09.2023 г., относно споразумение за сътрудничество за подготовка и изпълнение на концепция за интегрирани териториални инвестиции с наименование: „Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Община Асеновград“ по Процедура BG16FFPR003-2.001 - Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.
 
IV. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
16. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-383/05.09.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Силвия Караславова. (ПК по БФ).
17. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-384/05.09.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Петър Петров. (ПК по БФ).
18. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-385/05.09.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Реджеп Нури. (ПК по БФ).
19. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-386/05.09.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Ферида Емурла. (ПК по БФ).
20. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-387/05.09.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Ниази Абдурахманов. (ПК по БФ).
21. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-388/05.09.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Иляз Дикмемехмед. (ПК по БФ).
22. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-389/05.09.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Станимира Попова. (ПК по БФ).
23. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-390/05.09.2023 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Светлана Христева. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                  /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 11.09-14.09.2023 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
11.09.2023 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
11.09.2023 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
12.09.2023 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
12.09.2023 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
13.09.2023 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
13.09.2023 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
14.09.2023 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: сряда, 20 септември 2023
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ