8-то Редовно заседание на Общински съвет - Проект за дневен ред и График комисии

456
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 8-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
25.03.2020 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх. № И-42/ 06.03.2020 г., относно връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 137, взето с протокол № 7 от 27.02.2020 г. на Общински съвет-Асеновград. (ПК Правна)
 
II. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-134/11.03.2020 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.
2. Докладна записка от д-р Теньо Манолов - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-135/11.03.2020 г., относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, находящ се на „Плувен басейн”, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от д-р Теньо Манолов - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-136/11.03.2020 г., относно отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-137/11.03.2020 г., относно отдаване под наем на обект – Помещение  с  обща площ  43.02  кв.м.,   (търговска площ – 22.67 кв.м.,  склад и обслужващи площи – 20.35 кв.м.), находящо се  на  І етаж  в сграда – Кметство, с КИ 44834.27.199.1 по КК на с. Лясково, с предназначение „търговия на дребно”. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-138/11.03.2020 г., относно прилагане на регулационния план по §8 от ЗУТ за УПИ VІ - 928,  кв.64, гр.Асеновград.
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-139/11.03.2020 г., относно одобряване на предварителен договор и цени за придобиване на част от имот с КИ 00702.506.125 и прехвърляне на част от общински имот 00702.506.126, попадащи в пояс I - ви на СОЗ на сондаж № 6.
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-146/11.03.2020 г., относно докладна записка с вх. № 14-00-1247/06.03.2020 г. от Атанаска Илкова – директор на ОУ „Отец Паисий”, с. Тополово. (ПК по УРТО).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-176/11.03.2020 г., относно доклад с вх. № 14-00-546/27.01.2020 г. от Атанаска Илкова - директор на ОУ ,,Отец Паисий’’ –  с. Тополово. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-140/11.03.2020 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци-Асеновград” на поземлени имоти частна общинска собственост и сгради, ведно с необходимо за експлоатацията на Регионално депо за битови и строителни отпадъци-Асеновград оборудване - по опис /Приложение № 1/.
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-141/11.03.2020 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление на 9.25 кв. м. от поземлен имот с КИ 99088.501.159 по КК на кв. Долни Воден. (ПК по БФ).
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-142/11.03.2020 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 06029.502.119 по КК на с. Боянци, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-143/11.03.2020 г., относно продажба на 2 (два) броя поземлени имота, находящи се в с. Жълт камък. (ПК по БФ).
           
III. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-144/11.03.2020 г., относно промяна на разчета за финансиране на капиталови разходи на Община Асеновград за 2020 г. (ВСИЧКИ ПК).
14. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-145/11.03.2020 г., относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Асеновград за 2019 год.
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-177/11.03.2020 г., относно даване на съгласие за изготвяне проект за изменение на ПУП - /ПРЗ/ за УПИ III-училище кв. 48 по регулационния план на с. Тополово.
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-147/11.03.2020 г., относно съгласие за проектиране на магазин на граница с общински поземлен имот 44834.55.317 по КК на с. Лясково.
 
IV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
17. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-148/11.03.2020 г., относно одобряване на бюджетна прогноза в частта за местните дейности за периода 2021 – 2023 г. на Община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
    
V. Постоянна комисия Правна:
18. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-149/11.03.2020 г., относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне на местни данъци на територията на Община Асеновград, приета с решение № 102 от 27.02.2008 г.и доп. с реш. № 434/28.01.2009 г. и доп. с реш. № 761/27.01.2010 г., доп. с реш.№ 1070/26.01.2011 г., изм. и доп. с реш. № 662/19.12.2012 г., изм. и доп. с реш. № 1252/18.12.2013 г., изм. и доп. с реш. № 215/17.02.2016 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 482/ 06.07.2016 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 1390/25.04.2018 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 1764/30.01.2019 г.
 
VI. Постоянна комисия по Образование и култура:
19. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-150/11.03.2020 г., относно финансово подпомагане в областта на културата: поставяне на детски мюзикъл. (ПК по БФ).
20. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-151/11.03.2020 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Спортен клуб по модерен балет, танци и аеробика „КОСАРА” за финансиране на участия в състезания. (ПК по БФ).
21. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-152/11.03.2020 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на „Фолклорна формация Карлък – 2015”. (ПК по БФ).
22. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-153/11.03.2020 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Туристически хор „Родопски звуци”. (ПК по БФ).
23. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-154/11.03.2020 г., относно финансово подпомагане в областта на културата - Проект на сдружение „Ново Арт общество” Асеновград за финансиране на издаването на бр. 17-ти и 18-ти на списание за литература, изкуство и култура – „Нов вечерник”. (ПК по БФ).
24. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-155/11.03.2020 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Сдружение „Станимашка фотографчийница” за организиране и провеждане на фестивал „20-те години на 20 век в Асеновград”. (ПК по БФ).
25. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-156/11.03.2020 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Сдружение „Клуб за танцово изкуство Везеница”. (ПК по БФ).
26. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-157/11.03.2020 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Сдружение „Танцов състав – Станимака” Асеновград за финансиране на участия на формацията в фестивали и конкурси в България. (ПК по БФ).
27. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-158/11.03.2020 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Сдружение „Станимака-Мюзик център” град Асеновград. (ПК по БФ).
28. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-159/11.03.2020 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Сдружение „Работилница за мечти”. (ПК по БФ).
29. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-160/11.03.2020 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ ”Родолюбие 1873”Асеновград за финансиране на участия на читалищните състави във фестивали. (ПК по БФ).
30. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-161/11.03.2020 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски” за финансиране на участия на читалищните състави във фестивали и конкурси. (ПК по БФ).
31. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-162/11.03.2020 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1894” – с. Тополово за финансиране на участия на Групата за изворен фолклор в събори и фестивали. (ПК по БФ).
32. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-163/11.03.2020 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект НЧ „Христо Ботев 1919” с. Избеглии за финансиране на  участията на ДТС „Избеглийче”. (ПК по БФ).
33. Докладна записка от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-164/11.03.2020 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ „Христо Ботев - 1945”- с. Нареченски бани за участия на читалищния танцов състав в национални и международни фестивали. (ПК по БФ).
 
VII. Постоянна комисия по Екология:
34. Докладна записка от Тамер Байсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-165/11.03.2020 г., относно приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците през 2019 г. и отчет за изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсителите с фини прахови частици (ФПЧ10) и кадмий (Cd) и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух с План за действие, за периода 2016 – 2019 г. на Община Асеновград, за 2019 г.
35. Докладна записка от Тамер Байсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-166/11.03.2020 г., относно определяне количеството безвъзмездно предаван, разделно събран отпадък от домакинства на територията на гр. Асеновград съгласно годишното количество отбелязано в Регистрационен документ № 09-РД-692-00 от 04.12.2019 г. на община Асеновград.
 
VIII. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
36. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-167/11.03.2020 г., относно отпускане на финансови средства на Йорданка Пейчева. (ПК по БФ).
37. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-168/11.03.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Лизавета Иванова. (ПК по БФ).
38. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-169/11.03.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Яшар Абдърман. (ПК по БФ).
39. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-170/11.03.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Иван Ангелов. (ПК по БФ).
40. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-171/11.03.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Иван Гълбулев. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                          /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
 /мл. експерт в ОбС/
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 16.03-19.03.2020 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
16.03.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
16.03.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
17.03.2020 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
17.03.2020 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
18.03.2020 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
18.03.2020 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
19.03.2020 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: сряда, 25 март 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ