6 -то Редовно заседание на Общински съвет - Проект за Дневен ред и График комисии

776
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 6-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
29.01.2020 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Писмо от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-491/06.12.2019 г., относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Асеновград от 09.02.2019 г. до 09.10.2019 г. към 04.12.2019 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
II Писмо от Драгомир Георгиев-Председател на Общински съвет-Асеновград вх. № С-2/08.01.2020 г., относно отчет за дейността на Общински съвет-Асеновград и неговите комисии за периода 01.07.2019 г.-31.12.2019 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
III. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Отчет от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-39/14.01.2020 г., относно изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост 2019 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
2. Докладна записка д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-57/14.01.2020 г., относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2019 – 2023 г. 
3. Докладна записка д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-43/14.01.2020 г., относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-38/14.01.2020 г., относно приемане на Списък на спортните обекти – общинска собственост, с които могат да се извършват сделки на управление, както и сделки на разпореждане с ограничено право на ползване и ограничено вещно право на строеж по смисъла на Глава единадесета, Раздел ІV от Закона за физическото възпитание и спорта.
5. Докладна записка от д-р Теньо Манолов - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-56/14.01.2020 г., относно отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар, гр. Асеновград.(ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-45/14.01.2020 г., относно придобиване на част от имот с КИ 00702.506.125 и прехвърляне на част от общински имот 00702.506.126, попадащи в пояс I - ви на СОЗ на сондаж № 6. (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-37/14.01.2020 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот публична общинска собственост на Домашен социален патронаж – гр. Асеновград. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-49/14.01.2020 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.531.48 по КК на гр. Асеновград, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-47/14.01.2020 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.531.49 по КК на гр. Асеновград, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-62/16.01.2020 г., относно промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2020 година. (ПК по БФ).
11. Предложение от д-р Теньо Манолов -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-17/14.01.2020 г., относно определяне на основната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища за 2020 година. (ПК по БФ).
12. Предложение от д-р Теньо Манолов -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-51/14.01.2020 г., относно молба от Лили Асенова, за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).       
   
IV. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-18/14.01.2020 г., относно изменение на Решение № 2042, взето на шестдесет и пето редовно заседание с протокол № 65 от 28.08.2019 г.
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-15/14.01.2020 г., относно 1. Определяне броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на Община Асеновград за 2020 г. 2. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на Община Асеновград. (ПК по БФ).
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-48/14.01.2020 г., относно средства за компенсиране на пътувания с ценови облекчения по вътрешноградските автобусни линии за 2020 година на граждани над 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 3 месеца за мъжете от град Асеновград, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст. (ПК по БФ).
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-10/14.01.2020 г., относно разрешаване изработване на проект за ПУП – ПРЗ за урегулиране на поземлени имоти КИ 00702.22.207 и КИ 00702.22.153 по КК на гр. Асеновград.
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-11/14.01.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.18.42 по КК на гр. Асеновград.
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-2/14.01.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.19.135 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Склад за селскостопанска продукция и инвентар и жилищна сграда”.
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-3/14.01.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.134.69 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Жилищно застрояване”.
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-4/14.01.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.139.18 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Жилищно застрояване”.
21. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-6/14.01.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.11.71 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност”.
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-7/14.01.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.22.20 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Жилищно застрояване”.
23. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-9/14.01.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.131.4 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Жилищно застрояване”.
24. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-12/14.01.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.11.30 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Складова база за промишлени стоки и администрация”.
25. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-13/14.01.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.22.35 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Жилищно застрояване”.
26. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-5/14.01.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.17.13 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Жилищно застрояване”.
27. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-50/14.01.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.224.59 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Жилищно застрояване”.
28. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-14/14.01.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 49309.14.119 по КК на с. Мулдава.
29. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-8/14.01.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот КИ 22839.44.68 по КК на с. Долнослав за „Свинарник”.
30. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-60/15.01.2020 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план  за реконструкция на довеждащ водопровод и отвеждащ канал за обект „Маточно езеро за екстензивно отглеждане на разплоден материал в имот 02974.13.40 в землището на с. Бачково, община Асеновград, област Пловдив”.
 
V. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
31. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-16/14.01.2020 г., относно одобряване на общата численост и структура на общинската администрация в Община Асеновград от 01.03.2020 г.
32. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-58/14.01.2020 г., относно предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2020 година по сметката за европейски средства (7443) за проект BG05M9OP001-2.040-0045 „Патронажна грижа в община Асеновград" по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ,по процедура BG05М9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.
33. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-42/14.01.2020 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2020 год. по сметка за европейски средства (7443) за проект „Техническа помощ за Община Асеновград”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.001-0033-C01, процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”, по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020.    
 
VI. Постоянна комисия Правна:
34. Предложение от временната комисия, избрана с Решение № 2/20.11.2019 г. на ОбС-Асеновград вх. № С-3/13.01.2020 г., относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград.
35. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-46/14.01.2020 г., относно определяне на представител на Община Асеновград в Общото събрание на „Асоциация по В и К „ - Пловдив.
36. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-41/14.01.2020 г., относно промяна в състава в общинска експертна комисия съгласно, “Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти в община Асеновград”.
37. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-61/16.01.2020 г., относно определяне на представител на Община Асеновград в Общо събрание на съдружниците на „Регионално дружество за заетост и структурно развитие – Асеновград, Лъки, Садово“ ООД.
 
VII. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
38. Отчет от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-19/14.01.2020 г., относно отпуснати социални помощи за погребение от общинския бюджет през 2019 г. на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини граждани, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
39. Отчет от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-20/14.01.2020 г., относно изпълнение на заложените дейности в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Асеновград през 2019 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
40. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-52/14.01.2020 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград. (ПК по БФ).
41. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-54/14.01.2020 г., относно отпускане на финансови средства за първо бебе на община Асеновград за 2020 г. (ПК по БФ).
42. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-21/14.01.2020 г., относно отпускане на социални помощи за погребение от общинския бюджет за 2020 г. (ПК по БФ).
43. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-22/14.01.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Нуретин Ибрям. (ПК по БФ).
44. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-23/14.01.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Селиме Аптиш. (ПК по БФ).
45. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-24/14.01.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Идриз Идризов. (ПК по БФ).
46. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-25/14.01.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Пасина Герзова. (ПК по БФ).
47. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-26/14.01.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Стоян Пейчев. (ПК по БФ).
48. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-27/14.01.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Идриз Ахмед. (ПК по БФ).
49. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-28/14.01.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Хасан Шаров. (ПК по БФ).
50. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-29/14.01.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Неврие Мехмед. (ПК по БФ).
51. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-30/14.01.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Албена Рангелова. (ПК по БФ).
52. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-31/14.01.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Леонид Лучински. (ПК по БФ).
53. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-40/14.01.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Тодор Батинков. (ПК по БФ).
54. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-53/14.01.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Раиф Реджеп. (ПК по БФ).
55. Предложение от инж. Петър Петров -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-55/14.01.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Николай Иванов. (ПК по БФ).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                 /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
 /мл. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 20.01-23.01.2020 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
20.01.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
20.01.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
21.01.2020 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
22.01.2020 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
23.01.2020 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: сряда, 29 януари 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ