61-то Редовно заседание на Общински съвет - Проект за Дневен ред и График комисии

302
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 
НА 61-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
19.06.2019 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 

Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи

I. Постоянна комисия по Общинска собственост:

1. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-275/30.05.2019 г., относно определяне начална наемна цена на Терени № № 1и 2 – публична общинска собственост, попадащи в поземлен имот с КИ 00702.525.170 по КК на гр. Асеновград,  улична регулация – ул. „Стою Шишков”, до УПИ V – 4486, кв. 353 по регулационния план на гр. Асеновград. (ПК по БФ).

2. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-276/30.05.2019 г., относно определяне начална наемна цена на Терен с площ 9.00 кв.м.– публична   общинска собственост, находящ се  на ул. “Цар Иван Асен II”, в улична регулация, кв. 205 по регулационния план на гр. Асеновград, попадащ в поземлен имот с КИ 00702.518.108 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).

3. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-267/23.05.2019 г., относно отдаване под наем на помещения  с обща площ 74.82 кв.м., находящи се на I-ви етаж в сграда – ЗС,  с КИ 49309.28.266.1, построена в УПИ VIII – здравна служба, кв.19 по плана на с. Мулдава. (ПК по БФ).

4. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-277/31.05.2019 г., относно отдаване под наем на обект - Помещения с обща площ 32.63 кв.м. (стоматологичен кабинет, склад и обсл.части) находящи се в сграда с КИ 49309.28.266.1 по КК на с. Мулдава, с предназначение „Здравна дейност – амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ”. (ПК по БФ).

5. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-268/23.05.2019 г., относно докладна записка с вх. №14-00-2904/07.05.2019 г. от г-жа Дойка Апостолова - управител на Сдружение с нестопанска цел „Клуб по спортни танци „Асеновец”. (ПК по БФ).

6. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-283/03.06.2019 г., относно заявление с вх. № 94-Д-254/15.05.2019 г. от Димитър Кисов - председател на Сдружение с обществено полезна дейност „МС - Торнадо – България – Асеновград”. (ПК по БФ).

7. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-266/23.05.2019 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.509.75.7.20 по КК на гр. Асеновград, бул. “България” № 65, ет. 6, ап. 20 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).

8. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-287/04.06.2019 г., относно писмо с вх. №10-00-270/04.06.2019 г. от г-жа Валерия Георгиева - директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Асеновград, относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане на помещения общинска собственост за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” /ДСП/ – Асеновград. (ПК по БФ).

9. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-285/04.06.2019 г., относно прекратяване на административното производство, открито с Решение № 781, взето на Двадесет и осмото редовно заседание с Протокол № 28 от 27.03.2013 г. на Общински съвет-Асеновград и вземане на решение за продажба на поземлен имот с КИ № 99088.126.34 по КК на кв.Долни Воден. (ПК по БФ).

10. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-282/03.06.2019 г., относно даване предварително съгласие за промяна на начин на трайно ползване на поземлен имот с КИ № 00702.23.21 по КК на гр. Асеновград. (ПК по УРТО).

11. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-269/23.05.2019 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 99088.134.91 по КК на кв. Долни Воден. (ПК по БФ).

12. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-270/23.05.2019 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 99088.503.288 по КК на кв. Долни Воден, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.(ПК по БФ).

13. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-271/23.05.2019 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 69273.25.285 по КК на с. Стоево. (ПК по БФ).

14. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-272/23.05.2019 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 69273.2.1 по КК на с. Стоево. (ПК по БФ).

15. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-273/23.05.2019 г., относно продажба на 3 (три) броя поземлени имота, находящи се в с. Патриарх Евтимово. (ПК по БФ).

16. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-279/31.05.2019 г., относно молба от Невена Димитрова, за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).

17. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-280/31.05.2019 г., относно молба от Халиме Реджеб, за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).

18. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-281/31.05.2019 г., относно молба от Фатма Емин, за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).

II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:

19. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-290/04.06.2019 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.18.110 по кадастралната карта на гр. Асеновград.

20. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-291/04.06.2019 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП-парцеларен план за трасе за водопровод до поземлен имот КИ 99088.18.153 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград.

III. Постоянна комисия по Екология:

21. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-289/04.06.2019 г., относно даване на съгласие за ползване на 696 000.00 лева с вкл. ДДС, от натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7/2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за закупуване на техника за нуждите на ОП „ТДБСО-Асеновград“. (ПК по БФ).

VI. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:

22. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-294/07.06.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Пенка Авкова. (ПК по БФ).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил:   /п/
Моника Атанасова
/мл. експерт в ОбС/
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 10.06-13.06.2019 Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
10.06.2019 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет. 6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
11.06.2019 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет. 6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
12.06.2019 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет. 6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
12.06.2019 Г. (СРЯДА)
от 15.45 ч. ет. 6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
13.06.2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет. 6, стая 602

Валидно до: сряда, 19 юни 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ