59 - то Редовно заседание на Общински съвет - Проект за Дневен ред и График комисии

293
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 
НА 59-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 
24.04.2019 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 

Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи

I. Предложение вх.№ ДЗ-…./.04.2019 г., относно удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Асеновград”.

II. Писмо от кмета на общината вх.№ ДЗ-197/09.04.2019 г., относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Асеновград за периода от 21.06.2018 г. до 30.01.2019 г. към 08.04.2019 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).

IIІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:

1. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-182/09.04.2019 г., относно oтдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар, гр. Асеновград. (ПК по БФ).

2. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-183/09.04.2019 г., относно oтдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар, гр. Асеновград. (ПК по БФ).

3. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-173/01.04.2019 г., относно отдаване под наем на обект – Помещение с обща площ 48.75 кв.м., представляващ обособена част от недвижим имот публична общинска собственост, находящ се на шести етаж в сграда с кадастрален идентификатор 00702.518.47.1, построена в поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.518.47 по кадастралната карта на гр. Асеновград, с адрес  гр. Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9. (ПК по БФ).

4. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-174/01.04.2019 г., относно отдаване под наем на обект частна общинска собственост – Помещение с обща площ 25.97 кв.м. (стоматологичен кабинет – 13.95 кв.м. и обслужващи части – 12.02 кв.м.), находящ се на втори етаж в сграда здравна служба, с кадастрален №99088.503.4.1 по кадастралната карта на кв. Долни Воден, построена в УПИ I – здравен дом, кв. 39 по плана на кв. Долни Воден, ул. „Камара” №2, с предназначение „Здравна дейност – Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина”. (ПК по БФ).

5. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-176/01.04.2019 г., относно продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 99087.227.11 по кадастралната карта на кв. Горни Воден. (ПК по БФ).

6. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-177/01.04.2019 г., относно продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 06029.502.493 по кадастралната карта на с. Боянци. (ПК по БФ).

7. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-195/09.04.2019 г., относно продажба на  поземлен имот с  кад. № 72789.503.568 по КК на с. Тополово, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).

8. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-198/09.04.2019 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 00702.523.494 по кадастралната карта на гр. Асеновград.

9. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-194/09.04.2019 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 22839.100.240 по кадастралната карта на с. Долнослав, общ. Асеновград.

10. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-175/01.04.2019 г., относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот 49309.29.9 по кадастралната карта на с. Мулдава.

11. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-178/02.04.2019 г., относно изменение на Решение №1667/21.11.2018 г. на Общински съвет – Асеновград и предоставяне безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общинския поземлен фонд на НЧ „Христо Ботев – 1991 г. с. Избеглии”, с. Избеглии.

12. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-164/26.03.2019 г., относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот 00702.7.8 по кадастралната карта на гр. Асеновград.

13Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-166/28.03.2019 г., относно утвърждаване списък на крайнонуждаещите се граждани за 2019 година. (ПК по БФ).

14. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-167/28.03.2019 г., относно молба от Хава Али, за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).

15. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-168/28.03.2019 г., относно молба от Недялка Станкова, за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).

16. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-169/28.03.2019 г., относно молба от Невена Кадийска, за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).

IV. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:

17. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-211/10.04.2019 г., относно промяна на разчета за финансиране на капиталови разходи на Община Асеновград за 2019 г. (ВСИЧКИ ПК).

18. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-199/09.04.2019 г., относно 1. Промяна на общинската транспортна схема за градска автобусна линия № 5.

19. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-206/09.04.2019 г., относно преименуване на улици на територията на Община Асеновград.

20. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-204/09.04.2019 г., относно одобряване проект за ПУП - Парцеларен план за обект „Уличен водопровод за поземлен имот КИ 99088.19.61 по кадастралната карта на гр. Асеновград, кв. Долни Воден”.

21. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-207/09.04.2019 г., относно одобряване на ПУП /ПП/-парцеларен план за обект Реконструкция на уличен водопровод за УПИ 8.53 /ПИ 8.53/ - пункт за изваряване на ракия м. „Мъртвица”, в с. Бачково, общ. Асеновград като част от комплексен проект.

22. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-200/09.04.2019 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.18.642 по кадастралната карта на гр. Асеновград, за „Жилищно застрояване”.

23. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-210/09.04.2019 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.23.100 по кадастралната карта на гр. Асеновград за „Жилищно строителство”.

24. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-201/09.04.2019 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.18.107 по кадастралната карта на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Складове за селскостопанска продукция”.

25. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-202/09.04.2019 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.18.71 по кадастралната карта на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Жилищно застрояване”.

26. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-203/09.04.2019 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти КИ 12992.10.192, КИ 12992.10.191 и КИ 12992.10.72 по кадастралната карта на с. Врата за „Къщи за гости, ресторант, открита детска площадка и открита спортна площадка с фитнес уреди”.

27. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-209/09.04.2019 г., относно съгласие за изменение на ПУП (ПРЗ) с РУП за УПИ XIV-3477 и УПИ XIII-3476 в кв. 288 по регулационния план на гр. Асеновград.

28. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-208/09.04.2019 г., относно съгласие за изменение на ПУП (ПРЗ) за УПИ I-ЖК за общ. обсл., автомивкa и магазин, УПИ V-за озеленяване в кв. 5 и улица с о.т. 59 - о.т. 60 по регулационния план на с. Нареченски бани.

29. Предложение от общински съветници вх. № С-14/11.04.2019 г., относно създаване на ПУП-ПРЗ за имот №203, част от кв. 266 от регулационния план на гр. Асеновград. (ПК по ОС).

V. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:

30. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на ОбС-Асеновград вх. № С-12/11.04.2019 г., относно приемане на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет за 2019 г. на дружеството. (ПК по ЗСД).

31. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на ОбС-Асеновград вх. № С-13/11.04.2019 г., относно приемане на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Медицински център I – Асеновград” ЕООД и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет за 2019 г. на дружеството. (ПК по ЗСД).

32. Предложение от Костадин Яков-Председател на група общински съветници ПП ГЕРБ вх. № С-15/11.04.2019 г., относно съгласие за създаване на ново дружество за извънболнична помощ-диагностично-консултативен център, 100% собственост на „МБАЛ-Асеновград” ЕООД. (ПК по ЗСД).

VI. Постоянна комисия Образование и култура:

33. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-205/09.04.2019 г., относно годишни доклади за осъществените читалищни дейности през 2018 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ) (ВСИЧКИ ПК).

VIІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:

34. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-184/09.04.2019 г., приемане разкриване на Комплекс за социални услуги - град Асеновград, считано от 01.05.2019 г.

35. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-185/09.04.2019 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград. (ПК по БФ).

36. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-186/09.04.2019 г., относно отпускане на финансови средства на абитуриенти от випуск 2018/2019г., на които единият или двамата родители са починали. (ПК по БФ).

37. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-192/09.04.2019 г., относно определяне размера на средствата за един храноден, считано от 01.01.2020г. за социалните услуги и институции в община Асеновград. (ПК по БФ).

38. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-187/09.04.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Иванка Илиева. (ПК по БФ).

39. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-188/09.04.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Расим Низам. (ПК по БФ).

40. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-189/09.04.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Йорданка Динкова. (ПК по БФ).

41. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-190/09.04.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Рахим Рахимов. (ПК по БФ).

42. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-193/09.04.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Хикмет Тахир. (ПК по БФ).

43. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-212/11.04.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Манол Стоилов. (ПК по БФ).

44. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-213/11.04.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Шерифе Мехмедали. (ПК по БФ).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/        

                                                                             /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/

Изготвил: /п/

Моника Атанасова
/мл. експерт в ОбС/

 

Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 15.04-18.04.2019 Г
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
15.04.2019 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
16.04.2019 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
16.04.2019 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
16.04.2019 Г. (ВТОРНИК)
от 16.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
17.04.2019 Г. (СРЯДА)
от 15.45 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
17.04.2019 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
18.04.2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: сряда, 24 април 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ