58 - то Редовно заседание на Общински съвет - Проект за Дневен ред и График комисии

345
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 58-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
27.03.2019 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601

Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи

I. Писмо от кмета на общината вх.№ ДЗ-131/12.03.2019г., относно Годишен план за дейността на отдел „Вътрешния одит” в община Асеновград за 2019г.. (ЗА СВЕДЕНИЕ).

ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:

1. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-160/14.03.2019г., относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019г.

2. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-127/13.02.2019г., относно oтдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар, гр. Асеновград. (ПК по БФ).

3. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-101/05.03.2019г., относно oтдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда с кадастрален №00702.513.221.2.39 по кадастралната карта на гр. Асеновград, със застроена площ от 306 кв.м., с административен адрес: ул. „Васил Левски” №5, ет.1. (ПК по БФ).

4. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-96/01.03.2019г., относно заявление с вх. № 14.00.1340/26.02.2019г. от ,,Веси транспорт 64’’ ЕООД, представлявано от Веселка Павлова Кабакчиева, за наемане  на обект – Терен №1 с площ 15.60 кв.м., находящ се на бул. ,,Васил Левски’’, гр. Асеновград. (ПК по БФ).

5. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-92/25.02.2019г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ№ 00702.508.11.4.48 по КК на гр. Асеновград, ул. “Лозница” № 8, бл. 6/5, вх. А, ет.6, ап.48 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).

6. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-91/25.02.2019г., относно продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 72789.503.2 по КК на с. Тополово. (ПК по БФ).

7. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-133/12.03.2019г., относно актуализация на Програмата за определяне на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации за 2019 г.

8. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-100/05.03.2019г., относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху автобус „МАН - 03” с рег. № РВ7626ТС – общинска собственост.

9. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-97/05.03.2019г., относно молба от Димитрина Николова, за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).

10. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-98/05.03.2019г., относно молба от Яни Димитров, за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).

11. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-99/05.03.2019г., относно молба от Стоян Милушев, за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).

ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:

12. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-159/13.03.2019г., относно Промяна на Разчета за финансиране на капиталови разходи и Бюджета на Община Асеновград за 2019 г. (ВСИЧКИ ПК).

13. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-103/06.03.2019г., относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Асеновград за 2018 год.

14. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-115/12.03.2019г., относно 1. Промяна на общинската транспортна схема за градска автобусна линия №2, 2. Промяна на общинската транспортна схема за градска автобусна линия №5.

15. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-132/12.03.2019г., относно именуване на улици на територията на Община Асеновград.

16. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-111/11.03.2019г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.18.89 по КК на гр. Асеновград, за „Жилищно застрояване”.

17. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-109/11.03.2019г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – част от поземлен имот КИ 99088.11.30 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за „Складова база и администрация” и обединяването му с УПИ І-11.60, складова база и администрация, за обособяване на един урегулиран поземлен имот за „Складова база и администрация”.

18. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-110/11.03.2019г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.13.126 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Склад за промишлени стоки,офиси, администрация”.

19. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-113/11.03.2019г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.18.116 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Жилищно застрояване”.

20. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-114/11.03.2019г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.231.3 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Жилищно застрояване”.

21. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-112/11.03.2019г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 49309.20.16 по кадастралната карта на с. Мулдава за „Жилищно застрояване”.

ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:

22. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-104/07.03.2019г., относно одобряване на бюджетна прогноза в частта за местните дейности за периода 2020 – 2022 г. на Община Асеновград.

23. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-129/12.03.2019г., относно допълване списъка на лицата, имащи право на транспортни разноски, приет с Решение на ОбС № 1756/30.01.2019 г.

24. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-107/11.03.2019г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2019 год. по сметка за европейски средства (7443) за проект „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2020”, по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05FМOP001-3.002-0152-C06, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FМOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2020”, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица .       

V. Постоянна комисия Образование и култура:

25. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-108/11.03.2019г., относно приемане на Годишна програма за развитието на туризма на територията на Община Асеновград за 2019 г.

26. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-116/12.03.2019г., относно одобряване на предложения от Клуб по спортни танци „Асеновец” проект, „Спорт срещу апатия”.

27. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-117/12.03.2019г., относно одобряване на предложения от Спортен Клуб „Тритон Екстрийм” проект, „Организиране и провеждане на фестивал по бягане и планинско колоездене и фестивал „Асеновградски баири”.

28. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-136/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Сдружение с нестопанска цел „Детска песен - Надежда Хвойнева".(ПК по БФ).

29. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-137/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата - проект на ФА „Капитан Петко Войвода” при Тракийско дружество „Родопи” Асеновград. (ПК по БФ).

30. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-138/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата - Проект на сдружение „Ново Арт общество” Асеновград за финансиране на издаването на бр. 15-ти (юбилеен) и 16-ти на списание за литература, изкуство и култура – „Нов вечерник”. (ПК по БФ).

31. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-139/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски” за финансиране на художествената самодейност на 4 състава в читалището. (ПК по БФ).

32. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-140/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Гроздан Георгиев Лозанов, ръководител на Туристически Хор „Родопски звуци”, Асеновград. (ПК по БФ).

33. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-141/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата - Проект на Георги Коройчев, Асеновград за финансиране на издаване на втора книга „От извора”. (ПК по БФ).

34. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-142/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Клуб по балкански танци „Асеница” за финансиране на пътуване за участия на клуба. (ПК по БФ).

35. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-143/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ ”Родолюбие 1873”Асеновград за финансиране на изявите на художествената самодейност в читалището – участие във фестивали. (ПК по БФ).

36. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-144/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект НЧ „Христо Ботев 1919” с. Избеглии за финансиране на участията на ДТС „Избеглийче”. (ПК по БФ).

37. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-145/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект от НЧ „Христо Ботев 1919” с. Избеглии за финансиране на честване на 100 годишен юбилей на читалището. (ПК по БФ).

38. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-146/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Сдружение „Танцов състав – Станимака” Асеновград с Вх. № 14.00.1381/27.02.2019г. за финансиране на участия на формацията във фестивали и конкурси в България. (ПК по БФ).

39. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-147/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ „Христо Ботев - 1945” - село Нареченски Бани за финансиране на художествена самодейност. (ПК по БФ).

40. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-148/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ „Христо Ботев-1928” село Новаково за финансиране на участия на група за изворен фолклор. (ПК по БФ).

41. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-149/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1894” – с. Тополово за финансиране на любителско творчество на група за изворен фолклор. (ПК по БФ).

42. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-150/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1894” – с. Тополово за финансиране на отбелязване на 125 – годишен юбилей. (ПК по БФ).

43. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-151/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата - проект на Мария – Лора Любенова Запрянова за финансиране на издаването на книга за Историята на храм „Свети Иван Рилски” в Асеновград. (ПК по БФ).

44. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-152/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата - проект на Катя Борисова Рускова – Димитрова, гр. Асеновград за финансиране на издаване на стихосбирка. (ПК по БФ).

45. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-153/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Сдружение „Фолклорна формация Карлък – 2015” Асеновград за финансиране на певческа фолклорна дейност. (ПК по БФ).

46. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-154/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Сдружение „Клуб за танцово изкуство Везеница” Асеновград за финансиране на пътуване за участие и организация на фестивали. (ПК по БФ).

47. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-155/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на спортен клуб по модерен балет, танци и аеробика „КОСАРА” Асеновград с Вх. № 14.00.1402/28.02.2019г. за финансиране на участия в международни танцови състезания. (ПК по БФ).

48. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-156/13.03.2019г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на „Съюз на творците” Асеновград за финансиране на съвместна културна политика за 2019г. (ПК по БФ).

VІ. Постоянна комисия по Екология:

49. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-130/12.03.2019г., относно приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците през 2018 г. и отчет за изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсителите с фини прахови частици (ФПЧ10) и кадмий (Cd) и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух с План за действие, за периода 2016 – 2019г. на Община Асеновград, за 2018 г.

50. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-128/12.03.2019г., относно промяна на план-сметката за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ по населени места на територията на община Асеновград за 2019 г. (ВСИЧКИ ПК).

VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:

51. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-118/12.03.2019г., приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Асеновград за 2020г.

52. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-119/12.03.2019г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Териториална организация на слепите-Асеновград. (ПК по БФ).

53. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-120/12.03.2019г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Елена Пейкова. (ПК по БФ).

54. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-121/12.03.2019г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Стефан Димитров. (ПК по БФ).

55. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-122/12.03.2019г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Мирослава Ботева. (ПК по БФ).

56. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-123/12.03.2019г., относно молба от Филиз Бекирефендиева за отпускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за нея. (ПК по БФ).

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:    /п/     
                                                                              /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
Съгласувал: /п/
адв. Денис Мустафа
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/мл. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 18.03-21.03.2019 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
18.03.2019 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
19.03.2019 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
20.03.2019 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
20.03.2019 Г. (СРЯДА)
от 16.15 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
21.03.2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 15.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
21.03.2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 15.45 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21.03.2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: сряда, 27 март 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ