56-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

463
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 56-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 11.10.2023 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-398/27.09.2023 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗСПЗЗ). (ПК по БФ).
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-399/27.09.2023 г., относно продажба на поземлен имот с КИ№ 69273.25.281 по КК на с. Стоево. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-400/27.09.2023 г., относно придобиване на имоти – собственост на частни лица, за разширяване на  гробищен парк с. Конуш. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-420/27.09.2023 г., относно Определяне земите от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, без мери  пасища и ливади, които могат да се отдават под наем или аренда и  началните тръжни цени за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от общински поземлен фонд /ОПФ/ .
 
II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-401/27.09.2023 г., относно съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ  за част от кв. 5 по регулационния план на с. Нареченски бани, гр. Асеновград.
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-402/27.09.2023 г., относно даване съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1686 и УПИ ІV-зеленина, кв.110 и улица с о.т.340 - о.т.357 по регулационния план на гр. Асеновград.
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-403/27.09.2023 г., относно изразяване на предварително съгласие за преминаване на трасе за транспортен достъп през ПИ с КИ 31108.6.79 и ПИ 31108.6.111 до поземлен имот с КИ 31108.6.106 по КК на с. Златовръх, община Асеновград, област Пловдив.
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-404/27.09.2023 г., относно изразяване на предварително съгласие за преминаване на трасе за транспортен достъп през ПИ с КИ 06029.102.2 и 06029.102.31 до поземлен имот с КИ 06029.102.45 по КК на с. Боянци, община Асеновград, област Пловдив.
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-405/27.09.2023 г., относно изразяване на предварително съгласие за преминаване на трасе за транспортен достъп през ПИ с КИ 49309.2.151 до поземлен имот с КИ 49309.2.94 по КК на с. Мулдава, община Асеновград, област Пловдив.
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-406/27.09.2023 г., относно одобряване на ПУП – ПП (подробен устройствен план– парцеларен план) като част от комплексен проект за обект: „Външно ел. захранване за осветление и СОТ с местонахождение ПИ 31108.15.27 по КККР на с. Златовръх ”.
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-407/27.09.2023 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 00702.5.615 по КК на гр. Асеновград за „Автосалон и автосервиз”.
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-408/27.09.2023 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.3.118 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Склад за селскостопанска продукция и машини”.
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-409/27.09.2023 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с КИ 49309.11.333 по КК на с. Мулдава за „стопанска дейност автосалон и шоурум за леки коли” и за „склад за строителни материали“.
 
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
14. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-410/27.09.2023 г., относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза в частта за местни дейности за периода  2024 - 2026 г. на Община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).          
 
IV. Постоянна комисия ПРАВНА:
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-419/27.09.2023 г., относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Асеновград и по населени места на територията на общината за времето от края на мандата - 27.10.2023 г. до полагане на клетва от новоизбраните кметове.
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
16. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-411/27.09.2023 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ „Родолюбие 1873”- Асеновград за финансиране честването на 150 г. от създаване на читалището.
17. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-412/27.09.2023 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Веселина Стойчева Пашалиева за издаване на Коледен албум с песни и представяне на албума на самостоятелен Коледен концерт с участието на Музейната музикална школа и други изпълнители.
18. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-413/27.09.2023 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Ангел Маринов – асистент по акордеон в АМТИИ-Пловдив за организиране и провеждане на концерт – спектакъл с музика и танц „Танго Аржентино”.
19. Предложение от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-414/27.09.2023 г., относно избор на представители на Общински съвет – Асеновград, които да участват в комисия за изготвяне на Правила за компенсиране на родители, чиито деца, не са приети в детските градини и ясли на територията на Община Асеновград.
 
VI. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
20. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-415/27.09.2023 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград. (ПК по БФ).
21. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-416/27.09.2023 г., относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на ученици, пътуващи от село Избеглии и село Конуш до гр. Асеновград за учебната 2023/2024 г.  (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                  /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/ст. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 02.10-05.10.2023 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
02.10.2023 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
02.10.2023 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
03.10.2023 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
03.10.2023 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
04.10.2023 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
04.10.2023 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
05.10.2023 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: сряда, 11 октомври 2023
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ