60 - то Редовно заседание на Общински съвет - проект за Дневен ред и График комисии

388
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 60-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
29.05.2019 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601

Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи

I. Постоянна комисия по Общинска собственост:

1. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-235/25.04.2019 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.

2. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-223/23.04.2019 г., относно определяне начална наемна цена на помещения с обща площ 31.42 кв.м. (стая № 108 и обсл. площи), находящи се на I–ви етаж в сграда  с КИ 00702.522.112.1  по КК на гр. Асеновград, находяща се на ул. „Цар Иван Асен II” № 38 (старо ГНС). (ПК по БФ).

3. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-240/08.05.2019 г., относно определяне начална наемна цена на Терен №2 с площ 29.00 кв.м. – публична общинска собственост, находящ се в улична регулация – ул. „Панайот Волов” между кв.269 и кв. 274  по регулационния план на  гр. Асеновград, попадащ в поземлен имот с КИ №00702.525.123.8 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).

4. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-243/08.04.2019 г., относно отдаване под наем поземлен имот с КИ 38799.50.33 по КК на с. Косово, Община Асеновград и определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем. (ПК по БФ).

5. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-225/23.04.2019 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.11.5.60 по КК на гр. Асеновград, ул. “Хан Кардам” № 1-5, бл. 3/5, вх. Б, ет.7, ап. 60 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).

6. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-224/09.04.2019 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.80.7.30 по КК на гр. Асеновград, ул. “Георги Ковачев” № 3, бл. 4/8, ет. 6, ап. 30 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).

7. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-229/25.04.2019 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.44.6.4 по КК на гр. Асеновград, ул. “Стоян Джансъзов” № 4, бл. 107, вх. Б, ет.1, ап. 4 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).

8. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-230/25.04.2019 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.80.5.19 по КК на гр. Асеновград, ул. “Георги Ковачев” № 9, бл. 5/8, ет. 4, ап. 19 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).

9. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-231/25.04.2019 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище – С.О.С с КИ № 00702.531.188.3.38 с адрес: гр.Асеновград, ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 99 бл. 8/58, ет.10, ап.36 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).

10. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-232/25.04.2019 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.80.11.56 по КК на гр. Асеновград, ул. “Хаджи Д. Стоилов” № 2, бл. 3/8, вх. А, ет.7, ап. 56 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).

11. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-264/16.05.2019 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.513.50.2.21 по кадастралната карта на гр. Асеновград, бул. “Васил Левски” № 21, ет. 7, ап. 21 на наемател, настанен по административен ред.(ПК по БФ).

12. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-237/03.05.2019 г., относно докладна записка с вх. № 14-00-2620/19.04.2019 г. от Сияна Андреева – директор на ДГ «Пролет» - Асеновград. (ПК по БФ).

13. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-234/25.04.2019 г., относно даване съгласие за разделяне на поземлен имот с КИ № 00702.23.21 по КК на гр. Асеновград. (ПК по УРТО).

14. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-246/10.05.2019 г., относно придобиване на самостоятелен обект в сграда КИ №02974.11.162.1.3 по КК на с. Бачково – собственост на „Български пощи” ЕАД.

15. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-245/10.05.2019 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 00702.523.493 по КК на гр. Асеновград.

16. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-244/08.05.2019 г., относно прилагане на регулационния план по §8 от ЗУТ за УПИ Х-2259, кв.232, гр. Асеновград. (ПК по УРТО).

17. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-247/10.05.2019 г., относно прилагане на регулационния план по §8 от ЗУТ за УПИ Х-422, кв.13, ПЗ Север, гр. Асеновград. (ПК по УРТО).

18. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-241/08.05.2019 г., относно прилагане на регулационния план по §8 от ЗУТ за УПИ IХ-593, кв.20, с.Бачково. (ПК по УРТО).

19. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-238/03.05.2019 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.507.94 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).

20. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-233/25.04.2019 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.523.461 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).

21. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-226/23.04.2019 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.524.326 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).

22. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-227/23.04.2019 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 80437.101.521 по КК на с. Червен. (ПК по БФ).

23. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-263/16.05.2019 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 49309.27.323 по КК на с. Мулдава. (ПК по БФ).

24. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-228/23.04.2019 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 53761.100.286 по КК на с. Орешец.(ПК по БФ).

II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:

25. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-260/14.05.2019 г., относно разрешаване изменение на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя – ПИ № 00702.22.89 в масив 22 на з-ще Асеновград – за разширение на склад за дърва и дървен материал, към УПИ 22.90 – За склад за дърва и дървен материал в масив 22 на з-ще на Асеновград.

26. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-253/14.05.2019 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.18.190 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Склад за съхранение на селскостопанска продукция и гараж за земеделска техника”.

27. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-254/14.05.2019 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.16.37 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Жилищно застрояване”.

28. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-255/14.05.2019 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот КИ 00702.22.151 по КК на гр. Асеновград за „Склад за промишлени стоки”.

29. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-261/14.05.2019 г., относно съгласие за изменение на ПУП (ПРЗ) за част кв. 5 по регулационния план на с. Нараченски бани.

III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:

30. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-259/14.05.2019 г., относно промяна на приложения № 8 и № 10 към Решение на ОбС № 1756/30.01.2019 г. (ВСИЧКИ ПК)

31. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-256/14.05.2019 г., относно кандидатстването с проект: „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград, кв.”Запад” - Зона 5” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

32. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-257/14.05.2019 г., относно кандидатстване на Община Асеновград с проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNPOP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен - Асеновград” – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

33. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-258/14.05.2019 г., относно кандидатстване на Община Асеновград с проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNPOP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен - Асеновград” – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ІV. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:

34. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-248/14.05.2019 г., преместване на Дневен център за деца с увреждания - Асеновград на адрес: гр. Асеновград, ул. „Шести януари” № 14, считано от 01.07.2019 г.

35. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-249/14.05.2019 г., относно отпускане на финансови средства на абитуриент от випуск 2018/2019г., на който единият от родителите е починал. (ПК по БФ).

36. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-250/14.05.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Кръстьо Момчилов. (ПК по БФ).

37. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-251/14.05.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Камелия Чернева. (ПК по БФ).

38. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-252/15.05.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Лидия Исакова. (ПК по БФ).

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/   
                                                                                  /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/мл. експерт в ОбС/
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 20.05-23.05.2019 Г.
 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
20.05.2019 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
21.05.2019 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
22.05.2019 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
23.05.2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 

 


Валидно до: сряда, 29 май 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ