56- то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

321
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 
НА 56-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
27.02.2019 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 

Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи

І. Писмо от кмета на общината вх. № ДЗ-58/31.01.2018г., относно Годишен отчет за 2018г. за изпълнение на Програмата за управление на Община Асеновград за мандат 2015-2019г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)

ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:

1. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-61/04.02.2019г., относно oтдаване под наем на обект – публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар, гр. Асеновград. (ПК по БФ).

2. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-62/04.02.2019г., относно oтдаване под наем на обект – публична общинска собственост, находящ се на „Плувен басейн”, гр. Асеновгра. (ПК по БФ).

3. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-47/23.01.2019г., относно oтдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост - Сграда с КИ  00702.526.85.9 по КК на гр. Асеновград, със застроена площ 32 кв.м., на 1 (един) етаж, разположена в поземлен имот с КИ 00702.526.85 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).

4. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-66/11.02.2019г., относно определяне начална наемна цена на Терен с площ 6.00 кв.м. – публична общинска собственост, попадащ в поземлен имот с КИ 00702.526.126 по КК на гр. Асеновград,  улична регулация – ул. „Александър Стамболийски”, кв. 272 по регулационния план на гр. Асеновград. (ПК по БФ).

5. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-86/12.02.2019г., относно oтдаване под наем на обект - помещение с обща площ 44 кв.м., представляващо обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящо се в сграда с КИ 06029.502.946.1 по КК на с. Боянци. (ПК по БФ).

6. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-67/11.02.2019г., относно прилагане на регулационния план по §8 от ЗУТ за УПИ VI-5071, кв. 246, гр. Асеновград. (ПК по УРТО).

7. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-48/23.01.2019г., относно разпореждане с поземлен имот с КИ 99087.504.413 по КК на кв. Горни Воден – частна общинска собственост.

8. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-49/23.01.2019г., относно учредяване на вещно право на ползване на поземлен имот /ПИ/ № 31108.33.264 – водоем находящ се в с. Златовръх, общ. Асеновград.

9. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-74/12.02.2019г., относно изменение на Разрешително № 016100115/08.07.2008г. за водовземане на минерална вода от КЕИ „Галерия” („Бански каптаж”), находище „Нареченски бани”, с. Нареченски бани, община Асеновград, област Пловдив, издадено от Министъра на околната среда и водите.

10. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-75/12.02.2019г., относно изменение на Разрешително № 01610298/08.01.2010 г. за водовземане от минерална вода сондаж №5, находище „Нареченски бани”, с. Нареченски бани, община Асеновград, област Пловдив, издадено от Министъра на околната среда и водите.

11. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-56/30.01.2019г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.24.7 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).

12. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-54/30.01.2019г., относно продажба на поземлен имот с КИ 99087.230.44 по КК на кв. Горни Воден. (ПК по БФ).

13. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-63/06.02.2019г., относно продажба на поземлен имот с КИ 38385.211.111 по КК на с. Конуш, по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС.(ПК по БФ).

14. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-57/30.01.2019г., относно продажба на поземлен имот с КИ 55590.111.386 по КК на с. Патриарх Евтимово. (ПК по БФ).

15. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-55/30.01.2019г., относно продажба на поземлен имот с КИ 32398.19.113 по КК на с. Нови извор. (ПК по БФ).

16. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-53/30.01.2019г., относно продажба на поземлен имот с КИ 69273.15.1 по КК на с. Стоево. (ПК по БФ).

17. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-68/11.02.2019г., относно размер, местоположение, правила за ползване и поддържане на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на територията на Община Асеновград, включени във физически блокове в Системата за идентификация на земеделските парцели за общо и индивидуално ползване, съгласие за тяхното предоставяне и годишен план за паша.

18. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-70/12.02.2019г., относно молба от Йордан Петров, за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).

19. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-71/12.02.2019г., относно молба от Пати Юсеин, за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).

20. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-72/12.02.2019г., относно молба от Шекибе Халил, за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).

ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:

21. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-76/12.02.2019г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот с КИ 00702.18.49 по КК на гр. Асеновград за жилищно застрояване.

22. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-73/12.02.2019г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот с КИ 99087.224.16 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Жилищно застрояване”.

ІV. Постоянна комисия Правна:

23. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-84/12.02.2019г., относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти, приета с Решение № 351 от 22.10.2008 г. на Общински съвет – Асеновград, изменена и допълнена с Решение № 635 от 09.09.2009 г. на Общински съвет – Асеновград.

V. Постоянна комисия Образование и култура:

24. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-69/12.02.2019г., относно приемане на Годишен план за младежка политика на Община Асеновград за 2019г.

VІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:

25. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-77/12.02.2019г., приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2018г.

26. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-78/12.02.2019г., относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019г.

27. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-79/12.02.2019г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Николай Иванов. (ПК по БФ).

28. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-80/12.02.2019г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Атанас Михайлов. (ПК по БФ).

29. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-81/12.02.2019г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Нуртен Ибрям. (ПК по БФ).

30. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-82/12.02.2019г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Сабрие Шабан за лечението на детето й Суде Шабан. (ПК по БФ).

31. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-83/12.02.2019г., относно молба от Живко Гутев за отпускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за него.(ПК по БФ).

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:   /П/

                                                                                   /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/

Съгласувал: /п/

          адв. Денис Мустафа

Изготвил: /п/

       Моника Атанасова

        /мл. експерт в ОбС/

 

Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 18.02-21.02.2019 Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
18.02.2019 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
18.02.2019 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
19.02.2019 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
19.02.2019 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
20.02.2019 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21.02.2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 

 

 


Валидно до: сряда, 27 февруари 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ